Egy h�ztart�s csak egy aut�ra kaphatna ingyenes �ves parkol�si matric�t a F�v�rosi K�zgy�l�s egyik elfogadott�rendelete szerint, a m�sodik g�pkocsira kedvezm�ny j�rhat, a harmadik�rt m�r teljes d�jat kellene fizetni.�A ker�letek m�g nem d�nt�ttek a r�szletekr�l, egyel�re azt is problematikus meg�llap�tani, hogy h�nyan laknak egy lak�sban �s kinek j�r az ingyenes matrica.

"Nem tudjuk megoldani a mindennapokat k�t aut� n�lk�l. A feles�gem �s �n a v�ros k�t oldal�n dolgozunk, a gyerekek pedig az iskola �s az �voda mellett k�l�n�r�kra j�rnak. Mivel nincs m�s lehet�s�g�nk, �gy fizetni fogunk" - jegyezte meg lemond�an egy, a f�v�ros I. ker�let�ben �l� f�rfi. Dilemm�j�val nincs egyed�l, rajta k�v�l m�g t�bb ezer budapestit �ll�t neh�z helyzet el� az a rendelet, amely szerint j�v� janu�rt�l a f�v�rosban megsz�nik a helyi lakosok teljesen ingyenes parkol�s�t lehet�v� tev� szab�lyoz�s.

A F�v�rosi �nkorm�nyzatban �prilis v�g�n 65 igen 1 nem ar�nyban szavazt�k meg�az �j parkol�si rendeletet, amely azon fel�l, hogy�a parkol�si d�jakat a mindenkori BKV-vonaljegy �r�hoz igaz�totta, maximaliz�lta a kiadhat�, ingyenes lakoss�gi parkol�si enged�lyek sz�m�t is. Az �j szab�lyok szerint lak�sonk�nt legfeljebb k�t "lakoss�gi v�rakoz�si hozz�j�rul�st" adhatnak ki�a ker�letek 2010. janu�r 1-t�l, �s ezek k�z�l csak egy lehet teljesen ingyenes, a m�sik ut�n pedig 10-30-50 sz�zal�kos kedvezm�ny j�rhat, att�l f�gg�en, hogy milyen az aut� besorol�sa k�rnyezetv�delmi szempontb�l. A harmadik aut� parkol�s��rt mindenk�pp a teljes d�jat ki kell�majd fizetni.

Az [origo] megkereste a F�polg�rmesteri Hivatalt, ahol ugyan �ltal�nos jelleg� t�j�koztat�st adtak, de a rendelet c�lj�val kapcsolatos konkr�t k�rd�seinkre nem kaptunk v�laszt.

A f�v�rosi d�nt�s szerint az �ves v�rakoz�si d�j, az adott ter�leten fizetend� egy�r�s v�rakoz�si d�j k�tsz�z�tvenszerese - D�l-Bud�n ez nagyj�b�l �vi 35 ezer forint, a�budai�V�r k�rny�k�n azonban csaknem 150 ezer forint.�Igaz, a�bev�teleket megkap� ker�leti �nkorm�nyzat ezt a�d�jat saj�t rendelet�ben differenci�ltan is meg�llap�thatja �s kedvezm�nyeket hat�rozhat meg, ett�l f�ggetlen�l azonban m�g sok nyitott k�rd�s marad.

A legt�bben kiv�den�k a fizet�st

"H�rom lehets�ges megold�s van a k�rny�k�nk�n: vagy szab�lytalan helyen parkolom le az egyik kocsit, ahol nem szedhet p�td�jat a parkol�si c�g, vagy letessz�k az egyik kocsit�egy ingyenes helyre, vagy pedig fizet�nk"�- mondta el az [origo]-nak egy a III. ker�letben, �lett�rs�val egy�tt lak� olvas�nk, aki nem hagyott k�ts�get afel�l, hogy az els� lehet�s�get v�lasztja majd. Szerinte ugyanis a k�zter�letesek nem olyan szigor�ak, a szab�lytalanokat nem b�ntetik, csak figyelmeztetik. A k�rd�ses ter�leten csak parkrong�l�s�rt lehet b�ntetni, a parkol�t�rsas�g nem kezdhet semmit az aut�val.

Az aut�sarc bevezet�se nem csak att�l f�gg�en �rinti a lakosokat, hogy hol laknak, hanem att�l f�gg�en is, hogyan tudj�k megszervezni az �let�ket egyetlen aut�val.�Egy, a�Vill�nyi �t elej�n lak�fiatal p�r esete viszonylag egyszer�. Mint az [origo]-nak elmondt�k, mindketten egy v�llalatn�l dolgoznak, egy�tt j�rnak majd munk�ba, �s az egyik aut�t bent hagyj�k majd a c�gn�l. �gy �ssze kell hangolni a munkaid�t, vagy az egyik�k gyalog megy dolgozni�-�a f�v�rosi rendelet az � eset�kben teh�t azt jelenti majd, hogy az egyik aut�juk kiesik a mindennapi haszn�latb�l.

Egy, az�I. ker�letben lak� nyugd�jas h�zasp�r is azt mondta, n�luk�sem mer�lt fel, hogy kifizetik a m�sodik kocsira a matric�t, mivel komoly neh�zs�get okozna a t�bb t�zezer forintra r�g� �sszeget a�k�t nyugd�jb�l kigazd�lkodni. Az egyik kocsira kiv�ltj�k az enged�lyt, a m�sikat pedig leviszik vid�kre, �s nem haszn�lj�k t�bbet.

Forgalomtechnika �s bev�teln�vel�s

A kifejezetten neh�zkes�nyelvezettel megfogalmazott�rendelet alkalmaz�s�t bonyol�tj�k az olyan helyzetek, amikor egy lak�sban t�bb csal�d �l, vagy feln�tt �s dolgoz� gyerekek �lnek egy�tt sz�leikkel.�Ilyenkor igencsak neh�z eld�nteni, hogy kinek j�r az ingyenes k�zter�leti parkol�hely. Az Emberibb Parkol�s�rt Mozgalom az ilyen agg�lyok miatt d�nt�tt �gy, hogy az Alkotm�nyb�r�s�gn�l megt�madja az �j jogszab�lyt.

K�rd�ses azonban, hogy a m�sodik aut�k megsarcol�s�val mennyire jav�that� a parkol�si helyzet a f�v�rosban. B�cs M�rton, az egyik legnagyobb budapesti ker�let, �jbuda alpolg�rmestere az [origo]-nak elmondta, hogy a ker�letben 7000 ingyenes enged�lyt adnak ki �vente, ebb�l azonban csak 2-300 k�r�li a m�sodik aut�k sz�ma, amib�l az k�vetkezik, hogy ezen g�pkocsik parkol�s�nak fizet�ss� t�tele j� es�llyel nem jav�tja majd �rezhet�en a val�ban el�g kaotikus budapesti parkol�si helyzetet. Forgalomtechnikailag a P+R parkol�k n�pszer�s�t�se �s meg�p�t�se lenne indokolt a v�ros k�ls� ter�letein - err�l �ppen kedden tartottak sajt�t�j�koztat�t a F�polg�rmesteri Hivatal �s a f�v�rosi parkol�si c�g, a Parking Kft. illet�kesei, de komoly el�rehalad�s ezen a t�ren egyel�re nincs.

B�cs egy�bk�nt sz�ks�gesnek tartja a parkol�s szab�lyoz�s�t, mert egy v�ros �lhet�s�g�hez hozz�tartozik ez is. Egy r�mai p�ld�t felid�zve elmondta, hogy ha minden�tt ingyenes lenne a parkol�s, akkor megb�nulna Budapest k�zleked�se. A forgalomtechnikailag indokolt int�zked�seket azonban nem szabad �sszekeverni a bev�teln�vel� rendelkez�sekkel - magyar�zta az alpolg�rmester.

A ker�letek elszabot�lhatj�k

A F�v�rosi �nkorm�nyzat rendelet�vel ellent�tes jogszab�lyt a v�rosr�szek nem alkothatnak. A k�tszint� budapesti �nkorm�nyzati rendszerb�l ad�d�an, ugyanakkor a ker�leteknek is rendeletet kell hozniuk a f�v�rosi parkol�si szab�lyok helyi alkalmaz�s�r�l. �jbuda is megtette ezt, de ott egyel�re 2012 el�tt nem l�p hat�lyba a m�sodik aut�kat "b�ntet�" f�v�rosi rendelkez�s - magyar�zta B�cs M�rton. Az alpolg�rmester indokl�sa szerint ugyanis jelenleg nincs meg az az adatb�zis, amelynek seg�ts�g�vel megb�zhat�an ellen�rizhetn�k: kik �s h�nyan �lnek egy �jbudai lak�sban.

Az alpolg�rmester szerint most is zajlik a felm�r�s, hogy egy pontos adatb�zis el�rhet� legyen, ez �sszef�gg a 2011-es n�psz�ml�l�s el�k�sz�leteivel is. Ha siker�l l�trehozni a megb�zhat� nyilv�ntart�st, a ker�let is bevezeti a f�v�rosi rendelkez�st, addig viszont nem l�ptetik hat�lyba azt a passzust, amely a m�sodik aut�k parkol�s�ra vonatkozik.

A ker�letek sem �rtenek egyet

Persze a ker�letek v�lem�nye nem volt egy�ntet� a f�v�rosi rendelet megalkot�sakor. M�r az el�k�sz�t�s idej�n t�bb ker�leti �nkorm�nyzat javasolta, hogy a lakoss�gi hozz�j�rul�sok kiad�s�t szigor�tani kellene. Belv�ros-Lip�tv�ros (V. ker�let) lak�sonk�nt legfeljebb k�t hozz�j�rul�st t�mogatott, m�g �buda-B�k�smegyer azt akarta, hogy akinek van gar�zsa, az�ne kaphasson lakoss�gi hozz�j�rul�st.

A f�v�ros c�lja deklar�ltan az volt, hogy t�bb nyugat-eur�pai nagyv�roshoz hasonl�an, minden lakoss�gi hozz�j�rul�s�rt d�jat kelljen fizetni, ezzel is �szt�n�zve a k�zter�leten k�v�li g�pj�rm�-elhelyez�st. A jelenlegi helyzetben az is probl�ma, hogy a lak�stulajdonosokat nem lehet a gar�zs megv�tel�re k�nyszer�teni, a gar�zs ugyanis nem a lak�s r�sze.

A f�v�rosi vitaanyagb�l kider�l, hogy voltak olyan szervezetek, p�ld�ul a Leveg� Munkacsoport vagy a V�rosi �s El�v�rosi K�zleked�si Egyes�let (VEKE), amelyek tov�bbi szigor�t�st szerettek volna el�rni, de Erzs�betv�ros �nkorm�nyzata (VII. ker�let) p�ld�ul a korl�tlan sz�m� d�jmentes lakoss�gi hozz�j�rul�s kiad�s�t k�rte.