Janu�rt�l olcs�bb lesz lak�st venni �s k�l�nad�t fizethetnek a k�tmilli� forint felett keres�k. Er�s�d�tt a forint, j�l z�rt a BUX, hamis ezresek �s h�szezresek Magyarorsz�g-szerte, nem tudni, hogy merre v�ltozik az �ram�r, megvan az els� n�i k�zgazdas�gi Nobel-d�jas, cs�kken a t�vh��fa - v�ls�gh�rad�.

Kedden reggel a szeptemberi fogyaszt�i �rakat publik�lja a KSH. A P�nz�gyminiszt�rium pedig r�szletes t�j�koztat�n ismerteti az �llamh�ztart�s els� kilenc havi helyzet�t.

A francia foly� m�rleget �s a fogyaszt�i �rak alakul�s�t is publik�lj�k. F�l tizenegykor a britek is a fogyaszt�i �rakr�l jelentenek, �s a kiskereskedelmi �rindexet is ismertetik.

Szint�n holnap der�l ki a ZEW int�zet n�metorsz�gi okt�beri gazdas�gi hangulatindex�nek �ll�sa �s az eur�z�na gazdas�gi hangulata. D�lut�n az Egyes�lt �llamokban a k�lts�gvet�si m�rleg szeptember havi eredm�ny�nek k�zlik.

Er�s�d�tt a forint, j�l kezdett a t�zsde

Er�s�d�tt a forint a bankk�zi devizapiacon. D�lut�n �tkor 268,15 forintot kellett adni egy eur��rt. A magyar fizet�eszk�z eg�sz nap er�s�d�tt.

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 519,77 pontos, 2,60 sz�zal�kos emelked�ssel, 20 548,52 ponton z�rt h�tf�n. A r�szv�nypiac forgalma 19,8 milli�rd forint volt h�tf�n, a vezet� r�szv�nyek er�s�dtek az el�z� napi z�r�shoz k�pest.

K�zel 30 ezer forint takar�that� meg a t�vh� �fakulcs�nak m�rs�kl�s�vel lak�sonk�nt, ez a k�lts�gvet�sben 20 milli�rd forintos t�telt jelent. A p�rtok�versenyt futnak a n�pszer� int�zked�s�rt.

A j�v� �vben hat�lyba l�p� �j szab�lyok t�bbs�ge alacsonyabb illet�kterheket eredm�nyez, de szigor�t�st is jelent, mivel bizonyos �gyletek mentess�ge megsz�nik, ami els�sorban az ingatlanfejlesz�ket �rinti rosszul. �k �s a mag�nszem�lyek is �r�lhetnek ugyanakkor annak, hogy a v�ls�gra tekintettel�a kor�bbin�l k�t �vvel tov�bb�halaszthatj�k az��p�tkez�st telekillet�k fizet�se n�lk�l.

K�l�nad� k�tmilli� f�l�tt

J�v� �v janu�r 1-j�t�l �tmeneti id�re, egy �vre vezetne be k�l�nad�t a korm�nyf�, amit azok fizetn�nek, akik havi k�tmilli� forint felett keresnek az �nkorm�nyzati vagy �llami t�bbs�gi tulajdon� c�gekn�l. Az MTI �gy tudja: a kezdem�nyez�st Bajnai Gordon minisztereln�k fogalmazta meg az MSZP-frakci� h�tf�i �l�s�n.

A jegybank �s az ORFK h�tf�i k�zlem�ny�ben arra h�vta fel a figyelmet, hogy az elm�lt k�t h�tben nagyon megt�veszt� hamis h�szezer forintosok ker�ltek forgalomba.

Hamis ezerforintosokat tal�ltak a rend�r�k Zalaegerszegen n�gy fiataln�l, akik egy vend�gl�t�helyen pr�b�lt�k felhaszn�lni a nyomtat�val �s f�nym�sol�val k�sz�tett bank�kat - k�z�lte az MTI-vel h�tf�n a Zala Megyei Rend�r-f�kapit�nys�g.

2010 el�tt nem v�ltozik a devizahitelez�s

Oszk� P�ter szerint nem szabad olyan szab�lyoz�st elfogadni, amely teljesen meg�li a lakoss�gi hitelez�st, de az sem folytathat�, amit az orsz�g az elm�lt �vekben csin�lt, a devizahitelez�s �jraszab�lyoz�sa a j�v� �vn�l kor�bban semmik�ppen sem k�pzelhet� el.

A P�nz�gyminiszt�rium (PM) tervei szerint j�v�re az �llami Foglalkoztat�si Szolg�lat statisztik�i lesznek az ir�nyad�k a k�zteher-fizet�s meg�llap�t�s�hoz a v�llalkoz�sok eset�ben. Ez a minim�lb�rhez igaz�tott rendszert v�ltan� ki, ami eddig sok esetben az ad�elker�l�s meleg�gya volt.

Eld�l a h�ten az �j �ram�r

Az �ram v�gfelhaszn�l�i �r�nak v�ltoztatat�s�r�l v�rhat�an a h�ten d�nt a Magyar Energia Hivatal (MEH). A d�nt�s a lakoss�got, a kisfogyaszt�kat �s a k�zint�zm�nyeket ell�t� egyetemes szolg�ltat�i k�rt �rinti - k�z�lte Matos Zolt�n, a MEH eln�ke. Az eln�k sem az �rv�ltoz�s m�rt�k�t, sem ir�ny�t nem k�v�nta k�z�lni.

T�bb mint 12 ezer font (3,5 milli� forint) k�pvisel�i k�lts�gt�r�t�st fizet vissza Gordon Brown brit korm�nyf� - k�z�lte h�tf�n este a Downing Street-i minisztereln�ki hivatal. A londoni als�h�zi t�rv�nyhoz�k �ltal vitatott c�meken felvett k�lts�gt�r�t�sek az ut�bbi �vtizedek legnagyobb belpolitikai botr�ny�t kavart�k Nagy-Britanni�ban. Volt aki pl�ssmack� �r�t ig�nyelte vissza, de akadt olyan k�pvisel� is, aki v�r�rkot �satott.

Az Eur�pai Uni� versenyszab�lyainak teljes k�r� tiszteletben tart�s�t s�rgette az Opel-�zemek esetleges t�mogat�s�nak �gy�ben az Eur�pai Bizotts�g az �rintett tag�llamok, k�zt�k Magyarorsz�g korm�ny�nak �rt level�ben.

Itt az els� gazdas�gi Nobel-d�jas n�

K�t amerikai professzor, Elinor Ostrom��s Oliver E. Williamson kapta az idei k�zgazdas�gi Nobel-d�jat. Mind a k�t kutat� int�zm�nyi k�rd�sekkel foglalkozik, Ostrom az els� n�i d�jazott ebben a kateg�ri�ban, Williamson pedig m�r r�g�ta az es�lyesek egyike. A harvardi Robert J. Barro megint lemaradt.

A nagy gazdas�gok szenvedt�k el a legnagyobb visszaes�st a World Economic Forum �ves p�nz�gyi riportja szerint. Az �rt�kel�s szerint az Egyes�lt Kir�lys�g lett a vil�g vezet� p�nz�gyi hatalma, m�g az USA a harmadik helyre szorult, m�g Ausztr�lia is megel�zte. Magyarorsz�g is visszacs�szott.

Az ut�bbi k�t �vtized legnagyobb privatiz�ci�s terv�t jelentette be h�tf�n a brit korm�nyf� a 12 sz�zal�kn�l is magasabbra j�solt �llamh�ztart�si hi�ny lefarag�sa �rdek�ben, de hozz�tette, hogy ad�emel�sre is sz�ks�g lesz.

K�t p�nz�gyi szolg�ltat� c�get is alap�tott az Egyes�lt Arab Em�rs�gekben a n�met Daimler aut�gy�r, amelynek legismertebb term�ke a Mercedes.