Nagyot fordult a vil�g az egy �vvel ezel�tti s�t�t id�kh�z k�pest. Tavaly okt�berben csak�drasztikus�kamatemel�ssel lehetett megmenteni a forint �rfolyam�t, �m az�ta�konszolid�l�dott a helyzet�a forint �rfolyama egy�ves cs�cson j�r, a kamat pedig t�rt�nelmi m�lypont fel� halad,�.

"A Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�cs�nak d�nt�se �rtelm�ben a jegybanki alapkamat m�rt�ke 11,5 sz�zal�k.�E rendelet 2008. okt�ber 22-�n d�lel�tt 11 �rakor�l�p hat�lyba" - k�z�lte tavaly okt�ber 22-�n a jegybank. A sz�vegb�l is kider�l, hogy rendk�v�li l�p�s volt,�mert a kamatl�p�sek �ltal�ban a d�nt�st k�vet� napon l�pnek �rv�nybe, r�ad�sul a kamatemel�s m�rt�ke sem volt szokv�nyos, egy nappal kor�bban ugyanis m�g 8,5 sz�zal�kon �llt a r�ta, nem besz�lve arr�l, hogy a�kamatd�nt�sekre �ltal�ban h�tf�n, nem pedig szerd�n ker�l sor.

A drasztikus jegybanki l�p�st k�zvetve a Lehman Brothers amerikai befektet�si bank tavaly szeptemberi buk�s�val�lehetett��sszef�gg�sbe hozni, ekkor m�ly�lt el a kor�bban "csak" jelz�logpiaci v�ls�g, �s v�lt vil�gm�ret� kr�ziss�.�Magyarorsz�gon�is ett�l kezdve ker�ltek lejt�re az �rfolyamok,�az okt�ber 23-i �nnep el�tt pedig felforr�sodott a hangulat a magyar piacon, a k�lf�ldiek nem b�ztak Magyarorsz�gban, gyakorlatilag elkezdt�k kiszivatty�zt�k a p�nzt az orsz�gb�l. A nagyon er�s elad�i nyom�s a forintot��s a t�zsd�t is a m�lybe k�ldte.

Az�ta �les fordulat ment v�gbe a piacokon. Manaps�g a forint �rfolyama �ves cs�csokat d�nt�get,�cs�t�rt�k�n a Magyar Nemzeti Bank hivatalos adatai szerint az��v sor�n b�ven 300 forint felett is j�r� eur��rfolyama�264,09 forint is volt, amire az id�n m�g nem volt p�lda.�A forint jelent�s er�s�d�se�a javul� nemzetk�zi helyzetnek k�sz�nhet�, a pesszimista h�napokban a doll�rba �nt�tt p�nzeket a befektet�k felszabad�tott�k, �s kock�zatosabb, magasabb kamatot ny�jt� eszk�z�k fel� fordultak.�

Roubini figyelmeztet

A kelet-eur�pai p�nz�gyi v�ls�g es�lye az IMF-csomagoknak �s a glob�lis befektet�i k�rnyezet javul�s�nak k�sz�nhet�en jelent�sen cs�kkent, de a forint tov�bbra sem �rezheti mag�t teljes biztons�gban. Nouriel Rubini, a jelz�logv�ls�got megj�sl� amerikai k�zgazd�sz legfrissebb elemz�s�ben arra mutat r�, hogy az esetleges lett le�rt�kel�s, a bankok sebezhet�s�ge �s az ukr�n, illetve rom�n politikai kock�zat az eg�sz t�rs�g meg�t�l�s�t ronthatja.

A piaci hangulat ugyan javult, de a bankszektor bajai tov�bbra is l�teznek, a nem j�l teljes�t� hitelek ar�nya ugyanis nem cs�kkent �rezhet�en - a hitelportfoli�k min�s�ge jellemz�en p�r h�napos cs�sz�ssal k�veti a gazdas�gi ciklusokat, �gy a helyzet 2010-ben is tov�bb romolhat. A Deutsche Bank elemz�se szerint Csehorsz�gban, Lengyelorsz�gban �s Magyarorsz�gon az �sszes k�lcs�n�5-10 sz�zal�ka lesz a rossz hitelek ar�nya, a balti �llamokban 15-25 sz�zal�kra lehet sz�m�tani, Ukrajn�ban pedig ak�r 45 sz�zal�k is re�lis lehet. K�rd�ses, hogy amennyiben val�ban ennyire leromlik a banki portfoli� ezekben az orsz�gokban, akkor mik�pp reag�lnak majd a k�lf�ldi anyabankok.

A forint tavasz �ta v�gbement er�s�d�se mellett a nemzetk�zi piacokon bek�vetkez� hangulatv�lt�s is hozz�j�rult ahhoz, hogy a tavaly okt�beri magass�gb�l j�val lejjebb ker�lt az alapkamat.�A jegybank �ltal kiemelten kezelt infl�ci� is�a v�rtn�l jobban alakult,�ez�rt�a Magyar Nemzeti Bank kamatcs�kkent�seket hajtott v�gre: a�j�liusi v�gi 8,5 sz�zal�kr�l az �vek �ta nem l�tott 7 sz�zal�kos szintre�m�rs�kl�d�tt a r�ta. A�Reuters h�r�gyn�ks�g piaci v�rakoz�sokat �sszes�t� legut�bbi felm�r�se szerint a k�vetkez� h�napokban tov�bbi kamatcs�kken�sekre lehet sz�m�tani, az �v v�g�ig 6,5 sz�zal�k k�r�li szintre, 2010 v�g�re pedig�az eddig soha nem l�tott - 6 sz�zal�k alatti tartom�nyba -�s�llyedhet a kamat.�

A forintot�v�delm�ben volt sz�ks�g a kamatemel�sre�

Az eml�tett, tavaly okt�ber 22-i rendk�v�li kamatemel�s id�z�t�se azzal magyar�zhat�, hogy�az okt�ber 23-i �nnep miatt hossz� h�tv�ge k�vetkezett, amely kiv�l� terepet engedett volna a forint t�mad�s�hoz, gyeng�t�s�hez, mivel akkor a hazai p�nzint�zetek nem, a forint�rfolyamot legink�bb befoly�sol� k�lf�ldi int�zm�nyi befektet�k viszont tev�kenykedtek a bankk�zi devizapiacon.

Az OTP�is neh�z helyzetben volt�

A magyar t�zsd�n is m�ly nyomot hagyott a v�ls�g, okt�ber sor�n durva m�nuszokat produk�lt a BUX. A vezet� r�szv�nyek k�z�l az OTP ker�lt a f�kuszba, mert vil�gszerte els�sorban a bankr�szv�nyekt�l igyekeztek szabadulni a befektet�k.�Az OTP �rfolyama 2008. okt�ber 1-j�n m�g 6405 forint volt, okt�ber 27-�re az �rfolyam azonban 2550 forintra zuhant, azaz gyakorlatilag 60 sz�zal�kot vesztett �rt�k�b�l a r�szv�ny a h�nap elej�hez k�pest.

Az okt�beri vessz�fut�s sor�n a bank�messze nem��rte el a m�lypontot,�a pap�r id�n m�rcius 5-�n�1355 forinton v�gzett, ami a g�d�r alj�t jelentette. A kurzus az�ta emelked�, a javul� nemzetk�zi hangulatban elk�peszt� t�bbletet produk�lt a bankpap�r, az �rfolyam kisebb t�r�sekkel persze, de stabilan er�s�dik, okt�ber 21-�n - 1,19 sz�zal�kos es�st k�vet�en - 5711 forinton z�rt.A tavaly szeptember v�gi 243 forintos eur� ut�n alig h�rom h�t alatt 275 forintig zuhant az �rfolyam, amit az MNB ezzel a kamatemel�ssel k�v�nt megf�kezni.�A k�v�nt hat�st siker�lt el�rni: egy h�ttel k�s�bb m�r 255 forintra t�rt vissza az �rfolyam.�A forint helyzet�nek jav�t�s�ban m�g fontosabb szerepet j�tszott, hogy� a Nemzetk�zi Valutaalap okt�ber v�g�n bejelentette,�hogy az Eur�pai Uni�val �s a Vil�gbankkal k�z�sen 25,1 milli�rd eur� hitelkeretet biztos�t a magyar gazdas�g seg�t�s�re.

A ideges okt�ber v�gi hangulat ut�n megnyugodtak a ked�lyek, �m k�s�bb�a v�ls�g �jb�l bedurvult,�az �v elej�n�az eur� jegyz�se�sorra l�pte �t a�l�lektani hat�rokat,�a 270�(janu�r 8.), 280 (janu�r 13.), 290 (janu�r 30.) �s 300 (febru�r 2.) forintos szintet.�Egy nyugodtnak t�n� h�nap ut�n m�rciusban �jabb lejt� k�vetkezett, amikor eg�szen 316 forintig (m�rcius 6.) ment el az eur� �rfolyama az MNB�hivatalos adatait alapj�n.�Az ijeszt� magass�gokb�l �prilis-m�jus fordul�j�n�indult vissza a�magyar p�nz �s �rte el most��rte el az �ves cs�csot. �