A "SALE" mell� a "KI�RUS�T�S" is kell

2009.10.19. 11:47

Az �zletek kirakatait �s a rekl�msz�vegeket n�zve �gy t�nik, a magyar nyelv� �zlet �s rekl�mfeliratokra vonatkoz� jogszab�lyi k�telezetts�g nem ismert sz�les k�rben a v�llalkoz�sok el�tt, vagy legal�bbis betart�s�ra kevesebb gondot ford�tanak a keresked�k.

Kock�ztatnak a hazai keresked�k: a magyar fogyaszt�v�delmi hat�s�g egyre gyakrabban l�p fel �s alkalmaz szankci�kat a kiz�r�lag idegen nyelven (jellemz�en angolul) felt�ntetett rekl�msz�vegekkel, egy�b �zletfeliratokkal kapcsolatban. Az int�zked�s alapj�t a gazdas�gi rekl�mok �s az �zletfeliratok, tov�bb� egyes k�z�rdek� k�zlem�nyek magyar nyelv� k�zz�t�tel�r�l sz�l� 2001. �vi XCVI. t�rv�ny rendelkez�sei teremtik meg.

A nyolc �ve megsz�letett t�rv�ny rendelkez�sei szerint gazdas�gi rekl�mban a rekl�m sz�veg�t -�ide�rtve a jelmondatot (szlogent) is - magyar nyelven meg kell jelen�teni, f�ggetlen�l a k�zz�t�tel m�dj�t�l. Ez a k�vetelm�ny egy�bk�nt teljes�thet� �gy is, hogy - ugyanazon rekl�mban - az idegen nyelv� sz�vegen (sz�vegr�szen) k�v�l annak magyar nyelv� megfelel�j�t is megjelen�tik, legal�bb ugyanolyan j�l �rz�kelhet�en, valamint legal�bb ugyanolyan m�retben, mint az idegen nyelv� sz�veget (sz�vegr�szt). Hasonl� k�telezetts�get tartalmaz egy�bk�nt a t�rv�ny az �zlet elnevez�s�re, valamint az �zlet kirakat�ban a fogyaszt�k t�j�koztat�s�t szolg�l� k�zlem�nyekre is.

Kiv�telt a fenti k�telezetts�g al�l csak a v�llalkoz�s neve, megjel�l�se, az �rujelz�nek min�s�l� megjel�l�s, illetve a magyar nyelvben meghonosodott idegen nyelv� kifejez�sek k�peznek. Az �rujelz� fogalm�t a t�rv�ny alkalmaz�sa sor�n viszonylag t�gan hat�rozt�k meg, eszerint �rujelz� a k�l�n t�rv�nyben szab�lyozott v�djegy �s f�ldrajzi �rujelz�, valamint minden m�s jellegzetes elnevez�s vagy megjel�l�s, amelyr�l valamely v�llalkoz�s �ruj�t vagy szolg�ltat�s�t fel szokt�k ismerni, f�ggetlen�l att�l, hogy az elnevez�s vagy a megjel�l�s iparjogv�delmi oltalom alatt �ll-e. Ennek ellen�re a gyakorlatban �ltal�nosan elterjedt �s az �zletekben kiz�r�lag angol nyelven szerepl� sz�fordulatok (p�ld�ul: "SALE") nyilv�nval�an nem felel meg a jogszab�lyi el��r�soknak, ez�rt ezek kiz�r�lagos alkalmaz�sa jogk�vetkezm�nyeket vonhat maga ut�n.

A t�rv�nyben foglalt k�vetelm�nyek megs�rt�se eset�n egy�bk�nt a fogyaszt�v�delmi hat�s�g j�r el a gazdas�gi rekl�mtev�kenys�g alapvet� felt�teleir�l �s egyes korl�tair�l sz�l� 2008. �vi XLVIII. t�rv�ny, illetve a fogyaszt�v�delemr�l sz�l� 1997. �vi CLV. t�rv�ny rendelkez�sei szerint. Az elj�r�s megind�t�s�ra a hat�s�g a jogs�rt�s bek�vetkez�s�t k�vet� h�rom �ven bel�l jogosult.

Amennyiben a fogyaszt�v�delmi hat�s�g elj�r�sa sor�n jogs�rt�st �llap�t meg az eset �sszes k�r�lm�nyeinek - �gy k�l�n�sen a jogs�rt�s s�ly�nak, a jogs�rt� �llapot id�tartam�nak, a jogs�rt� magatart�s ism�telt tan�s�t�s�nak, illetve a jogs�rt�ssel el�rt el�ny - figyelembev�tel�vel �s az ar�nyoss�g k�vetelm�ny�nek szem el�tt tart�s�val egy vagy t�bb jogk�vetkezm�nyt alkalmazhat. �gy - t�bbek k�z�tt - elrendelheti a jogs�rt� �llapot megsz�ntet�s�t; megtilthatja a jogs�rt� magatart�s tov�bbi folytat�s�t. A hivatalnak ahhoz is joga van, hogy hat�rid� kit�z�s�vel a felt�rt hib�k, hi�nyoss�gok megsz�ntet�s�re k�telezze a v�llalkoz�st, illetve fogyaszt�v�delmi b�rs�got szabhat ki.

Dr. Feh�r Helga, Horv�th �s T�rsai �gyv�di Iroda (DLA Piper)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK