Nyugellátások, nyugdíjszolgáltatások

2002.10.30. 13:06

A magánnyugdíjpénztár járadék formájában vagy egyösszegű kifizetésként teljesíthet nyugdíjszolgáltatást. A konkrét szolgáltatások jogcímét, mértékét, valamint az igénybevétellel kapcsolatos egyéb szabályokat az adott nyugdíjpénztár szolgáltatási szabályzata határozza meg. A pénztártag a halála esetére egyéni számlájára, illetve a nyugdíjszolgáltatásra vonatkozóan kedvezményezettet jelölhet meg, ellenkező esetben a törvényes örököst kell kedvezményezettnek tekinteni. Örökös hiányában az egyéni számlán levő összeg a Pénztárak Garanciaalapjára száll át. A magán-nyugdíjpénztári szolgáltatások típusai: járadékszolgáltatás, egyösszegű kifizetés.

A magánnyugdíj-rendszer keretében nyújtott járadékszolgáltatásnak négy speciális fajtáját különböztetjük meg, amelyek a társadalombiztosítási nyugdíjjal egyidejűleg vagy azt követően kérhetők, ezek:

  • életjáradék,
  • elején határozott idő tartamos életjáradék,
  • végén határozott időtartamos életjáradék,
  • kettő vagy több életre szóló életjáradék

Az életjáradékot a pénztár a tag számára élete végéig havonta előre folyósítja. Életjáradék választása esetén a kedvezményezett csak akkor örököl, ha a tag a járadékszolgáltatás megkezdése előtt, a felhalmozási időszakban meghal. Az elején határozott időtartamos életjáradék jellemzője, hogy a pénztár a járadékfolyósítás időpontjától számított, előre meghatározott időtartam lejártáig a pénztártagnak, illetve kedvezményezettjének (örökösének), a meghatározott időtartam lejárata után pedig a pénztártag élete végéig folyósít járadékot. (A tagot tehát az élete végéig megilleti a járadékszolgáltatás, ha azonban az előre meghatározott, pl. 10 éves időtartam alatt elhalálozik, a hátralévő időre a kedvezményezett a tag jogán jogosulttá válik a járadékszolgáltatásra.) A végén határozott időtartamos életjáradéklogikája pont ellenkezője az előzőnek. A pénztár az életjáradékot a tag részére élethosszig folyósítja, majd a halála után - a szolgáltatási szabályzatban - előre meghatározott időtartam lejártáig a kedvezményezett is jogosult a járadékra. A kettő vagy több életre szóló életjáradékot a pénztártag és kedvezményezettje(i) részére addig folyósítják, ameddig legalább egyikük életben van. (Minél több felé, több személy részére kell a felhalmozott összeget szétosztani, az egyes jogosultaknak annál kevesebb járadék jár. A legmagasabb összegű járadékszolgáltatásra ezért életjáradék választása esetén számíthat a pénztártag.)

A pénztár egyösszegű kifizetést kizárólag akkor teljesít, ha:

  • az egyéni számla egyenlege nagyobb, mint a normafedezet kétszerese, és a járadékra jogosult - a nyugdíjjáradék folyósításának megkezdésekor - a nyugdíjjáradékon felüli egyösszegű szolgáltatás nyújtását igényli. A normafedezet kétszeresén felüli rész a pénztártag rendelkezése szerint őt vagy kedvezményezettjét illeti meg.
  • a pénztártag meghal, a kedvezményezett kérheti a normafedezet kétszeresén felüli rész egy összegben történő kifizetését, de dönthet úgy is, hogy az összeget a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyja, vagy azt más pénztárba viszi át,
  • a pénztártag a nyugdíjkorhatár eléréséig a különböző pénztárakban eltöltött tagsági viszonyának egybeszámításával sem fizetett 180 havi tagdíjat, kérelmére egyösszegű kifizetést kell teljesíteni. Kérelem hiányában a pénztártag részére járadékszolgáltatást kell megállapítani.

Ha a tag a felhalmozási időszakban meghal, a kedvezményezett választhat, hogy az egyéni számlán ráeső részt egy összegben felveszi, a társadalombiztosítási hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén a Nyugdíj-biztosítási Alap részére átutaltatja, a tagsági viszony folytatása mellett a pénztárban hagyja, vagy más pénztárba viszi át.

Előző
Következő