A GE k�pvisel�it cs�t�rt�k�n meghallgat�sra h�vta az Orsz�ggy�l�s foglalkoztat�si �s munka�gyi bizotts�ga, hogy megismerje �ll�spontjukat a f�nyforr�s ipar�g helyzet�r�l, a GE Consumer & Industrial �zlet�g tervezett magyarorsz�gi l�p�seir�l - err�l t�j�koztatta a GE az [origo]-t. E l�p�sek "kidolgoz�sa azonban m�g nem fejez�d�tt be, az el�zetes egyeztet�sek m�g folyamatban vannak a�szakszervezetekkel" - hangs�lyozza az amerikai k�zpont� c�g.

"D�nt�s nem sz�letett, m�g a megv�ltozott k�rnyezet miatt sz�ks�ges int�zked�s-tervezeteinket sem v�gleges�tett�k. El�rel�that�lag n�h�ny h�ten bel�l tudjuk bemutatni az �zlet�g j�v�j�vel kapcsolatos elk�pzel�seinket. A r�szletekr�l a munkav�llal�k k�pvisel�ivel konzult�lunk" - hangs�lyozza a v�llalat.

Budapesten m�k�dik a GE Consumer & Industrial eur�pai, k�zel-keleti �s afrikai (EMEA) region�lis k�zpontja, valamint glob�lis f�nyforr�s-technol�giai k�zpontja. Az �zlet�g h�t magyar v�rosban �sszesen nyolc gy�rat �zemeltet, termel�se 98 sz�zal�k�t export�lja.

Minden munkahely vesz�lybe ker�lhet, ha nem cselekszenek

"A GE Consumer & Industrial mondanival�ja rendk�v�l vil�gos" - �ll�tja a komm�nik�. "A glob�lis f�nyforr�s ipar�g gy�keres �talakul�son megy kereszt�l. A vil�g egyre t�bb orsz�g�ban szigor�tj�k a f�nyforr�sokra vonatkoz� energiahat�konys�gi k�vetelm�nyeket. Id�n szeptembert�l az Eur�pai Uni� megkezdte a hagyom�nyos izz�k kivon�s�t. E jelent�s jogszab�lyi v�ltoz�s nagy m�rt�kben korl�tozza, mely term�keinket gy�rthatjuk tov�bb, �s csak s�lyosb�tja a vil�gm�ret� recesszi� miatt am�gy is j�val alacsonyabb kereslet kiv�ltotta neh�zs�geket" - folytat�dik a k�zlem�ny.�

"V�ltoznak a fogyaszt�i ig�nyek, a k�rnyezettudatos vev�k ma m�r az energiatakar�kos, hossz� �lettartam� f�nyforr�sokat keresik. A fenti folyamatok negat�v p�nz�gyi hat�ssal vannak �zlet�gunk m�k�d�s�re. Versenyk�pess�g�nk meg�rz�se �rdek�ben k�nytelenek vagyunk alkalmazkodni a megv�ltozott szab�lyoz�si �s gazdas�gi k�rnyezethez, ellenkez� esetben ak�r a f�nyforr�s �zlet�gon bel�li valamennyi munkahely vesz�lybe ker�lhet" - hangs�lyozza a GE.

A GE Consumer & Industrial a fentiek miatt fel�lvizsg�lja a magyarorsz�gi f�nyforr�sgy�rt� kapacit�sait. A munkav�llal�i k�pvisel�kkel m�r augusztus �ta t�rgyalnak a kialakult helyzetr�l �s arr�l, hogy milyen l�p�sek v�lhatnak sz�ks�gess� ahhoz, hogy biztos�tani tudj�k az �zlet�g nyeres�ges m�k�d�s�t - sz�gezi le a c�g.

Demonstr�ci�k Zal�ban

Munkahelyeik megtart�sa �rdek�ben demonstr�ltak cs�t�rt�k�n a General Electric (GE) Lighting Kft. dolgoz�i Zalaegerszeg belv�ros�ban, a mintegy 100-150 ember t�bbs�ge transzparensekkel, z�szl�kkal, k�z�sen �rkezett a gy�rt�l a D�sz t�rig vonulva. A Tungsram Dolgoz�k F�ggetlen Szakszervezete (TDFSZ) �s a Tungsram Dolgoz�k Szabad Szakszervezete (TDSZSZ) a GE zalaegerszegi gy�r�ban dolgoz� mintegy 500 munkav�llal� �rdekeit k�pviselve, a t�bb m�s v�rosban is megtartott demonstr�ci�sorozathoz csatlakozott.

Nov�k J�zsef, a TDFSZ zalaegerszegi alapszervezeti eln�ke az MTI �rdekl�d�s�re m�g a rendezv�ny el�tt elmondta: m�sf�l �v alatt mintegy 80 dolgoz�t�l, vagyis a teljes l�tsz�m 15 sz�zal�k�t�l v�lt meg a l�mpafejeket k�sz�t� gy�r. A demonstr�ci� sz�nokak�nt a szakszervezeti vezet� arr�l besz�lt: a GE vezet�i �s a szakszervezetek k�z�tti egyeztet�seken utolj�ra azt hangzott el, hogy k�t-h�rom h�ten� bel�l d�ntenek az �tszervez�sekr�l, l�tsz�mcs�kkent�sekr�l. Ez a hazai f�nyforr�sgy�rt�sban dolgoz� mintegy 8 ezer embert �rinti.

A GE nagykanizsai gy�r�nak dolgoz�i cs�t�rt�k�n nem utcai demonstr�ci�, hanem a d�lut�ni m�szakv�lt�sra �sszeh�vott munk�sgy�l�s keret�ben tiltakoztak a munkahelyeik tervezett megsz�ntet�se ellen - k�z�lte az MTI-vel Hederics Istv�n, a Nagykanizsai F�nyforr�sgy�r Demokratikus Szakszervezet�nek eln�ke.

Id�n nem lesz elbocs�t�s?

A zalaegerszegi��rdekk�pviseletek azt v�rj�k a munk�ltat�t�l, hogy a 2013-as eur�pai kivon�s el�tt a lehet� legutols� pillanatban �ll�ts�k csak le a norm�l l�mp�k gy�rt�s�t, az aut�l�mp�k k�sz�t�s�t pedig ne vigy�k el, az esetleg utc�ra ker�l� munkav�llal�knak pedig kiemelt juttat�sokat biztos�tsanak.

A megyesz�khely polg�rmesteri hivatala el�tt felsorakozott demonstr�l�k sz�m�ra felolvast�k Kiss Ferenc szocialista orsz�ggy�l�si k�pvisel� level�t, aki r�szt vett a Parlament foglalkoztat�si bizotts�g�nak cs�t�rt�ki �l�s�n, a GE vezet�ivel val� tal�lkoz�n. A k�pvisel� level�ben �gy fogalmazott, hogy konkr�t d�nt�sr�l m�g nem sz�moltak be a c�g vezet�i, de id�n bizonyosan nem lesz le�p�t�s.

A korm�nyzat felel�ss�g�t hangs�lyozta Zalaegerszeg polg�rmestere

Gyimesi Endre (Fidesz), Zalaegerszeg polg�rmestere ehhez hozz�f�zte: Phil Marshall region�lis eln�k-vez�rigazgat� hozz� int�zett level�ben szint�n nincsenek konkr�tumok a d�nt�sr�l. A polg�rmester azonban �gy l�tja, a korm�nyzat felel�ss�ge, hogy ad�cs�kkent�ssel, munkahelyteremt� beruh�z�sok t�mogat�s�val, v�llalkoz�sbar�t jogrendszer megteremt�s�vel munkahelyeket lehessen biztos�tani.

Kifejtette, hogy a megyesz�khelyen a kor�bbi 3 sz�zal�kr�l 7,7 sz�zal�kra emelkedett a munkan�lk�lis�g, de ha olyan d�nt�s sz�letik a GE eset�ben, ami munkahelyek elveszt�s�vel j�r, az �nkorm�nyzat is t�mogat�st ny�jt a munkan�lk�lis�g cs�kkent�se �rdek�ben.