T�zsd�re mehet a K&H, de nem most

2009.11.18. 13:40

Z�ld utat kapott a belga KBC bankcsoport �talak�t�sa, amelynek a k�vetkez� �vekben r�sze lehet a magyar K&H Bank kisebbs�gi r�szesed�s�nek t�zsd�re vitele is. A KBC egy�b befektet�seit is �rt�kes�ti, hogy visszafizethesse a belga �s a flamand korm�nyzat 7 milli�rd eur�s seg�lycsomagj�t.

A K&H r�szleges t�zsdei bevezet�se - ellent�tben a cseh CSOB kisebbs�gi r�szesed�s�nek j�v� �vi piacra dob�s�val - nem eld�nt�tt, ezt a lehet�s�get a belga anyabank, a KBC m�g vizsg�lni fogja a k�s�bbiekben - ezzel indokolta Marko Voljc, a K&H csoport vez�rigazgat�ja, mi�rt nem tud v�laszolni az [origo]-nak az esetleges�t�zsdei bevezet�s helysz�n�t firtat�, e-mailben feltett k�rd�s�re. Az MTI-nek �gy nyilatkozott, hogy a bevezet�s legkor�bban 2011-ben k�pzelhet� el.

A vez�rigazgat� �rdekl�d�s�nkre meger�s�tette ugyanakkor, hogy Belgium, Csehorsz�g, Szlov�kia, Lengyelorsz�g �s Bulg�ria mellett Magyarorsz�got is strat�giai strat�giai jelent�s�g� piacnak tekinti a j�v�ben a KBC. K�vetkez�sk�pp nem v�ltozik a K&H csoport strat�gi�ja �s elk�telezetts�ge a magyar piac ir�nt. Az egy�b orsz�gokban sz�ks�ges �rt�kes�t�sek �s �talak�t�sok nem �rintik sem a K&H szervezet�t, sem �zletpolitik�j�t - hangs�lyozta Marko Voljc.

Z�ld �t a KBC terveinek

Az Eur�pai Bizotts�g szerd�n hagyta j�v� a KBC szerkezet�talak�t�si terv�t. A terv megfelel az uni�s �llami t�mogat�si szab�lyoknak, kezeli a p�nz�gyi stabilit�si aggodalmakat, �s hossz� t�von biztos�tja a p�nzint�zet m�k�d�s�t - sz�gezte le k�zlem�ny�ben a bizotts�g.

A v�ls�g miatti bankment� csomagok sor�ban a belga, illetve a flamand region�lis korm�nyzat �sszesen 7 milli�rd eur�t pump�lt a KBC bankcsoportba - ezt, valamint az ennek fej�ben v�llalt �talak�t�sokat kellett j�v�hagynia az EB-nek, hogy az �gylet megfeleljen az uni� versenyjogi �s egy�b szab�lyainak.

Neelie Kroes verseny�gyi biztos sajt�t�j�koztat�j�n azt hangoztatta, a bizotts�g tov�bbra is arra t�rekszik, hogy nagyon gyorsan d�nts�n a bankok �llami t�mogat�s�r�l a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g k�vetkezm�nyeinek miel�bbi elh�r�t�sa �rdek�ben. K�l�n �dv�z�lte a bizotts�g, hogy az �talak�t�s k�lts�geib�l egy jelent�s r�szt a KBC maga finansz�roz.

Elad�sorba ker�l t�bb �rdekelts�g

A meg�llapod�s �rtelm�ben a KBC sz�mos �rdekelts�g�t r�szben vagy eg�szben �rt�kes�ti. A bankcsoport eladja�a Centea nev� belga lakoss�gi banki egys�get, a Fidea nev� belga biztos�t�t, valamint a Zagiel nev�, fogyaszt�si hitelt ny�jt� lengyel v�llalatot - der�l ki a KBC Group k�zlem�ny�b�l. Minderre r�szben az �llami p�nz visszafizet�se �rdek�ben van sz�ks�g.

A dokumentm meger�s�ti ugyanakkor, hogy a KBC f� piacai Belgium, Csehorsz�g, Lengyelorsz�g, Magyarorsz�g, Szlov�kia �s Bulg�ria - a KBC ezekben banki, biztos�t�si �s vagyonkezel�si tev�kenys�geket v�gez, �s fenntarthat�, �s j� alappal rendelkezik a szerves n�veked�shez.

A KBC - a kor�bbi lapinform�ci�kat meger�s�tve - k�z�lte azt is, hogy a cseh CSOB le�nyv�llalat kisebbs�gi r�szesed�s�t 2010-ben nyilv�nos keresked�sre bocs�tja a pr�gai r�szv�nyt�zsd�n, �s "a j�v�ben hasonl� �gylet j�het l�tre" m�s k�z�p-kelet-eur�pai le�nyv�llalatokkal, �gy a magyar K&H-val is. Az �rt�kes�tend� tulajdonh�nyad nagys�g�t a bank nem eml�tette, a kor�bbi �rtes�l�sekben 40 sz�zal�k szerepelt.

K�zenfekv� v�laszt�s lenne a B�T

T�th Attila, a Budapesti �rt�kt�zsde vez�rigazgat�-helyettese a minap az [origo]-nak elmondta:�ha az anyabank �gy d�nt, hogy t�zsd�re viszi a K&H Bankot, akkor a�budapesti kibocs�t�s k�zenfekv� lenne, mivel a K&H nem egy nemzetk�zi bank, hanem tiszt�n magyar bankcsoport, amely minden sz�llal Magyarorsz�ghoz k�t�dik,��gy legjobb piaca is v�lhet�en a "hazai piacon" tud kialakulni.��Nem lenne igaz�n racion�lis d�nt�s a K&H r�szv�nyeit belga vagy francia piacra vinni, mert ide k�ti a bank ismerts�ge is.

Szint�n a budapesti t�zsd�re t�rt�n� bevezet�s mellett sz�l, hogy a�K&H Bank magyar viszonylatban �ri�si t�rsas�g, amely a B�T-re l�p�s�vel egyb�l blue chipek (vezet� r�szv�nyek) k�z� tartozna�- kapitaliz�ci�ja (t�ke�rt�ke) alapj�n az �t�dik lenne -, m�s, nagyobb piacokon azonban csak egy lehetne a sok r�szv�ny k�z�l. M�sfel�l pedig Budapestr�l is el�rhet�ek ugyanazok a befektet�k, amelyek a nagy piacokon mozognak, �s ugyanez ford�tva is igaz. A B�T szempontj�b�l is "j�l j�nne" a K&H pap�r, a 40 sz�zal�kos szabad h�nyad jelent�sen n�veln� a likvidit�st, a pap�r a BUX-kos�rba is beker�lne �s feltehet�en �talak�tan� az int�zm�nyi befektet�k portf�li�j�t.�Sz�cs�nyi B�lint, az Equilor Befektet�si Zrt., �gyvezet� igazgat�ja pedig azt emelte ki, hogy�kedvez� v�ltoz�st hozna a t�zsde �let�ben, ha egy�K&H Bankhoz m�rhet� v�llalat pap�rjai ker�ln�nek be a budapesti t�zsd�re. Egy ilyen l�p�s egyebek mellett lehet�s�get ny�jtana arra, hogy a magyar bankszektor teljes�tm�nye ne csak az OTP �s az FHB, hanem egy m�sik nagybank �rfolyam�nak alakul�s�b�l is m�rhet� legyen.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK