M�lyrep�l�sben a doll�r

2009.10.21. 10:55

H�napok �ta gyeng�l a doll�r, ami 14 havi m�lys�gbe ker�lt az eur�val szemben �s az el�rejelz�sek szerint az eddigi rekordot jelent� 1,60-as �rfolyamot�is ostromolhatja a folytat�sban. A magyar valut�val szemben t�bb mint 70 forintot vesz�tett �rt�k�b�l tavasz �ta, itthon m�gsem k�zvetlen�l, hanem legf�k�pp az olaj�ron kereszt�l �reztetheti majd hat�s�t a tov�bbi gyeng�l�s.

Az amerikai gazdas�g lass� fel�p�l�se �s a piacra �nt�tt milli�rdok azt a forgat�k�nyvet val�sz�n�s�tik, hogy a doll�r tov�bb gyeng�l a k�vetkez� h�napokban. A piac ugyan elv�r egy doll�rer�s�d�ssel j�r� korrekci�t, de az nem lesz er�teljes, �gy k�nnyen lehet, hogy tov�bbi rekordokat fog d�nt�getni az amerikai p�nz gyenges�ge.

Tavasszal m�g a 250 forintos doll�r sem volt messze, igaz, ebben a forint gyenges�ge legal�bb akkora szerepet j�tszott, mint a doll�r izmosod�sa. Az eur�val szemben ekkor a doll�r er�snek sz�m�tott, de ink�bb csak amiatt, hogy kock�zatos megtakar�t�sok helyett a biztons�gosabbak fel� fordultak a befektet�k er�s�tve �gy a doll�rt. Okt�berre viszont 180 forint al� esett az amerikai deviza �rfolyama (a szerd�n 177 forint�alatt kereskedtek vele), ami jelent�s mozg�snak sz�m�t, f�leg ha az eur�val szemben is m�rj�k (1,25 k�r�li kereszt�rfolyamr�l 1,5 k�r�lre ker�lt, szerda d�lel�tt 1,49 f�l�tt j�rt).

Agg�d� v�llalatok

A doll�r gyeng�l�se miatt persze az amerikai v�llalatok is agg�dnak. Az Office Depot vez�rigazgat�ja, Steve Odland a Reutersnek �gy nyilatkozott, hogy az el�rt�ktelened� doll�r l�nyegesen cs�kkenti v�llalat�nak hitelk�pess�g�t. A Pacific Gas and Electric vez�re, Peter Darbee a korm�nyzati k�ltekez�s miatt agg�dik, szerinte, ha nem v�ltozik a jelenlegi �llami strat�gia, akkor az infl�ci� gyorsul�s�val �s a doll�r tov�bbi �rt�kveszt�s�vel kell szembes�lni�k. A h�tr�nyok mellett term�szetesen el�ny is sz�rmazik a�doll�r gyenges�g�b�l, a folyamat az export�r�knek kedvez,�p�ld�ul a term�keinek 65 sz�zal�k�t k�lf�ldre elad� sz�m�t�stechnikai c�g, az SAS. "Az �zlet�nket legink�bb er�s�t� t�nyez� most a gyenge doll�r" - vallotta be James Goodnight vez�rigazgat�. "Minden 100 eur�nyi term�k eur�pai �rt�kes�t�s�b�l 150 doll�rt kapunk" - �ll�totta szembe az eredm�nyt a tavaszival, amikor ez az adat csak 125 doll�r volt.

A doll�rt sok t�nyez� gyeng�ti. A p�nz�gyi befektet�k a v�ls�gra val� tekintettel a biztons�gos, alacsony kock�zat� portfoli�kat v�lasztott�k, �gy olyan is el�fordult, hogy a negat�v kamatoz�s� k�tv�nyeket is sz�vesebben v�s�rolt�k, mint a kock�zatos befektet�seket. Ezzel sok befektet� vitte p�nz�t az USA-ba doll�rra v�ltva azt, amellyel lefel� vitt�k a valuta jegyz�s�t. Szint�n nem kedvez az �rfolyamnak, hogy az Egyes�lt �llamokba sz�ll�t� v�llalatok (mint p�ld�ul a jap�n aut�gy�rak: Toyota, Nissan) elfordultak a sz�k�l� piact�l, ami azt is jelenti, hogy kevesebb doll�rt v�ltanak �zleteikhez. R�ad�sul a kil�t�sok sem jobbak, mivel az amerikai gazdas�g beindul�sa v�rat mag�ra: a munkan�lk�lis�gi adatok er�teljes javul�s�ban, (ami a fogyaszt�sorient�lt piac motorja lehetne) csak rem�nykednek.

Vesz�lyben a doll�r tr�nja�

Lefel� szor�tja a doll�rt a tartal�kszerep�nek visszaszorul�sa is. A Bloomberg m�lt h�tf�n �rt arr�l, hogy a k�zponti bankok rekord m�rt�kben �ntik a p�nz�ket eur�ba �s jenbe, ezzel is gyeng�tve a doll�rt, r�ad�sul egyre t�bb h�r sz�mol be arr�l, hogy a vil�g jegybankjai keresik a doll�r ut�ni id�szak tartal�kdeviz�j�t. Ez lehet egy valutakos�r, amit a vil�g vezet� p�nzeinek �sszet�tele adna, vagy lehet egy "vil�gp�nz", aminek a bevezet�se egyel�re ugyan csak tervekben fedezhet� fel, viszont a komolys�g�t j�l jelzi, hogy �jra �s �jra felbukkan megjelen�s�nek lehet�s�ge.

Legut�bb id�n ny�ron�vet�d�tt fel egy jekatyerinburgi konferencia k�r�l, amelyen a fejl�d� nagy gazdas�gok k�pvisel�i �ltek �ssze a vil�gp�nzr�l tan�cskozni. Ezen Braz�lia, Oroszorsz�g, India �s K�na (az angol r�vid�t�s ut�n BRIC-orsz�gok) t�rgyaltak a lehet�s�gr�l.

"Az vil�gosan l�tszik, hogy a doll�r folyamatosan vesz�ti el poz�ci�j�t a vil�ggazdas�gban, de a z�ldhas� h�rneve m�g sok�ig a vezet� elsz�mol�si egys�g szerep�ben tartja" - v�li Taraczky Andrej, a Buda-Cash deviza�zlet�g�nak vezet�je. A doll�r ugyanis megb�zhat�, a vil�gon mindenhol ismerik �s szinte b�rhol bev�lthat�, ez�rt neh�z kimozd�tani k�nyelmes poz�ci�j�b�l.

"Ha m�s nincs, j� az eur� is"

A doll�rgyeng�l�s jelent�s�g�t mutatja, hogy egyre gyakrabban nyilatkoznak a vil�g vezet� gazdas�gi hatalmass�gai a z�ldhas� szerep�r�l. Robert Zoellick, a Vil�gbank eln�ke szeptember v�g�n figyelmeztetett, hogy hib�t k�vet el, aki a doll�r els�dleges tartal�kp�nz funkci�j�t biztosra veszi. Szerinte a t�bb p�lus� vil�gban teljesen term�szetes, hogy a p�nztartal�kot sem egyetlen valuta adja. Jean-Claude Trichet, az Eur�pai K�zponti Bank eln�ke pedig arra figyelmeztetett, hogy az eur�t nem a tartal�kdeviza szerep�re tervezt�k, nem alkalmas a feladat ell�t�s�ra. Az amerikai p�nz�gyminiszter, Timothy Geithner kijelentette, hogy az Egyes�lt �llamok �rdeke is�az er�s doll�r. Ezt Trichet �s a finn p�nz�gyminiszter is �gy komment�lta, hogy "bizakod�sra ad okot."�Taraczky Andrej ugyanakkor r�mutatott, hogy�a befektet�k gyakran gondolkodnak �gy, hogy "ha m�s nincs, j� az eur� is."

Sok a spekul�ns a doll�rgyeng�l�s k�r�l, akik a tov�bbi �rt�kveszt�sre j�tszhatnak. Viszont a meglepet�sek pont akkor j�nnek, amikor mindenki ugyanarra sz�m�t. A legjobb p�lda tal�n az olaj�r hihetetlen magass�gokba t�rt�n� emelked�se 2008-ban, ami m�g�tt val�di kereslet nem �llt, csup�n az��rfolyamnyeres�gre j�tsz� szerepl�k t�mege�vitte fel az �rat.�Taraczky szerint�a piaci lufi a doll�rral azonban nem alakult ki. A doll�r ellen spekul�lni (azaz a vesztes�g�re j�tszani)�nem �rdemes, el�bb egy er�s�d�si szakaszt kellene megv�rni, ami v�rhat�an �gysem lesz er�teljes.

Doll�rban sz�mol�k h�tr�nyban

Itthon a doll�rgyeng�l�snek kev�s�k�zvetlen�hat�s�val szembes�l a lakoss�g, k�zvetve azonban �reztetni fogja hat�s�t. Azok j�l j�rnak, akik szeretnek az Egyes�lt �llamokb�l term�keket rendelni, hiszen a doll�r-elsz�mol�s� import olcs�bb� v�lik. A v�llalatok k�z�l azok szenvedik meg a doll�r gyeng�l�s�t, akik ebben sz�molnak el, illetve doll�r-elsz�mol�s� orsz�gba export�lnak.

Magyarorsz�gon jellemz�en ilyenek a gy�gyszergy�rt�k, a Richter Gedeon Nyrt. egyik legfontosabb piaca az orosz, ahol doll�r alapon sz�molnak el. A gyeng�l�s �gy a c�g eredm�ny�ben is megjelenhet. A devizak�lcs�n�k, a dr�gul� sv�jci frank- �s eur�hitelek �gye kapcs�n felvet�dhet a k�rd�s, hogy gyeng�l� k�lf�ldi deviza eset�ben jobban j�rhat-e a hitelfelvev�. A v�lasz elvileg kedvez�, Magyarorsz�gon azonban kev�s doll�rhitelt vett fel a lakoss�g, mivel a sv�jci frank, illetve k�s�bb az eur� ell�tta az alacsony kamat� k�lcs�n�k szerep�t, ez�rt minim�lis azoknak a sz�ma, akik ebb�l profit�lhattak.

K�zvetve az olaj�ron kereszt�l okozhat kellemetlens�get a doll�r �rt�ktelened�se. M�r most is 80 doll�rn�l j�r a nyersolaj, amely egy �ve nem volt ilyen magass�gban. A dr�gul�s csak r�szben a kereslet �l�nk�l�s�nek eredm�nye, r�szben a doll�r gyeng�l�s�vel f�gg �ssze. Amennyiben a v�rt �rt�ktelened�s folytat�dik, az az olaj�rat is felfel� fogja hajtani, megdr�g�tva ezzel a benzin�rat. A The Independent brit lap ez�rt is vetette fel kor�bban, hogy a k�olajtermel� orsz�gok az elsz�mol�st tekintve �tt�rhetnek a doll�rr�l egy valutakos�rra. Az Egyes�lt Arab Em�rs�gek ugyan egyel�re marad a doll�rn�l, de k�rd�s, hogy meddig.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK