Besz�llhat a Mal�vba a magyar �llam

2009.10.29. 10:20

Korm�nyk�zi t�rgyal�sokat folytatott a magyar p�nz�gyminiszter a Mal�vr�l Moszkv�ban, ahol kider�lt, hogy a magyar korm�ny ak�r tulajdonosk�nt is hajland� besz�llni a c�gbe. A c�g cs�t�rt�k�n k�zgy�l�st tartott, de a napirend ellen�re nem terjesztett�k el� a Mal�v t�kehelyzet�nek rendez�s�t.

Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter cs�t�rt�k�n Moszkv�ban Viktor Zubkov els� minisztereln�k-helyettessel t�rgyalt a Mal�v helyzet�nek rendez�s�r�l - k�z�lte a p�nz�gyi t�rca.

A k�zlem�nyb�l kider�l, hogy a magyar f�l jelezte: a t�rsas�g m�k�d�s�nek folytat�sa �rdek�ben k�sz tulajdonosi, illetve finansz�roz�i szerepet is v�llalni a nemzeti l�git�rsas�gban. Az orosz korm�ny �dv�z�lte a magyar f�l �ll�spontj�t, de a felek tov�bbi t�rgyal�sokat folytatnak a sz�ks�ges int�zked�sekr�l.

Oszk� P�ter m�r kor�bban besz�lt arr�l, hogy az �llam ism�t szerepet v�llalhat a l�git�rsas�gban, legink�bb �gy, hogy a Mal�v �llammal szembeni ad�ss�g�t v�ltan�k tulajdoni r�szesed�sre. A Mal�v a privatiz�ci�s szerz�d�s egyes pontjainak nem teljes�t�se miatt milli�rdokkal tartozik az �llamnak - err�l m�g a tavasszal besz�lt a Magyar Nemzeti Vagyonkezel� Zrt. az�ta menesztett vez�rigazgat�ja, T�trai Mikl�s.

Nincs d�nt�s a t�kerendez�sr�l

A cs�t�rt�k�n Budapesten megtartott k�zgy�l�sen el�terjeszt�s hi�ny�ban nem sz�letett hat�rozat a Mal�v t�kehelyzet�nek rendez�s�r�l, noha napirenden szerepelt - k�z�lte a c�g a k�zgy�l�s ut�n.

Legut�bb m�rciusban h�rommilli�rd forinttal emelte meg a f� tulajdonos, az AirBridge a Mal�v jegyzett t�k�j�t. Akkor a l�git�rsas�g jegyzett t�k�je 399 milli� forint volt a c�gjegyz�k szerint. J�liusban is a rendk�v�li k�zgy�l�s napirendj�n volt a t�keemel�s, de d�nt�s akkor sem sz�letett.

A t�kerendez�st az teszi sz�ks�gess�, hogy a Mal�v �vr�l �vre halmozza a vesztes�geket. A Mal�v k�zvetett tulajdonosa, az orosz Vnyesekonombank aleln�ke, a Mal�v igazgat�s�g�nak eln�ke m�jus v�g�n azt k�z�lte, hogy 10 milli� eur�s t�keemel�sre van sz�ks�ge a v�llalatnak.

Massz�v vesztes�g

�ll�t�lag a 2008-as besz�mol� elfogad�sakor a k�nyvvizsg�l� jelezte, hogy a c�g tov�bbi m�k�d�s�hez t�keemel�sre van sz�ks�g. A t�keemel�st a tulajdonos orosz bank�hitelb�l finansz�rozta volna.

A Mal�v tavaly 15,1 milli�rd forint vesztes�ggel z�rta az �vet: a vesztes�gben 8,7 milli�rd forintot jelentett a magas kerozin�rak miatti vesztes�g. 2009-re sz�l� v�rakoz�st a t�rsas�g nem k�z�lt. A m�jus v�g�n j�v�hagyott idei �zleti tervr�l csak az �zemi szint� vesztes�get (6,3 milli�rd forint vesztes�g) tette k�zz�, a m�rleg szerintit nem.

A Mal�v k�zel 100 sz�zal�kos tulajdonosa a 20 milli� forint jegyzett t�k�j� AirBrige Zrt., amelyben K�lt� Magdolna magyar mag�nszem�ly 51 sz�zal�kot birtokol, m�g az orosz �llami befektet�si bank, a Vnyesekonombank r�szesed�se 49 sz�zal�k.

A Br�sszelben tart�zkod� Bajnai Gordon minisztereln�k cs�t�rt�k d�lut�ni sajt�t�j�koztat�j�n egy ezzel kapcsolatos k�rd�sre v�laszolva elmondta, azzal a mand�tummal k�ldte Oszk� P�tert Moszkv�ba, hogy seg�tsen az orosz tulajdonosoknak olyan megold�st tal�lni, amellyel a Mal�v l�te nem ker�l vesz�lybe. A korm�ny szeretn�, ha a Magyarorsz�g sz�m�ra strat�giai fontoss�g� Mal�v talpon tudna maradni, �s sikeresen m�k�dne - sz�gezte le a korm�nyf�. Hozz�tette: mindezt az eur�pai uni�s szab�lyok betart�s�val kell megoldani.

A szint�n Br�sszelben tart�zkod� Orb�n Viktor Fidesz-eln�k szerint az oroszok szemmel l�that�an nem tudnak mit kezdeni a Mal�vval, amelynek a m�k�d�se t�bb mint k�ts�ges. "A korm�ny f�h�z-f�hoz kapkod, �s a v�g�n visszahullik a magyar �llam nyak�ba a Mal�v tulajdona, val�sz�n�leg rosszabb �llapotban, mint ahogy azt �tadtuk" - v�lekedett.

KAPCSOLÓDÓ CIKK