T�bb m�don is elker�lhet� a kamatad�

2006.08.11. 6:47

A kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt sz�mos olyan befektet�si lehet�s�get k�n�lnak a bankok, amelyek seg�ts�g�vel megtakar�t�saink hossz� t�von mentes�lhetnek�az �j elvon�s al�l. A p�nzint�zetek akci�s bet�teket, �j befektet�si alapokat aj�nlanak �s kedvezm�nyes hitelek felv�tel�t tan�csolj�k �gyfeleiknek.

Nem �rdemes k�lf�ldre menek�teni megtakar�t�sainkat a szeptember ut�n kivetett�kamat �s �rfolyamnyeres�g ad� el�l, mert ilyen elvon�st szinte minden orsz�gban alkalmaznak; legfeljebb nem ekkora m�rt�kben. Az ad� bevezet�s�nek szab�lyai azonban tudatos �s �gyes v�laszt�ssal lehet�v� teszik, hogy m�g sok�ig ad�mentes maradhasson megtakar�t�saink hozam�nak jelent�s r�sze.

Hossz� t�von is mentes marad az �j elvon�s al�l a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�n �s az �letbiztos�t�sban fialtatott �sszeg. Ezek a hossz� t�v� befektet�si form�k el�t�rbe ker�lhetnek a kamatad� bevezet�s�t k�vet�en. A nyugd�jsz�mla azonban csak az egyre h�tr�bb tol�d� nyugd�j-korhat�r ut�ni id�kre sz�l� megtakar�t�sok eset�ben megold�s, az �letbiztos�t�s pedig magas k�lts�gei miatt csak azoknak igaz�n j� befektet�s, akik �rv�nyes�teni tudj�k az ad�kedvezm�nyt.

A r�vid t�vra sz�l� megold�st az jelentheti, hogy megtakar�t�sainkat az�ig�nyeinknek legink�bb megfelel� id�t�vra�"befagyasztjuk.". A szeptember el�tt elhelyezett bet�tek �s v�s�rolt �rt�kpap�rok ugyanis az els� kamatfizet�sig, a futamid� v�g�ig, vagy a befektet�s felsz�mol�s�ig mentesek maradnak az �j elvon�s al�l.

Ennek megfelel�en augusztusban �rdemes lehet kivonnunk p�nz�nket a gyorsan lej�r� vagy hamar �s �tlagos kamatot fizet� befektet�seinkb�l, lecser�lve�hosszabb ideig ad�mentess�get biztos�t�kra. Mivel a befektet�sek z�me a futamid� alatt az el�ir�nyzotthoz k�pest csak vesztes�ggel t�rhet� fel, ez�rt c�lszer� megbecs�lni, hogy mikor lesz sz�ks�g�nk megtakar�t�sainkra �s annak megfelel� ideig lek�tni azokat. Ez t�bb k�l�nb�z� futamidej� r�szletben is megtehet�.

A legegyszer�bb megold�s p�nz�nk olyan hossz� futamidej� bankbet�tben val� elhelyez�se, amennyi ideig n�lk�l�zni tudjuk p�nz�nk, �gy annak hozama ad�mentes marad. A probl�m�t az jelenti, hogy a bet�t lek�t�s�vel lemaradunk a kamatok v�rhat� emelked�s�r�l. Egy �ven bel�l �s k�t �ven t�l nagy val�sz�n�s�ggel t�bbet vesz�t�nk a kamatad�n, mint a kamatszint emelked�s�b�l t�rt�n� kimarad�son.

Annak, akinek �vekig nincs sz�ks�ge megtakar�t�saira viszonylag alacsony kock�zat mellett a bet�tekn�l j�val magasabb hozamhoz juthat�a t�kegarant�lt z�rtv�g� befektet�si alapok seg�ts�g�vel. R�ad�sul a szeptember el�tt v�s�rolt befektet�si jegyek hozama a 3-4 �vig terjed� futamid� teljes eg�sz�ben ad�mentes marad.

Annak, aki nem tudja, hogy mikor lesz p�nz�re sz�ks�ge, a ny�ltv�g� befektet�si alapok biztos�tj�k a legjobb m�dszert a kamatad� elker�l�s�re. Ezek b�rmikor �s�t�bb r�szletben felsz�molhat�ak: A kamatad�t kiz�r�lag a szeptember 1-t�l v�s�rolt befektet�si jegyek hozama ut�n kell fizetni, a kor�bban v�s�roltak hozama viszont visszav�lt�sukig ad�mentes marad.

A bankcsoportok t�bb konkr�t konstrukci�t is k�n�lnak a felsorolt befektet�si lehet�s�gekb�l. S�t van ahol arra is m�dot adnak hogy j�v�beli j�vedelmeinket is befektethess�k m�g a kamatad� szeptemberi bevezet�se el�tt. Az �rt�kpap�rok fedezete mellett ny�jtott hitel kamata viszonylag alacsony. Ennek ellen�re �rdemes ut�nasz�molni, nehogy a hitel �s a befektet�s kamata k�zti k�l�nbs�gen t�bbet vesz�ts�nk, mint a kamatad�n.

A kamatad� bevezet�s�t k�vet�en pedig a befektet�seik felsz�mol�sakor, el�bb a kamatad� bevezet�se ut�n elhelyezett, az �j elvon�ssal m�r terhelt megtakar�t�saikat c�lszer� felhaszn�lni �s csak k�s�bb felbontani a r�gebben elhelyezett, ad�mentes �sszegeket.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK