Van, akinek jobb lenne az �llami nyugd�j

2007.10.18. 18:04

Korm�nyp�rti k�pvisel�k cs�t�rt�k�n visszavont�k� javaslatukat, mely szerint bizonyos felt�telekkel vissza lehetett volna l�pni a� mag�nnyugd�jp�nzt�rakb�l az �llami nyugd�jrendszerbe. Nagy Csaba, az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r (OTP MNYP) vezt�je szernit azonban akadt volna aki j�l j�rt volna a javaslattal.

Szab� Lajos (MSZP) �s Gegesy Ferenccel (SZDSZ) orsz�ggy�l�si k�pvisel�k cs�t�rt�k�n visszavont�k az ad�t�rv�nyekhez beny�jtott k�z�s m�dos�t� ind�tv�ny�t, amely��2010 v�g�ig lehet�v� tenn� az �llami nyugd�jrendszerbe val�visszal�p�st azok sz�m�ra, akik 2008. janu�r 1-j�n vagy azt megel�z�en bet�ltik az 50. �let�vet �s �nk�nt l�ptek be kor�bban valamelyik mag�nnyugd�jp�nzt�rba. Gegesy Ferenc azzal indokolta a javaslat visszavon�s�t, hogy azt a korm�ny nem t�mogatja.

A javaslat indokl�sa szerint a mag�nnyugd�jp�nzt�ri rendszerbe t�rt�n� �nk�ntes bel�p�s 1999. augusztus 31-�ig nyitva �ll� lehet�s�g�vel sok olyan k�z�p- �s id�sebb kor� szem�ly is �lt, akiknek eset�ben a kor�bban megszerzett nyugd�jjogok egynegyed�r�l val� lemond�st nem tudja kompenz�lni az �letp�lya eg�sz�hez k�pest r�vid tartam� p�nzt�rtags�gi id�szak alatt �sszegy�lt felhalmoz�s alapj�n meg�llap�that� �letj�rad�k. K�z�l�k sokan a t�j�koztat�s hi�nyoss�gai miatt nem l�ptek vissza a t�rsadalombiztos�t�si nyugd�jrendszerbe, amire 2002 v�g�ig volt lehet�s�g.

A gazdas�gi bizotts�gban szerd�n a P�nz�gyminiszt�rium (PM) k�pvisel�je t�mogatta ezt a javaslatot, amellyel a bizotts�g is egyet�rtett. T�trai Mikl�s, a PM �llamtitk�ra err�l egy cs�t�rt�ki sajt�t�j�koztat�n �gy v�lekedett: "a m�dos�t� javaslatokn�l, a bizotts�gokba deleg�lt miniszt�riumi k�ztisztvisel�k nem politikai �ll�spontot k�pviselnek, hanem a saj�t szakmai v�lem�ny�ket". A korm�ny a j�v� szerd�n d�nt, addig nincs �rv�nyes korm�nyzati �ll�spont a koal�ci�s k�pvisel�k �ltal beterjesztett m�dos�t� ind�tv�nyr�l - mondta az �llamtitk�r.

A szak�rt� szerint egyesek j�l j�rtak volna

Nagy Csaba, az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r vezt�je (OTP MNYP) vezet�je szerint a k�zvetlen�l nyugd�j el�tt �ll�k, valamint a most korengedm�nnyel nyugd�jba vonul�k j�l j�rtak volna a tervezett m�dos�t�ssal, mert a nyugd�jig visszamarad� id� r�vids�ge miatt magasabb nyugd�jat rem�lhetnek a t�rsadalombiztos�t�si rendszert�l.

Az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r �ppen a tagok �rdekeinek �rv�nyes�t�se miatt, m�g a t�rsadalombiztos�t�si rendszerbe val� visszal�p�s hat�ridej�nek lej�rta el�tt,��2002 december�ben t�j�koztatta is 1952 el�tt sz�letett tagjait a visszal�p�s lehet�s�g�r�l �s hat�ridej�r�l, valamint a mag�nnyugd�jp�nzt�ri tags�g el�nyeir�l �s t�nyeir�l.

Az 55 �v alattiak eset�ben azonban, akik nem mennek el korengedm�nyes nyugd�jba, m�r m�s a helyzet Nagy Csaba szerint. "Amennyiben a p�nzt�rtag a mag�nnyugd�jp�nzt�ri rendszer indul�sakor tagunkk� v�lt, �rdemes a nyugd�jig is n�lunk maradnia, hiszen nyugd�ja v�rhat�an magasabb lesz, mintha visszal�pne az �llami rendszerbe" - mondta.

�Az OTP MNYP szerint fontos, hogy ilyen akci� ne ism�tl�dj�n meg egy �jabb speci�lis helyzetben l�v� koroszt�ly eset�ben, mivel az a mag�nnyugd�jp�nzt�ri rendszer kisz�m�thatatlans�g�t vonn� maga ut�n, ami a tagok �rdekeivel is ellent�tes lenne.

A NYIKA ellenezte a javasaltot

A minisztereln�k �ltal �letre h�vott Nyugd�j �s Id�skor Kerekasztal (NYIKA) nyugd�jszak�rt� tagjai nem �rtenek egyet �s nem javasolj�k, hogy a legal�bb 50 �ves mag�nnyugd�j-p�nzt�ri tagok sz�m�ra megnyiss�k a tb-be t�rt�n�, h�rom �vig fenn�ll� visszal�p�si lehet�s�get - k�z�lte a test�let �ll�sfoglal�s�t cs�t�rt�k�n az MTI-vel Holtzer P�ter a NYIKA eln�ke, hozz�t�ve, hogy ezt kor�bban jelezt�k a P�nz�gyminiszt�riumnak (PM).

A Nyugd�j �s Id�skor Kerekasztal meglepet�ssel �rtes�lt r�la, hogy az Orsz�ggy�l�s gazdas�gi bizotts�ga korm�nyp�rti k�pvisel�i el�terjeszt�sre��egyet�rtett azzal az ind�tv�nnyal, hogy a legal�bb 50 �ves mag�nnyugd�j-p�nzt�ri tagok sz�m�ra h�rom �vig ny�lj�k lehet�s�g az �llami nyugd�jrendszerbe val� visszal�p�sre - ismertette a test�let �ll�spontj�t az eln�k.

�Holtzer P�ter hangs�lyozta, hogy a NYIKA ilyen l�p�ssel nem �rt egyet. A d�nt�st nem el�zt�k meg olyan sz�m�t�sok, hat�svizsg�latok, amelyek vil�goss� tenn�k, hogy ennek milyen hat�sa van a nyugd�jrendszer eg�sz�re, mind a t�rsadalombiztos�t�si, mind a mag�nnyugd�j-p�nzt�ri pill�rre. Mik�zben folyamatban vannak a nyugd�jreform el�k�sz�t� vizsg�latai, egy ilyen d�nt�s a j�v�beli v�ltoztat�sok hiteless�g�t is al��shatja. Nem utols�sorban pedig rossz �zenetet is hordoz: az egy�ni d�nt�sek esetleges h�tr�nyos k�vetkezm�nyeit ism�t a t�bbi ad�- �s j�rul�kfizet� v�llalja �t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK