Csak �tmenetileg tartja meg a most megv�s�rolt s�rportf�li�j�t - �gy a Borsodi S�rgy�rat is - a londoni bejegyz�s� CVC kock�zati t�kealap, amely kor�bban m�r lefuttatott n�h�ny tranzakci�t Magyarorsz�gon. A fociv�logatott egyik legfontosabb t�mogat�ja a Borsodi, az egy�ttm�k�d�s az �j tulajdonos megjelen�s�vel�egyel�re nincs vesz�lyben.

Az Anheuser-Busch InBev s�rgy�r eladja k�z�p-eur�pai �s balk�ni gy�rait a CVC Capital Partners kock�zati t�ket�rsas�gnak - az �gylet r�sze a Borsodi S�rgy�r is. A v�tel�r 1,62 milli�rd doll�r k�szp�nzben, amit k�tv�nyekkel �s kisebbs�gi r�szv�nyekkel eg�sz�tenek ki, �gy az �gylet �ssz�rt�ke 2,23 milli�rd doll�r - �rtes�lt a Wall Street Journal (WSJ). A CVC vezet�se tavaly hozott d�nt�se szerint a k�z�p-kelet-eur�pai r�gi� kiemelt befektet�si ter�letnek sz�m�t strat�gi�jukban, ez�rt l�ptek be (ism�t) erre a piacra.

A kock�zati t�rsas�g p�nz�gyi befektet�k�nt sz�ll be a s�rgy�rakba, �gy az �ltaluk kidolgozott �zleti terv v�grehajt�s�t k�vet�en �ltal�ban 4-6 �v ut�n - terveik szerint haszonnal -�t�ladnak a megszerzett c�geken, c�gcsoportokon. A�majdani vev� ak�r a mostani elad� is lehet, f�k�nt, hogy az AB InBev el�v�s�rl�si jogot tart fenn.

Feltehet�en nem lesz ez m�sk�pp a Borsodi S�rgy�r eset�ben sem. Sz�ke Istv�n, a CVC kelet-k�z�p-eur�pai vezet�je a s�rgy�rak v�s�rl�s�val kapcsolatban az [origo]-nak azt mondta, hogy minden orsz�gban m�s �s m�s poz�ci�kat vettek, �s azokra az alapokra szeretn�nek �p�teni, amiket megvettek. Meg�t�l�se szerint re�lisan 3-4 �vn�l r�videbb id� alatt nem lehet el�rni az �ltaluk kidolgozott �zleti terv c�ljait. A Borsodit�- amelyet er�s s�rbrandnek tartanak,�Magyarorsz�gon a leger�sebbnek - v�rhat�an 5-6 �vig vezetik. A CVC c�lja ezzel egy�tt az is, hogy a nemzetk�zi �s az er�s region�lis m�rk�k - Stella Artois, Beck's, L�wenbrau, Spaten, Leffe, Hoegaarden, Staropramen�- birtok�ban StarBev csoport n�ven a region�lis piacon meghat�roz� szerepet t�lts�n be.

A helyi menedzsment egyel�re�marad

Meg�t�l�s�k szerint a magyar s�ripar megrend�lt a v�ls�gban, �s a kil�bal�shoz sz�ks�ges l�p�sek - k�z�tt�k a tervezett ad�l�p�sek - is csak nehez�tik a helyzet�t, r�ad�sul az orsz�g nem kifejezetten s�rkult�r�j�. Ennek ellen�re �gy l�tj�k, hogy a legrosszabb �vek m�r m�g�tt�k vannak, az alkohol ipar�gat pedig kifejezetten �rdekes befektet�si ter�letnek tartj�k.

Sz�ke szerint janu�r �ta m�rlegelik a bev�s�rl�st az itteni piacon. Nagy �jdons�gok nem v�rhat�ak, az egyik legfontosabb tennival�, hogy - a tervek szerint hely�n marad� - helyi menedzsment m�k�d�s�t az �j s�rgy�rakat holdingszinten ir�ny�t� vezet�ssel �sszehangolj�k.

A teljes��zleti tranzakci�2010 janu�rj�ban v�rhat� lez�r�s�ig az �zletmenet a kor�bbiak szerint folyik, ezt k�vet�en pedig a kit�z�tt c�l megval�s�t�s�ra helyezi a hangs�lyt az �j tulajdonos - t�j�koztatta az [origo]-t a Borsodi S�rgy�r Zrt.

Ki is a vev�?

A vev� CVC egy p�nz�gyi befektet�i csoport, amelynek az �lelmiszeripart�l az ingatlanszektoron �t eg�szen a�cip�iparig�vannak �rdekelts�gei, a v�llalat rendelkezik t�bbek k�z�tt a Forma-1-es aut�versenyek kereskedelmi jogaival is.

A CVC t�bb mint 250 befektet� p�nz�t kezeli, az invesztorok els�sorban �szak-Amerik�b�l, Eur�p�b�l, �zsi�b�l �s a K�zel-Keletr�l �rkeztek. A t�k�t jellemz�en int�zm�nyi befektet�k adt�k �ssze, k�z�tt�k mag�nnyugd�jalapok, p�nz�gyi int�zm�nyek �s nagyon hossz� t�v� befektet�sekre specializ�l�dott befektet�si alapok.

A csoportot 1981-ben alap�tott�k, az ut�bbi 28 �vben a kock�zati t�ket�rsas�g csaknem 250 v�llalatban v�s�rolt r�szesed�st, majdnem�100 milli�rd eur� �rt�kben. Jelenleg 52 v�llalatban van r�szesed�se, melyek vil�gszerte csaknem 450 ezer embernek adnak munk�t, �ves �sszes�tett �rbev�tel�k pedig 88 milli�rd eur�ra tehet�.

Nem �j j�t�kos Magyarorsz�gon a CVC, eddig h�rom �gyletet futtatott itt. Az 1990-es �vek elej�n bev�s�rolta mag�t az Az�rinvestbe �s a F�G Rt.-be, majd a magyar le�nnyal is rendelkez� Massive Internationalen kereszt�l voltak magyar befektet�sei. A CVC nyolc �vvel ezel�tt az egyik es�lyes p�ly�z� volt a VNU m�diaportfoli�j�ra, amit v�g�l a Sanoma szerzett meg.

A Borsodi tov�bbra is t�mogatja a fociv�logatottat

A Magyar Labdar�g� Sz�vets�g egyik f�t�mogat�ja a Borsodi S�rgy�r - a t�mogat�s �sszege �zleti titoknak min�s�l -, �s�a tulajdonosv�lt�s a jelek szerint nem befoly�solja az egy�ttm�k�d�st. Legal�bbis ezt mondta lapunknak Ser�nyi P�ter, a sz�vets�g sajt�f�n�ke, akit�l megtudtuk, hogy a j�v� �v k�zep�n lej�r� szerz�d�sben foglaltakat teljes�ti a Borsodi - ezt m�r ny�ron�r�gz�tett�k a t�rsas�ggal.

�A Borsodi S�rgy�r sz�mokban (ezer forint)

�rt�kes�t�s nett� �rbev�tele

�zemi eredm�ny

Ad�z�s el�tti eredm�ny

2006

44 329 390

1 652 838

1 207 545

2007

46 225 426

- 695 627

-2 386 527��������� Forr�s: Opten�Kft.

A Borsodi jelezte, hogy kitart a nagyv�logatott mellett akkor is, ha �j tulajdonosa lesz, a tov�bbiakr�l a sajt�f�n�k szerint 2010 elej�n kezdenek t�rgyal�sokat. Ser�nyi az eddigiek alapj�n semmif�le ok�t nem l�tja a v�lt�snak, �gy v�li, amennyiben a s�rgy�r kinyilv�n�tja t�mogat�si sz�nd�k�t, j� es�llyel folytat�dik az egy�ttm�k�d�s. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne keresn�nek tov�bbi t�mogat�kat, de hangs�lyozottan a Borsodi mell�, �s semmik�ppen sem helyette.

A sz�vets�g k�lts�gvet�se 2009-ben 2,7 milli�rd forint, ennek mintegy harmad�t viszi el a nagyv�logatott. A f�l �ve m�k�d� telki edz�t�bor k�lts�geit nem a sz�vets�g viseli, hanem az MLSZ 100 sz�zal�kos tulajdon�ban l�v� - a sajt�f�n�k szerint kiegyens�lyozottan gazd�lkod� - kft.