V�gnapjaikat �lik a bet�tikamat-akci�k

2006.03.07. 7:49

Magyarorsz�g egy lemin�s�t�sen m�r t�l van, mik�zben k�t m�sik hitelmin�s�t�n�l ketyeg az �ra. Kock�zati elemekben teh�t nincs hi�ny, �ppen ez�rt felmer�lhet a k�rd�s, hogy r�vid, illetve hosszabb t�vra �rdemes-e banki bet�tbe lek�tni a p�nzt.

A v�laszt�sok el�tti bizonytalan helyzet az �llampap�r-piaci mozg�sokra is er�teljesen r�nyomhatj�k b�lyeg�ket - �rj a Vil�ggazdas�g. K�rd�s persze, hogy az alapkamat m�rt�ke, mindezek t�kr�ben hogyan v�ltozhat, �m �gy t�nik, ha azonos bet�ti kamattal tal�lja szembe mag�t a mag�nszem�ly az egy, illetve a 12 h�napos futamid�n�l, akkor az ut�bbi mellett �rdemesebb letenni a voks�t - tan�csolj�k egyes piaci szakemberek.

R�ad�sul kamatakci�kkal egyre ritk�bban lehet tal�lkozni. Az OTP Bankn�l p�ld�ul v�get �rt az az akci�, amelyben az egyh�napos lek�t�s eset�n, 4,25-5,5 sz�zal�kos �ves kamattal honor�lta bet�reseit. A Citibank �s a HVB akci�ja azonban m�g tart, b�r eset�kben bizonyos megk�t�sekkel sz�molnia kell az �gyf�lnek. A Citibank 7,50 sz�zal�kos kamatot �g�r h�rom h�napos futamid�re, b�r ennek el�r�s�hez n�h�ny felt�telt teljes�tenie kell az �gyf�lnek. A p�nz elhelyez�s�n k�v�l - amely minimum 200 ezer forint - valamelyik, a bank �ltal megjel�lt szolg�ltat�st is ig�nybe kell vennie, ezek k�z�tt foly�sz�mla, hitelk�rtya, illetve befektet�si csomag v�s�rl�sa szerepel. Amennyiben ezeket mell�zn�, s kiz�r�lag a p�nz�t helyezn� el a bankn�l, �gy h�tsz�zal�kos bet�ti kamatot kap k�zhez. Ugyancsak a h�romh�napos lek�t�seket c�lozta meg a HVB Bank: az �tmilli� forint feletti, h�romh�napos lek�t�sekre �vi 6,5 sz�zal�kos kamat j�r, de �vi 6 sz�zal�kos kamatj�v��r�st m�r egymilli� forinttal el lehet �rni. Igaz, ennek felt�tele HVB Priv�t Plusz vagy HVB Nonstop banksz�mla nyit�sa, elektronikus bankk�rtya ig�nyl�se, amellyel a lek�t�s ideje alatt, legal�bb h�romszor, �sszesen 30 ezer forint �rt�kben kell v�s�rolnia a kliensnek.

Ha az akci�mentes kamatok ter�n n�z k�rbe a mag�nszem�ly, �gy a 6 sz�zal�k tekinthet� a cs�csaj�nlatnak, amelyet a CIB Bankn�l, a Budapest Bankn�l, a HBW Express Takar�ksz�vetkezetn�l �s a HVB Bankn�l kaphat k�zhez az �gyf�l, igaz, a felt�telek n�mileg k�l�nb�znek. A CIB-n�l �s a HVB Bankn�l a 6 sz�zal�k a 12 h�napos lek�t�sre j�r, �m minimum�sszegk�nt a CIB-n�l 50 ezer, a HVB-n�l 250 ezer forintot adnak meg. A Budapest Bank 6 h�napra fizeti ezt a kamatot, �m felt�tel a legal�bb �tmilli� forint megl�te, m�g a HBW Expressn�l enn�l r�videbb id�t�vra, k�t h�napra sz�l a hatsz�zal�kos kamat, �m �tmilli� forinttal ez esetben is rendelkeznie kell a mag�nszem�lynek.

Fot�: MTI
A r�videbb �s hosszabb futamid� k�z�tt nincs l�nyeges k�l�nbs�g

Az elm�lt h�napok egyik tendenci�j�nak tekinthet�, hogy a r�videbb �s a hosszabb futamid�k k�z�tt nincsenek m�r l�tv�nyos k�l�nbs�gek a bet�ti kamatok ter�n. A hitelint�zetek t�bbs�ge ugyan tov�bbra is a r�vid, 1-2 h�napos lek�t�st r�szes�ti el�nyben - a Volksbank 45 napos futamideje kiss� kil�g a sorb�l -, egyes hitelint�zetekn�l a 3 h�nap a kedvelt id�t�v, �m egyre t�bben vannak, amelyek hosszabb futamid�re k�n�lnak magasabb kamatokat. Az ut�bbiak k�z� tartozik a 12 h�napos futamid�t el�t�rbe helyez� CIB, HVB �s Raiffeisen Bank, illetve a 6 h�napot prefer�l� Budapest Bank, m�g az Inter-Eur�pa Bank a 6 �s 12 h�napos lek�t�st azonos kamattal honor�lja, de csak a 10 milli� forint feletti �szegekn�l.

�rdemes megn�zni a hitelint�zetek bet�tikamat-aj�nlatait, hiszen a k�l�nbs�gek egyes esetekben igen l�tv�nyosak. K�zel egymilli� forintos megtakar�t�s eset�n - ha egy h�napos lek�t�sben gondolkodunk - 2,80 �s 5,50 sz�zal�kos, �ves kamatot is kaphat az �gyf�l (az el�bbit a Volksbankt�l, az ut�bbit a KDB Bankt�l), m�g 3 h�napos futamid�n�l, ez m�r 2,75 �s 5,75 sz�zal�k k�z�tt sz�r�dik, ezt az OTP Bankn�l, illetve a HBW Takar�ksz�vetkezetn�l �rheti el az �rdekl�d�. Ha net�n k�tmilli� forintj�t szeretn� lek�tni a mag�nszem�ly, �gy 2,80 sz�zal�kos kamataj�nlat is visszak�sz�n a bankok kond�ci�s list�j�r�l az egyh�napos futamid�kn�l (Volksbank), de akad 5,52 sz�zal�k is, amelyet az Erste k�n�l. K�t h�napban gondolkodva 3,25 �s 5,75 sz�zal�k k�z�tti kamataj�nlatok k�z�tt szemezgethet�nk. �rdemes egy pillant�st vetni arra is, t�zmilli� forint megl�te eset�n, milyen kamatokkal igyekeznek megnyerni maguknak a mag�nszem�lyeket a hitelint�zetek: egy h�napra 3,80, de 5,82 sz�zal�kot is kaphatunk, m�g 6 �s 12 h�napra 2,55-6,0 sz�zal�k k�z�tt sz�r�dnak a hitelint�zetek aj�nlatai.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK