�sszess�g�ben tov�bb b�v�lt az eur�pai �jaut�-piac szeptemberben, f�k�nt a roncspr�miumprogramok kifut�sa el�tti utols� roham miatt. A kontinens nyugati �s keleti fele k�z�tt azonban �ri�si a k�l�nbs�g az elad�sok alakul�s�ban.

Szeptemberben is �rz�d�tt a g�pkocsiv�s�rl�st �szt�nz� �llami programok hat�sa az eur�pai aut�piacon, a forgalomba helyezett �j aut�k sz�ma 6,3 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit - k�z�lte cs�t�rt�k�n az eur�pai aut�gy�rt�k sz�vets�ge (ACEA).

A jelent�s szerint �sszesen 1 388 136 �j aut� kapott rendsz�mot szeptemberben. A piac m�r a negyedik egym�st k�vet� h�napban b�v�lt. A nagy visszaes�st hoz� els� �t h�nappal egy�tt - janu�r �s szeptember k�z�tt - viszont 6,6 sz�zal�kkal cs�kkent a forgalomba helyezett kocsik sz�ma az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest.

Szeptemberben f�k�nt azokban az �llamokban n�tt a frissen regisztr�lt aut�k sz�ma, ahol m�r a v�ge fel� k�zeledett az �gynevezett roncspr�miumprogram. N�metorsz�gban, p�ld�ul, 21 sz�zal�kos n�veked�st m�rt az aut�gy�rt�k sz�vets�ge.

A kontinens nyugati �s keleti fel�t �les hat�r v�lasztja kett�. M�g nyugaton t�z �ve a legnagyobb m�rt�kben, 9,6 sz�zal�kkal b�v�lt az �j aut�k piaca, a kelet-eur�pai uni�s tag�llamokban folytat�dott a visszaes�s. (A felm�r�sben nem az �sszes eur�pai orsz�g, hanem a 27 uni�s tag�llam, valamint Izland, Liechtenstein, Norv�gia �s Sv�jc szerepelt.)

A keleti t�rs�g eg�sz�ben �ves szinten 36,4 sz�zal�kkal kevesebb aut�t helyeztek forgalomba szeptemberben, �s b�v�l�st csup�n k�t �llamban, Lengyelorsz�gban (+7,9 sz�zal�k) �s Csehorsz�gban (+0,5 sz�zal�k) regisztr�ltak az ACEA szak�rt�i.

J�v�re nyugaton is cs�kkenhet a kereslet

A nyugat-eur�pai aut�ipar sz�m�ra kedvez�nek t�nik a k�p, de j�v�re �ppen a mostani el�rehozott v�s�rl�sok miatt v�rhat� jelent�s visszaes�s. Az aut�ipari c�gek k�tv�nykibocs�t�s�ban fontos szerepet j�tsz� Calyon Bank elemz�i szerint id�n 8,5 sz�zal�kkal kevesebb aut�t �rt�kes�tenek Nyugat-Eur�p�ban, mint tavaly, 2010-ben pedig ehhez a szinthez k�pest is tov�bbi 8 sz�zal�kkal kevesebbet.

A francia bank szak�rt�i �gy v�lik, legkor�bban 2014-ben van es�ly a fellend�l�sre, addig m�g lesz egy olyan m�lypont, amely az olajv�ls�gn�l is nagyobb negat�v kileng�st okoz a motoriz�ci� trendj�ben. A tendencia f� oka nem annyira a hitelek dr�gul�sa, mint a kereslet hi�nya - �ll�tj�k a Calyon Bank.

Itthon lass� emelked�s kezd�dhet

A magyarorsz�gi aut��rt�kes�t�sek lass� emelked�s�nek kezdet�t v�rja a szeptemberi adatokt�l a Magyarorsz�gi G�pj�rm�import�r�k Egyes�lete (MGE) az augusztusban m�rt m�lypont ut�n. Erd�lyi P�ter, a szervezet t�rseln�ke cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�j�n elmondta: 2009-ben v�rhat�an 65 ezer szem�lyg�pkocsit helyeznek forgalomba az orsz�gban, ami becsl�seik szerint j�v�re 75 ezerre b�v�lhet.

Az elm�lt h�rom �vben Magyarorsz�gon mintegy 200 ezer aut�t �rt�kes�tettek �vente, ami a hasonl� orsz�gokkal �sszevetve mintegy 60 sz�zal�kkal t�bb, mint amennyit a lakoss�g �s a v�llalatok fizet�k�pes kereslete biztos�tott volna.