"A magyar modell megbukott" - ez t�rt�nt 2009-ben a forinttal

2009.12.29. 9:40

A forint a devizahitelesek sz�m�ra riaszt� gyeng�l�st produk�lt az �v els� negyed�ben, az�ta megnyugodtak a ked�lyek, de decemberben a�nemzetk�zi�viharok�ism�t megmutatt�k a forint s�r�l�kenys�g�t.�A megold�st az eur� jelenthetn�, de a politikusok ez�rt nem tettek semmmit. Ha�a politika�v�gre r�hajt az eur�ra, akkor abb�l az �llampap�rpiacon kereszt�l a lakoss�g is hasznot h�zhat.�Az [origo] kiv�lasztotta a forinttal kapcsolatos �t legfontosabb idei esem�nyt, amelyek��rt�kel�s�re a Budapest Bank szak�rt�it k�rt�k fel.

M�lybe zuhant a forint

A devizahitelesek sz�m�ra ki�br�nd�t�an indult az �v.�A�gazdas�gi v�ls�g miatt teljes bizalmatlans�g lett �rr� a piacokon, ez�rt a kock�zatosabbnak min�s�tett felt�rekv� piaci deviz�kt�l elfordultak a befektet�k.�Ennek eredm�nyek�nt�meredek lejt�re ker�lt a forint, az eur� �rfolyama �tt�rte a�l�lektanilag rendk�v�l fontos 300 forintos szintet,�majd m�g tov�bb er�s�d�tt, a bankk�zi devizapiacon 317 forintn�l volt a tet�pont. A vev�k gyakorlatilag elt�ntek az �llampap�rok piac�r�l, a magyar k�tv�nyek senkinek nem kellettek.

Duronelly P�ter,�a�Budapest Alapkezel� befektet�si igazgat�j�nak �rt�kel�se
Az el�z� �v v�g�n, amikor a nemzetk�zi p�nz�gyi rendszer szinte egyik pillanatr�l a m�sikra le�llt, mindenki sz�m�ra nyilv�nval�v� v�lt a magyar gazdas�gi t�r�keny finansz�roz�si helyzete. Volt ugyan egy nemzetk�zi ment�csomag, de nagyon sok k�lf�ldi befektet�si alap, nyugd�jp�nzt�r, fedezeti alap kezel�i gondolt�k �gy, hogy magyarorsz�gi befektet�seiket b�rmi �ron le kell �p�teni�k.�

A magyar �llamk�tv�nyek hozamszintje messze meghaladta a 10 sz�zal�kot, de hazai banki �s v�llalati k�tv�nyekkel, jelz�loglevelekkel eur�ban is 20 sz�zal�k felett kereskedtek. Igazi piaci "klimax" volt, amikor a p�nikelad�sok addig r�g�ta vagy �ppen soha nem l�tott szintekre vitt�k az �rakat. Nem tudjuk, hogy milyen�messze volt egy olyan "t�r�spont", melyet �tl�pve a magyar t�kepiac teljesen �sszeomlik, de ez szerencs�re nem k�vetkezett be. Az eur�er�s�d�s�valamivel 320�forint alatt meg�llt, �s j�niust�l az �llampap�rhozamok is esni kezdtek, ami a kil�bal�sra utal� jel volt.

*****

Stabilabb lett, de s�r�l�keny maradt az �rfolyam

Az els� h�napokban l�tott zuhan�s ut�n�fokozatosan t�rt vissza a bizalom a nemzetk�zi piacokon, a befektet�k�kezdtek hinni�a magyar v�ls�gkezel�s hat�soss�g�ban, �gy�javult a forint helyzete. A m�sodik f�l�vben a kor�bbi jelent�s ingadoz�sokhoz k�pest viszonylag�kis mozg�sokat mutatott�nemzeti fizet�eszk�z, �m a dubaji v�ls�g, illetve G�r�gorsz�g lemin�s�t�se miatt az �v v�g�n kialakult piaci turbulencia�r�mutatott, hogy tov�bbra is t�r�keny a magyar p�nz helyzete.

Duronelly P�ter �rt�kel�se
A magyar forint helyzet�nek t�r�kenys�ge arra vezethet� vissza, hogy a magyar n�veked�si modell - ami nem m�s, mint hitelfelv�tellel megval�sul� fogyaszt�sb�v�l�s m�rs�kelt termel�sb�v�l�s mellett -�megbukott. Ez �nmag�ban a forint �rfolyam�nak �rezhet�, teh�t nem 10-15 sz�zal�kos, hanem enn�l is nagyobb m�rt�k� le�rt�kel�d�s�t indokoln�, de erre egyel�re nem ker�lt sor.

A gazdas�gpolitik�t ugyanis k�nyszerp�ly�ra �ll�tja a magyar lakoss�g, valamint a kis- �s k�z�pv�llalati (kkv) szektor deviz�ban t�rt�n� elad�sod�sa, ami miatt minden �ron 300 forint alatt szeretn�k tartani az eur� �s 200 forint alatt a sv�jci frank �rfolyam�t. Ez egy folyamatos huzavona a fundamentumok, a piac �s a gazdas�gpolitika k�z�tt, ami miatt az �rfolyam �lland� figyelem �s idegesked�s t�rgya lesz.

*****

Egy id�re kisz�radt az �llampap�rpiac:

Tavaly �sszel gyakorlatilag teljesen kisz�radt�a magyar �llamad�ss�g finansz�roz�s�t biztos�t� �llampap�rok piaca, az �v eleji elad�si hull�mban szinte teljesen elt�ntek a v�s�rl�k.�Ny�rra a helyzet itt is javult, a magyar �llam sikeres eur�k�tv�ny-kibocs�t�st hajtott v�gre, vagyis a befektet�k ism�t hajland�ak voltak finansz�rozni a magyar ad�ss�got.

Duronelly P�ter �rt�kel�se
A nemzetk�zi seg�lycsomag �s az �llam viszonylag fegyelmezett k�ltekez�se miatt az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont�(�KK) megtehette, hogy a piaci ig�nyek f�ggv�ny�ben bocs�sson ki magyar �llamk�tv�nyeket, �s ez a tov�bbiakban sem lesz m�sk�pp. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni,�hogy a 12-13 sz�zal�kos szintekr�l nagy utat tett meg a hossz� lej�rat� magyar �llamk�tv�nyek hozama (jelenleg 7-8 sz�zal�kos a hozamszint), ez�rt egy jelent�sebb visszateszt, vagyis hozamemelked�s�egy�ltal�n nem z�rhat� ki.

L�tni kell, hogy Magyarorsz�gnak j�lehet�s�ge van arra, hogy bel�that� id�n bel�l, n�gy �v m�lva�bevezesse az eur�t. Ha�ez egy hiteles gazdas�gpolitika priorit�sa lesz, akkor minden hozamemelked�st v�teli lehet�s�gk�nt kell �rt�kelni. (Az �llampap�rpiac saj�toss�ga, hogy az adott �rt�kpap�rok �rfolyama hozamemelked�skor cs�kken, a befektet�k csak nagyobb kamat mellett hajland�ak megv�s�rolni az �llampap�rokat. Azaz egy, az eur�bevezet�sre f�kusz�l� gazdas�gpolitika hosszabb t�von lejjebb szor�thatja a hozamokat, azza n�velheti az �llampap�rok �rt�k�t, ez�rt az bevezet�sig tart� id�szakban�ak�r a lakoss�g is hasznot h�zhat a�Magyarorsz�g sz�m�ra kedvez�tlen hozamemelked�sekb�l. A szerk.) �

*****

Tov�bbra is l�g a leveg�ben az eur�bevezet�s

Tov�bbra sincs az eur� bevezet�s�vel�kapcsolatban c�ld�tum, pedig Veres J�nos m�g p�nz�gyminiszterk�nt az �v elej�n m�g azt k�z�lte, hogy 2009 v�g�ig meghat�rozz�k, mikor cser�lhetj�k le a forintot. A Reuters elemz�i felm�r�se szerint 2014-2015�k�r�l v�rhat� a magyar eur�, �m addig sz�mos gazdas�gpolitikai l�p�st kell megtenni.

Duronelly P�ter �rt�kel�se
Magyarorsz�g val�j�ban soha nem akarta bevezetni az eur�t, ez sem a Medgyessy-, sem a k�t Gyurcs�ny-korm�nynak nem volt priorit�sa - pontosabban csak akkor lett az,�amikor 2008 �sz�n majdnem a fej�kre d�lt a h�z. Mivel az eur�bevezet�st szolg�l� gazdas�gpolitika egyben az orsz�g egyens�ly�t is szolg�l� gazdas�gpolitika, ennek hi�nya a likvidit�si v�ls�gban a forint v�gzetes gyeng�l�s�hez �s a magyar �llampap�rpiac teljes lefagy�s�hoz vezetett.

Az eur� �s a sv�jci frank t�rsadalmi kr�zissel is fenyeget� dr�gul�sa�v�g�l a minisztereln�k �s a megel�z� h�t �v gazdas�gpolitik�j�nak buk�s�t hozta el. A Bajnai-korm�ny megteremtette annak az alapjait, de csak az alapjait, hogy egy 2010-ben hivatalba l�p� korm�ny hiteles, az egyens�lyra koncentr�l� gazdas�gpolitikai program mellett eljuttassa az orsz�got oda, hogy 2014-ben bevezess�k az eur�pai k�z�s valut�t.

Magyarorsz�gnak emellett a n�veked�s m�rt�k�vel is probl�m�i vannak, de csak olyan "n�veked�sbar�t" gazdas�gpolitikai koncepci� engedhet� meg, ami nem j�r egy�tt az egyens�ly roml�s�val. Egyel�re nem vil�gos, hogy a parlamenti helyek�rt verseng� p�rtok pontosan milyen politik�t k�vetn�nek, teh�t a hiteless�get tekintve el�g rosszul �llunk. Ennek ellen�re megvan a lehet�s�g arra, hogy a j�v� �v harmadik negyed�v�re ez ne legyen �gy. Az orsz�g �llampolg�rak�nt csak rem�lni tudom, hogy val�ban lesz v�ltoz�s.

*****

H�tt�rbe szorultak a frankhitelek

A forint tavaszi gyeng�l�se miatt elfordultak a befektet�k a piacr�l r�szben elt�n� sv�jcifrank-hitelekt�l, �s ink�bb a forintalap� konstrukci�kat prefer�lt�k, m�r akinek volt r� lehet�s�ge. Szint�n felkapottak lettek a�forinthitelekn�l olcs�bb�eur�k�lcs�n�k, igaz, a n�veked�s itt az�rt volt olyan l�tv�nyos, mert a kor�bbi �vekben�ezeket a hiteleket nem igaz�n kerest�k a fogyaszt�k.

Paragi Zolt�n, a Budapest Bank lakoss�gi hitelez�si vezet�j�nek �rt�kel�se
A jelz�loghitelek tekintet�ben a forintalap� konstrukci�k�r�szar�nya n�, �s ezen a ter�leten tov�bbi a forintterm�kek t�rnyer�se v�rhat�. A forinthitelek�m�r most versenyk�pesek (legal�bbis a kor�bbi helyzethez k�pest), hiszen 5-6 sz�zal�k csak a k�l�nbs�g egy �tlagos hitel�sszeg forintban- �s eur�ban sz�m�tott havi t�rleszt�r�szlete k�zt. �gy fest, a lakoss�g megtanulta a devizahitelek h�tr�nyait, hiszen kifejezetten keresik a forinthiteleket.

A hitelfelvev�knek j�val dr�g�bb szem�lyi k�lcs�n�k piac�n szint�n drasztikus �trendez�d�st lehetett tapasztalna a forintalap� konstrukci�k jav�ra, annak ellen�re, hogy a piacon tov�bbra is el�rhet�ek devizaalap� hitelek.�Ez a folyamat az��gyfelek tudatosabb� v�l�s�ra utal,�a j�v�ben ezen a piacon is forintdominanci�ra lehet sz�m�tani, ami egyben a cs�kken� jegybanki alapkamat egyik term�szetes velej�r�ja is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK