Re�lis a 240 forintos eur�

2008.05.29. 15:33

A 240 forintos eur��rfolyamot pr�b�lgatva j� egy sz�zal�kot er�s�d�tt a forint cs�t�rt�k�n. Az eur�t d�lut�n n�gy �rakor 240,90/241,00 forinton jegyezt�k a bankk�zi devizapiacon, szemben az el�z� d�lut�ni 243,40/60 forinttal.

A forint m�r reggel er�sen, 242,95 eur�/forinton nyitott, majd a d�lel�tt folyam�n 240,45-ig is er�s�d�tt. Hasonl� �rfolyamra eddig h�rom alkalommal volt p�lda: 2005 m�rcius 9-�n 241,42 forint volt az MNB deviza jegyz�se, 2001 j�lius 4-�n pedig 241,42 forint, 2003 janu�r elej�n pedig p�r napig 235 forint k�zel�ben is tart�zkodott az eur�, igaz onnan azonnal 245-re er�s�d�tt.

A forint er�s�d�s�t a piacon egy�rtelm�en r�gi�s hat�snak tulajdon�tj�k, els�sorban a szlov�k korona fel�rt�kel�s�nek �s a s�vhat�rok eltol�s�nak. Ezzel p�rhuzamosan a r�gi� is "fel�rt�kel�d�tt" a befektet�k szem�ben. A forint eset�ben az �rdekeltek alkalmasnak tal�lt�k az id�t arra, hogy megk�s�relj�k "�ttolni" az eur��rfolyamot a kor�bbi s�vsz�lnek megfelel� 240 forintos k�sz�b�rt�ken. A keresked�k ugyanakkor nem tartj�k kiz�rtnak azt a lehet�s�get sem, hogy az �rfolyam csak "teszteli" a 240 forint alatti tartom�nyt �s visszat�r e szint f�l�; de elk�pzelhet� az is, hogy nem lesz sikeres a k�s�rlet.

A szlov�k korona �rfolyams�vj�nak elt�rl�s�t k�vet�en 241,10/50 forintos jegyz�sig �eddig er�s�d�tt a hazai valuta, az�ta azonban gyakorlatilag unalmasan telt�a keresked�s - mondta Kolba Mikl�s, az ING Bank Zrt.�keresked�je. Az eur� kurzusa ezen a szinten�rekedt meg a nap folyam�n. A 240-es k�sz�b�rt�ken ugyanakkor komoly opci�s megb�z�sok v�rnak, ami miatt a forint el�rheti a 239-es szintet is, innen azonban visszat�r a 240-es szintre.

Mindenen t�ll�p a forint

Kolba szerint a forint �gy is t�l er�s. Hi�ba a n�vekv� infl�ci�, a sz�rnyal� olaj�r, a magas kamat miatt a deviza minden negat�v h�rt figyelmen k�v�l hagyva tartja "�lom�rfolyam�t". A 240-es k�sz�b�rt�k alatt teh�t m�r irre�lisan, 235 k�r�l pedig m�r "tudom�nyos-fantasztikusan" er�s lenne.

Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je elk�pzelhet�nek tart egy er�sebb forintot a k�zelj�v�ben. A k�sz�b�rt�kr�l n�h�nyszor visszapattanhat a deviza, a harmadik-negyedik pr�b�lkoz�sra ugyanakkor �tt�rheti a hat�rt, ami ut�n 236-238-ra is er�s�dhet.

El�bb j�hetett volna a s�velt�rl�s

A szlov�k �rfolyamelt�rl�sr�l az elemz� elmondta, hogy a koron�nak b� egy h�napja van arra, hogy megtal�lja �rfolyam�t az eur�val szemben, ez�rt most a jegybank igyekszik meger�s�teni a szlov�k deviz�t. �gy elker�lhet� lesz a megl�dul� infl�ci�.

Az elemz� az MNB politik�j�ban is l�tni v�li a szlov�kok�hoz hasonl� politik�t, tart�s n�veked�sre ugyanakkor nem sz�m�t. V�lem�nye szerint, amennyiben az MNB kor�bban t�rli el a forint �rfolyams�vj�t, a magyar deviza er�sebben is �llhatna m�ra az eur�val szemben.

London szerint is a forint a nyertes

A londoni felz�rk�z� piaci elemz�k "meglep�" m�rt�k�nek nevezt�k a szlov�k korona �rfolyams�vbeli k�z�p�rt�k�nek �jjel bejelentett, eg�szen a kor�bbi er�s s�vsz�lig t�rt�nt fel�rt�kel�s�t, amelyb�l a citybeli szak�rt�k szerint a t�rs�gi valut�k k�z�l j� es�llyel a forint h�zza a legnagyobb hasznot. Az ERM-II. ingadoz�si s�von bel�l kijel�lt �j k�z�pparit�s 30,1260 korona, pontosan a kor�bbi �rfolyams�v er�s v�ge.

A forinttal a legut�bbi id�szakban a koron�hoz hasonl� m�don kereskedtek, �s a magyar valuta ezt megel�z�en a cseh koron�n�l �s a lengyel zlotyn�l kev�sb� r�szes�lt az �v elej�n kezd�d�tt t�rs�gi �rfolyam-megl�dul�sb�l. Ez�rt a legnagyobb val�sz�n�s�ggel most a forint j�r j�l a felz�rk�z� piacok ir�nti hangulat javul�s�val, azzal egy�tt is, hogy a magyar eur��vezeti bel�p�s 2014 el�tt nem val�sz�n� -��ll a Goldman Sachs cs�t�rt�ki londoni elemz�s�ben.

Az exportnak nem �rt az er�s forint

Bely� P�l, az Ecostat igazgat�ja az MTI-nek elmondta, hogy m�g 220 forint k�r�li eur��rfolyam sem jelentene k�l�n�sebb probl�m�t a magyar export n�veked�se szempontj�b�l. R�ad�sul infl�ci�val korrig�lt szinten ez m�g el sem �rn� a forint kor�bbi �vekbeni esetenk�nt 240 forint/eur� alatti szintj�t.

Az er�s forintnak el�ny�s oldala is van a magyar gazd�lkod�k sz�m�ra, ami az infl�ci� m�rs�kl�d�s�ben �s az import olcs�bbod�s�ban, valamint a kamatszint ezzel �sszef�gg�sben v�rhat� cs�kken�s�ben jelenik meg. Utalt arra, hogy a forint er�s�d�se a kor�bbi id�szakokban - az �ltal�nos kutat�i v�rakoz�sokkal ellent�tben - nem jelent meg az export cs�kken�s�ben, s�t er�s forint mellett is folytat�dott az export dinamikus fejl�d�se.

Suppan szerint a teljes export csaknem 80 sz�zal�k�t ad� multinacion�lis c�gek m�k�d�s�t nem igaz�n befoly�solja a forint �rfolyam�nak er�s�d�se, hiszen a p�nzforgalmat eur�ban sz�molj�k el. P�ldak�nt elmondta, hogy a b�rk�lts�gre negat�v hat�ssal lehet az er�s forint, �m az infl�ci� csillap�t� hat�sa ezt k�s�bb kompenz�lja. Kiemelte, hogy az er�s �rfolyam �tmenetileg probl�m�kat okozhat a gy�gyszer-, az agr�rszektorban, vagy a textiliparban.

Az elemz� �gy v�lte, hogy a turizmus versenyk�pess�g�t nem els�sorban az er�s forint vesz�lyezteti, hanem a k�rnyez� orsz�gokhoz k�pest magas, 20 sz�zal�kos �fakulcs, illetve a b�rterhek.

A doll�rral szemben is er�s�d�tt a forint

A forint a doll�r ellen�ben is er�s�d�tt, igaz az eur� doll�rral szembeni gyeng�l�se miatt ebb�l nap k�zben le is adott valamennyit. Cs�t�rt�k d�lut�n n�gy �rakor a doll�r 155,10/20 forinton jegyezt�k a budapesti bankk�zi kereskedelemben, szemben a szerda d�lut�ni 155,55/65 forinttal. Reggel a jegyz�s m�g 154,40/60 forintn�l j�rt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK