Kamatemel�s dr�g�thatja a frankhiteleket

2007.03.15. 6:28

A v�rakoz�soknak megfelel�en az alapkamat 0,25 sz�zal�kpontos emel�s�r�l d�nt�tt cs�t�rt�k�n a sv�jci jegybank. �gy a 3 h�napos sv�jci frank libor-kamat 1 sz�zal�kos sz�less�g� c�ls�vj�nak k�zepe 2,00 sz�zal�kr�l 2,25 sz�zal�kra n�tt. A l�p�s egy olyan folyamat r�sze, amely tov�bb n�velheti a sv�jci frank alap� hitelek t�rleszt�r�szleteit. A terhek n�veked�se azonban bankonk�nt �s hitelenk�nt elt�r� lehet.

A sv�jci frank kamatszintj�t az Amerikai Egyes�lt �llamokat 2001 szeptember�ben �rt terrort�mad�s mozd�totta ki nyugalmi helyzet�b�l. Akkor ugyanis sokan sv�jci frankba menek�tett�k p�nz�ket, ami a frank �rfolyam�nak olyan er�s emelked�s�t okozta, amit a sv�jci jegybank d�nt�shoz�i vesz�lyesnek �t�ltek az orsz�g gazdas�g�ra. Ez�rt a terrort�mad�s ut�n r�vid id� alatt 2,5 sz�zal�kkal m�rs�kelt�k az alapkamatot, hogy meg�ll�ts�k a frank dr�gul�s�t.

Az ut�bbi �vekben viszont a t�ke vissza�ramlik doll�rba �s eur�ba, ami lehet�v� tette, hogy a d�nt�shoz�k lassan, folyamatosan, �ltal�ban �vi k�tszer 0,25 sz�zal�kkal n�velj�k a jegybanki alapkamatot. Ez a folyamat a k�vetkez� k�t �vben v�rhat�an 2,5-3,0 sz�zal�kos kamatszintn�l fejez�dik majd be.

A frankalap� hitelek felvev�i sz�m�ra els�sorban nem az sz�m�t, hogy egy-egy alkalommal emelkedik-e az alapkamat; hanem az, hogy hossz� t�von n� vagy cs�kken a kamatszint. A p�nzint�zetekt�l felvett frankalap� hitelek kamatait ugyanis a londoni bankk�zi kamatokhoz k�tik. Az ottani kamatszint pedig els�sorban a v�rakoz�sokat t�kr�zi. P�ld�ul a sv�jci jegybank tavaly decemberi kamatd�nt�s�t megel�z�en m�r okt�berben �s novemberben is folyamatosan n�tt a frank kamatl�ba.

A sv�jcifrank-alap� hiteleket felvev�k az ut�bbi �vekben jobban j�rtak, mint az eur�ban elad�sodottak. A frankhitelek felvev�it ugyanis nem csak alacsonyabb kamat terheli, de a sv�jci valuta le�rt�kel�d�tt az eur�hoz k�pest, ez�rt kev�sb� n�tt az �rfolyama� a forinthoz� viszony�tva, mint az uni�s valut��.

A sv�jci frank kamat�nak�emelked�se az �rfolyamv�ltoz�shoz hasonl� ar�nyban n�veli a hitel t�rleszt�r�szleteit - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank �ltal k�z�lt t�j�koztat�b�l. Egy 6 sz�zal�kos kamat �s 15 �ves futamid� mellett foly�s�tott sv�jcifrank-alap� hitel eset�n p�ld�ul 1,5 sz�zal�kpontos kamatemelked�s 9,3 sz�zal�kkal, 3 sz�zal�kpontos kamatemelked�s pedig 19,1 sz�zal�kkal n�veli a t�rleszt�r�szlet nagys�g�t.

A 3 h�napos sv�jci frank libor-kamat c�ls�vja

M�dos�t�s

C�ls�v

(%)

2001.03.22

2,75-3,75

2001.09.17

2,25-3,25

2001.09.24

1,75-2,75

2001.12.07

1,25-2,25

2002.05.02

0,75-1,75

2002.07.26

0,25-1,25

2003.03.06

0,00-0,75

2004.06.17

0,00-1,00

2004.09.16

0,25-1,25

2005.12.15

0,50-1,50

2006.03.16

0,75-1,75

2006.06.15

1,00-2,00

2006.09.14

1,25-2,25

2006.12.14

1,50-2,50

2007.03.15

1,75-2,75

Forr�s: Sv�jci Nemzeti�Bank�

Fokozottan �rv�nyes�l a kamatemelked�s hiteldr�g�t� hat�sa, ha az a deviza �rfolyam�nak n�veked�s�vel j�r egy�tt, ahogy az tavaly szeptember �s id�n szeptember k�z�tt t�rt�nt.�Az eml�tett hitel t�rleszt�r�szlete a 10 sz�zal�kos forintgyeng�l�ssel egy�tt 1,5 sz�zal�kpontos kamatemelked�s eset�n 20,3 sz�zal�kkal; 3 sz�zal�kpontos kamatemelked�s eset�n 31,0 sz�zal�kkal n�.

A v�rhat� kamatemel�s jelent�s�g�t mutatja, hogy a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek honlapj�n k�z�lt adatok szerint id�n janu�r v�g�n a magyar�h�ztart�sok�4400,1 milli�rd forintot kitev� bankk�lcs�neinek�48,0 �sz�zal�ka, a v�llalkoz�sok�5953,0 milli�rd forintos hitel�llom�ny�nak 48,0 sz�zal�ka devizahitel volt. Ezek t�lnyom� t�bbs�ge sv�jci frank, kisebb r�sze eur�alap� volt. Ugyanakkor a bankok 13�926,2 milli�rd forintra r�g� �sszes hitel�nek 54,0 sz�zal�k�t tett�k ki a devizahitelek.

M�g megd�bbent�bbek a devizahitelek t�rnyer�s�r�l sz�l� sz�mok. Tavaly a h�ztart�sok devizahitelei�92,0 sz�zal�kkal, forinthitelei viszont csak�1,0 sz�zal�kkal n�ttek. Ugyanakkor a v�llalkoz�sok devizahitelei 10,9, forinthitelei�12,1 sz�zal�kkal b�v�ltek. A bankok �sszes devizahitelei 27,7, forinthitelei viszont csak 9,2 sz�zal�kkal b�v�ltek.

A h�ztart�sok hitel�llom�ny�nak alakul�sa

Id�pont

Deviza-

hitelek

�sszes

hitel

Devizahitelek

ar�nya

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

(%)

2001.12.31.

21,6

702,3

3,1

2002.12.31.

36,4

1204,2

3,0

2003.12.31.

100,9

2000,3

5,0

2004.12.31.

378,1

2597,1

14,6

2005.12.31.

1099,2

3370,8

32,6

2006.03.31.

1317,9

3573,6

36,9

2006.06.30.

1695,8

3955,4

42,9

2006.09.30.

1891,3

4175,8

45,3

2006.12.31.

2016,6

4311,9

�46,8

2007.01.31.

2110,9

4400,1

48,0


Forr�s: PSZ�F

B� egy �vvel�kor�bban, 2005 v�g�n a devizahitelek ar�nya a v�llalatokn�l 47,6 a h�ztart�sokn�l 32,6 sz�zal�k volt. B� h�rom �vvel kor�bban a devizahitelek ar�nya a v�llalatokn�l 35,0 a h�ztart�sokn�l 3,0 sz�zal�k volt.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK