Kimennek a divatb�l az egyszer� bankbet�tek

2007.11.22. 8:12

Egyre ritk�bban k�n�lnak a magyar p�nzint�zetek hagyom�nyos bankbet�teket. Helyett�k az egyre bonyolultabb� v�l� kombin�lt aj�nlatok�j�nnek divatba. Ek�zben cs�kken az egyre nehezebben �sszehasonl�that�v� v�l� egyszer� bet�tekkel el�rhet� kamat.

Szinte az �sszes magyar p�nzint�zet nagyszab�s� bet�tgy�jt� akci�kba kezdett a kamatad� bevezet�s�nek els� �vfordul�j�n annak �rdek�ben, hogy az akkoriban lej�r� bet�tek k�z�l min�l t�bbet megszerezhessenek maguknak. K�z�l�k a legt�bb m�g most is �rv�nyes, s�t �jabbak is indultak. A kiemelked� kamatokat azonban egyre bonyolultabb felt�telekhez k�tik a bankok.

A hirdet�sekben ugyan magasabbn�l magasabb bet�ti kamatok szerepelnek annak �rdek�ben, hogy a bankok felkelts�g az �gyfelek figyelm�t. Sokan azonban csal�dottan t�vozhattak az akci�k hat�s�ra felkeresett bankfi�kokb�l, miut�n kider�lt, hogy az egyszer�nek v�lt bet�tek felt�telek sokas�g�hoz - p�ld�ul akt�v foly�sz�mla-haszn�lathoz, befektet�si jegyek v�s�rl�s�hoz vagy hitelk�rtya ig�nyl�shez - k�t�ttek. A bankok k�n�lat�ban egyre ritk�bb a hagyom�nyos bet�t, helyette a kombin�lt bet�t v�lt divatt�.

A p�nzint�zetek m�r r�gebben is ind�tottak olyan bet�takci�kat, amelyekben csak azoknak k�n�ltak emelt kamatokat, akik �j megtakar�t�sokat k�t�ttek le. A takar�koskod�knak �gy r�g�ta �rdemes a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

Egyre nehezebb t�j�koz�dni

Az �jabban k�n�lt bet�takci�k sor�n m�r foly�sz�mla nyit�s�hoz, s�t �jabban annak akt�v haszn�lat�hoz k�tik az akci�s bet�ti kamatok el�r�s�t a p�nzint�zetek. Az akci�s kamatok csak 2-3 h�napig �rv�nyesek. Ilyen gyakran pedig nem �rdemes a munk�ltat�i kifizet�sek �s a k�z�zemi d�jak �tutal�st �tir�ny�tani.

M�g vesz�lyesebb tendencia a bet�ti konstrukci�k egyre �sszetettebb�, bonyolultabb� alak�t�sa. Ennek a mostan�ban kibontakoz� folyamatnak ugyanis az lehet a k�vetkezm�nye, hogy a bankok k�n�lata �sszehasonl�thatatlann� v�lik az �gyfelek sz�m�ra. E folyamat r�szek�nt az ut�bbi id�ben a m�s befektet�sek - befektet�si jegyek, k�tv�nyek - v�s�rl�s�hoz k�t�d� bet�tek v�ltak a bet�ti k�n�lat meghat�roz� elemeiv�.

Ek�zben az ut�bbi f�l�vben cs�kkentek az egyszer� bet�tek kamatai. Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint ugyanis futamid�t�l f�gg�en legfeljebb 7,4-10,0 sz�zal�k kamatot fizetnek m�s szolg�ltat�sok ig�nybe v�tel�hez nem k�t�d�, egy �vn�l nem hosszabb futamid�re sz�l� lakoss�gi bet�tjeikre a bankok. A kamatad� levon�sa ut�n ez 5,9-8,0 sz�zal�k k�z�tti nett� hozamot jelent.

Az infl�ci�t�l f�gg minden

M�rciusban m�g brutt� 7,40 sz�zal�kos kamatot lehetett el�rni egymilli� forint egy h�napos lek�t�s eset�n, novemberben m�r csak 6,95 sz�zal�kost. Egy akci�s bet�tnek k�sz�nhet�en ugyanakkor a k�t h�napos futamid�re j�r� legmagasabb kamat 9,50 sz�zal�kr�l 10,00 sz�zal�kra n�tt; h�rom h�napos lej�rat eset�n pedig ugyan�gy 9,00 sz�zal�kos kamat �rhet� el, mint 7 h�nappal kor�bban. Kev�sb� sz�p a helyzet a hosszabb futamid�k eset�n. A 6 h�napos futamid�n�l 7,9-r�l 7,1 sz�zal�kra, 12 h�naposn�l pedig 8-r�l 7 sz�zal�kra cs�kkent a legmagasabb bet�ti kamat.

Hogy ez sok vagy kev�s, att�l f�gg majd, hogy mekkora lesz az infl�ci� a k�vetkez� �vben. Ha bej�nnek az elemz�i el�rejelz�sek �s 4 sz�zal�k k�r�li p�nzroml�s lesz, akkor tisztess�gesnek t�n� 2-4 sz�zal�kos re�lhozam �rhet� el. �m ha a k�vetkez� esztend�ben is 6-8 sz�zal�k marad, akkor a kamat csak nagyj�b�l ellens�lyozza az infl�ci�t �s a fogyaszt�s elhalaszt�s�t m�r nem d�jazza.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK