Bely� P�lt nevezte ki a minisztereln�k a K�zponti Statisztikai Hivatal eln�ki posztj�ra. A Fidesz politikai kinevez�sr�l besz�l.

Bajnai Gordon minisztereln�k 2009. november 26-�val Bely� P�lt nevezi ki a K�zponti Statisztikai Hivatal eln�ki posztj�ra.

Az �j eln�k�t a Korm�nyzati Szem�ly�gyi Szolg�ltat� �s K�zigazgat�si K�pz�si K�zpont �ltal lefolytatott p�ly�zat alapj�n, a statisztik�r�l sz�l� t�rv�ny �rtelm�ben a minisztereln�k hat �vre nevezte ki.

A k�zgazd�sz v�gzetts�g� Bely� P�l, a k�zgazdas�gtudom�nyok kandid�tusa az Ecostat Gazdas�gelemz� �s Informatikai Int�zet igazgat�jak�nt dolgozott 1998 �s 2007 k�z�tt. K�t �ve - a korm�nyzati szervezet-�talak�t�s keret�ben a Kopint-Datorg Rt. Kutat�si Igazgat�s�g�t �s a kor�bbi Magyar K�zigazgat�si Int�zet kutat�i oszt�ly�t mag�ba olvaszt� - Ecostat Korm�nyzati Gazdas�g- �s T�rsadalom Strat�giai kutat�int�zet f�igazgat�j�nak nevezt�k ki.

Bely� P�l tagja, illetve 2002-2008 k�z�tt aleln�ke volt a Magyar Tudom�nyos Akad�mia Statisztika Bizotts�g�nak, v�lasztm�nyi tagja a Magyar Statisztikai T�rsas�gnak, a Budapesti K�zgazdas�gtudom�nyi Egyetemen gazdas�gstatisztik�t, a Szegedi Tudom�nyegyetemen gazdas�gpolitik�t, makro- �s mikrogazdas�gtant tan�t, az �ltal�nos V�llalkoz�si F�iskol�n pedig a p�nz�gyeket �s a t�rsadalmi-gazdas�gi el�rejelz�sek m�dszertan�t oktatja.