A�legfrissebb statisztik�k �s a szakmai szervezetek�szerint az aut�piac t�ljutott a m�lyponton. Az [origo] �ltal megkeresett keresked�sek k�z�l t�bben��rzik a javul�st, �m egyel�re nem l�tj�k az alag�t v�g�t, s�t akad olyan c�g, amelynek�eljes�tm�nye az �vtized egyik legrosszabb h�napj�t jelent� augusztushoz k�pest is romlott.

Lassan mag�hoz t�r az eur�pai aut�piac, legal�bbis ez der�l ki a legfrissebb statisztik�kb�l. A JATO Dynamics aut�iparra szakosodott piackutat� �s tan�csad� c�g adatai szerint a szeptemberi forgalom�m�r 7,5 sz�zal�kos n�veked�s mutatott,��gy az els� kilenc h�nap �sszes�tett adata csak 5,7 sz�zal�kos hanyatl�st jelez.

Hasonl� adatokkal szolg�lt az eur�pai aut�gy�rt�k sz�vets�ge (ACEA), ut�bbi szervezet adatai alapj�n�szeptemberben�az eur�pai aut�piacon forgalomba helyezett �j aut�k sz�ma 6,3 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit. A piac m�r a negyedik egym�st k�vet� h�napban b�v�lt, a�nagy visszaes�st hoz� els� �t h�nappal - janu�r-szeptember - egy�tt�viszont 6,6 sz�zal�kkal cs�kkent a forgalomba helyezett kocsik sz�ma az el�z� �v azonos id�szak�hoz k�pest.

"A szeptemberben�l�tott n�veked�st a kisaut�k, valamint az �j modellek, vagyis a roncsprogramok kedvezm�nyezettjei gener�lj�k. Ez azonban nem a val�s k�p az egyes piacok, valamint a modellek teljes�tm�ny�r�l. A roncsakci�k lassan kifutnak, ezut�n fog kider�lni, hogy a�most l�tott n�veked�si �tem hossz� t�von fenntarthat�-e. Nem vagyok meggy�z�dve arr�l, hogy az" -�mondta a legfrissebb adatokat �rt�kelve�David Di Girolamo, a JATO vezet�je.

J�v�re probl�m�t okozhatnak a roncskassz�k

A roncspr�miumok piactorz�t� hat�s�ra mutattak r� minap megjelent elemz�s�kbnen a francia Calyon Bank szak�rt�i is. B�r a fogyaszt�i bizalom javul az Eur�pai Uni�ban, j�v�re v�rhat�an��jabb 8 sz�zal�kkal kevesebb �j aut�t adnak el az eur�pai piacon,�mint 2008-ban. Az elemz�k szerint�id�n is csak az �llami�beavatkoz�sok, a roncspr�miumprogramok tartott�k �letben a piacot, �s j�v�re �ppen az idei el�re hozott v�s�rl�sok miatt v�rhat� jelent�s visszaes�s.

A Magyar G�pj�rm�import�r�k Egyes�let�nek (MGE) adatai alapj�n az els� kilenc h�napban 49 ezer aut�t helyeztek forgalomba a keresked�k, vagyis fel�re sz�k�lt a magyar aut�piac. A keresked�kh�z kisz�ll�tott nagykereskedelmi �rt�kes�t�s 65 ezret mutat, ebben azonban benne van az export/reexport, a k�szletek, valamint szalon- �s tesztaut�k is - mondta az [origo]-nak Erd�lyi P�ter, az MGE t�rseln�ke.

A szakember szerint a szeptemberi adatok alapj�n m�r azt lehet mondani, hogy a magyar aut�piac augusztusban el�rte a m�lypontot, �s nagyon lass� n�veked�s v�rhat� a szektorban. A kilencedik h�nap legal�bbis jobb volt az utols� ny�ri h�napn�l, okt�berben egyel�re enyhe megtorpan�s l�tszik, de a h�napnak m�g csak a fele telt el.

�gyf�lk�zelben maradni

Az exportra eladott j�rm�vek sz�ma a forint er�s�d�s�vel, illetve a k�szletek "kisz�r�s�val" sz�mottev�en cs�kkent, amikor rendk�v�l gyenge volt a forint, akkor sok k�lf�ldi n�lunk v�s�rolta meg az aut�j�t, 270 forintos eur�n�l azonban m�r kev�ss� �ri meg innen beszerezi a g�pj�rm�veket. Az exportsz�ll�tm�nyok alapvet�en Nyugat-Eur�p�ba mentek, �szak-Magyarorsz�gon a szlov�kok v�s�roltak legink�bb.

�Az MGE becsl�sei szerint 2009 eg�sz�ben 65 ezer eladott szem�lyaut�t �s mintegy 10 ezer kishaszon-g�pj�rm�vet helyeznek forgalomba, j�v�re ezek a sz�mok 75, illetve 12 ezerre n�vekedhetnek. Gablini G�bor, a�G�pj�rm�-m�rkakeresked�k Orsz�gos Sz�vets�ge mindehhez annyit f�z�tt hozz�,�hogy szeptemberben minim�lis javul�s �rz�kelhet� az �rt�kes�t�s ter�n.

Arra a k�rd�sre, hogy h�ny szalon z�rt be az id�n �s mennyi ilyen esem�ny v�rhat� m�g, Erd�lyi P�ter elmondta, hogy konkr�t sz�mok nem �llnak rendelkez�sre, de nyilv�n t�bben, mint a v�ls�g el�tt. Egy keresked�s, ha p�nz�gyi probl�m�kkal szembes�l, nem sz�ks�gszer�, hogy bez�r, sok esetben tulajdonost v�lt. A v�ls�g hat�s�ra a keresked�sek p�nz�gyi helyzet�nek megrend�l�se, a m�rk�k h�l�zati politik�j�nak v�ltoz�sa, �s m�s d�nt�sek kozhatj�k a h�l�zatokban a szerkezet �talakul�st. Valamennyi import�r arra t�rekszk, hogy �gyf�lk�zelben maradjon szolg�ltat�s�val.

Az �vtized legrosszabb h�napja ut�n

Az�[origo] �ltal megkeresett aut�keresked�k�halv�ny javul�st �rz�kelnek,�de az optimizmusr�l m�g sz� sincs a keresked�sekben. "A szeptember val�ban jobban siker�lt a ny�ri h�napokn�l, nagyj�b�l dupl�z�st siker�lt el�rni az elad�sokban, b�r ez nem volt neh�z. A tavalyi szint mindenesetre m�g mindig nagyon messze van" - k�z�lte �rdekl�d�s�nkre Pataki Brigitta, a Fordokat �rt�kes�t� szombathelyi�Strauss Aut�szalon vezet�je. Hozz�tette:�az id�n szokatlanul nagy sz�mban �rkeztek k�lf�ldi �rdekl�d�k, els�sorban tavasszal, de szerz�d�sk�t�sig egyik�k sem jutott el.

Schmidt Ren�ta, a Suzuki R�mai �rt�kes�t�je ezzel szemben azt mondta: szeptemberben �sszesen 9 g�pkocsit �rt�kes�tettek, �s ebben az export is benne van.�Ez jelent�s visszaes�s az augusztusi 18 eladott aut�hoz k�pest, els�sorban a k�lf�ldr�l �rkez� kereslet maradt el, ami a forint er�s�d�s�vel �s a roncspr�mium-akci�k lez�rul�s�val magyar�zhat�. A szakember nem sz�m�t �rz�kelhet� fellend�l�sre, f�leg annak f�ny�ben, hogy elad�saik 70-80 sz�zal�k�t teszi ki a k�lf�ldi v�s�rl�s.

"Mindenki abban rem�nykedik, hogy augusztus volt a m�lypont, lehet, hogy �gy is van, mi azonban ink�bb stagn�l�st �rezt�nk szeptemberben �s az�ta is" - mondta k�rd�s�nkre Ereszket� S�ndor, a debreceni Opel Olympia kereskedelmi igazgat�ja. "K�s�bb j�het ak�r n�h�ny jobb h�nap egy-egy sikeres akci� nyom�n, de az alag�t v�ge m�g nem l�tszik" - sz�gezte le. Hozz�tette, a r�videbb id�szak, �gy alacsonyabb darabsz�m alapj�n k�sz�tett statisztik�kkal �vatosan kell b�nni, mert a keresked�sek sz�ks�g eset�n k�pesek valamelyest jav�tani a sz�mokat azzal, hogy saj�t maguknak, bemutat�aut�nak sz�nt j�rm�veket helyeznek forgalomba.

Szeptember�egy�bk�nt is jobb szokott lenni

"K�ts�gtelen, hogy az idei augusztus az elm�lt �vtized legrosszabbja volt, ehhez k�pest szeptemberben val�ban �l�nk�l�st tapasztaltunk. Az �rdekl�d�sben ez l�tv�nyos volt, eladott darabsz�mban m�r nem felt�tlen�l, legfeljebb 5-10 sz�zal�kosra tehet� az emelked�s - mondta az [origo]-nak Egy�d G�bor, a budapesti Suzuki H�z tulajdonos-vez�rigazgat�ja. Hozz�tette, nem szabad t�l�rt�kelni az adatokat, mert amikor nem volt v�ls�g, szeptemberben akkor is t�bb aut�t lehetett eladni, mint a ny�ri h�napokban, a marketingkamp�nyokat is mindig tavaszra �s �szre id�z�tik a forgalmaz�k. A visszaes�s m�g mindig tart, nem vagyok der�l�t�" - jelentette ki Egy�d G�bor.

Hasonl� v�lem�nyt fogalmazott meg Vida Tam�s, a sz�kesfeh�rv�ri Suzuki K�nig szalonvezet�je. Mint mondta, "katon�san alakultak" az elad�saik az ut�bbi h�napokban, azaz 1-2 aut�t tudtak �rt�kes�teni. Szeptemberben is csup�n kett�t, r�ad�sul ezek is az okt�beri statisztik�kban jelennek majd meg, mivel csak ebben a h�napban helyezik �ket forgalomba. Vida igazolta azt�az [origo] tavalyi cikk�ben szerepl� el�rejelz�st, mely szerint sz�mos aut�keresked� fogja bedobni a t�r�lk�z�t: a szakember szerint a r�gi�ban sok szalon egyetlen aut�t sem tudott �rt�kes�teni, �s csak a v�rosban n�gy m�rkaszalon bez�r�s�r�l tud, ezeket az �v v�g�ig j� es�llyel 2-3 k�veti.

Hasonl�an kil�t�stalan a haszn�ltaut�-keresked�sek helyzete, a k�rny�ken hozz�vet�leg 15 keresked�st z�rtak be id�n. A K�nig a gyenge elad�si sz�mok ellen�re sem fontolgatja a rol� leh�z�s�t, f� bev�telei a szolg�ltat�sok - szervizel�s, m�szaki vizsga, alkatr�sz ut�np�tl�s - �rt�kes�t�s�b�l sz�rmaznak.

K�ts�ges j�v�

Azt egyel�re nem lehet megmondani, mikor t�r mag�hoz az aut�piac, ehhez els�sorban sokkal jobb gazdas�gi k�rnyezetre, egyebek mellett komolyabb n�veked�sre, kedvez�bb munkaer�-piaci helyzetre �s b�rekre lenne sz�ks�g. Ezen t�l adminisztr�ci�s l�p�sekkel, p�ld�ul a tervezett bev�telt�j�val alulteljes�t� regisztr�ci�s ad� m�rs�kl�s�vel is l�k�st lehetne adni az aut�piacnak, �m az erre ir�nyul� kezdem�nyez�sek sokszor fennakadnak az illet�kes t�rc�k�ellen�ll�s�n.