Cs�kkenti a 405 sz�zal�kos THM-et a Provident

2009.02.16. 16:52

Ak�r negyed�re is cs�kkenhet a Provident P�nz�gyi Zrt. �ltal ny�jtott gyorsk�lcs�n teljes hiteld�jmutat�ja - k�z�lte a c�g h�tf�n. A Napi Gazdas�g h�tf� reggel �ppen arr�l sz�molt be, hogy az �gynevezett Antiprovident csoport a gyorsk�lcs�nt ny�jt� c�g elleni t�ntet�st szervez.

A jelenlegi, maximum 405 sz�zal�kos THM mellett m�r 90 sz�zal�kos teljes hiteld�jmutat�val is lesz el�rhet� Provident-szolg�ltat�s. M�g a c�g �zleti modellje nem v�ltozik, az �gyfelek sz�m�ra a v�laszt�s lehet�s�g�t k�n�lja a v�llalat az�ltal, hogy olyan term�ket is bevezet, amelyn�l a k�lcs�n banki �tutal�ssal �rkezik az ig�nyl�h�z (maximum 15 napon bel�l), �s a t�rleszt�r�szleteket is �tutal�ssal lehet rendezni. A v�llalat az eddigiekkel ellent�tben megbontja a szolg�ltat�s d�j elemeit is.

Febru�r v�g�t�l a v�llalat a term�kekhez kapcsol�d� k�lts�gelemeket k�l�n-k�l�n fogja megjelen�teni, kimutatva a term�khez kapcsol�d� kamatot, a foly�s�t�si, a kezel�si, illetve az otthon ny�jtott szolg�ltat�shoz kapcsol�d� k�lts�geket.

Mindezen t�l a Providenthez hitel�rt fordul�k v�laszthatnak: k�szp�nzben �s szem�lyes kiszolg�l�ssal, vagy utal�son kereszt�l k�v�nj�k felvenni, illetve t�rleszteni a hitelt. Az �j konstrukci� nem rendelkezik a szem�lyes hitelkihelyez�s �s t�rleszt�r�szlet-befizet�s hozz�adott �rt�k�vel, �gy annak k�lts�ge �s THM �rt�ke is jelent�sen cs�kken.

A Provident 12 pontb�l �ll�, a hitelfelv�tellel �s az elad�sod�s kock�zataival kapcsolatos t�j�koztat� dokumentumot hozott l�tre, amely a megfontolt d�nt�s meghozatal�ra k�szteti a hitelig�nyl�t. A dokumentum a v�llalat weboldal�n kereszt�l m�r el�rhet�, febru�r v�g�t�l pedig minden hitelszerz�d�s megk�t�se el�tt az �gyf�lnek el kell olvasni �s al� kell �rnia azt.

"Megv�rjuk az els� visszajelz�seket �s amennyiben sz�ks�ges, k�telez�v� fogjuk tenni munkat�rsaink sz�m�ra a t�j�koztat� �s figyelmeztet�s felolvas�s�t is." - eml�ti a lehets�ges tov�bbl�p�st Szirm�k Botond. Hasonl� figyelmeztet�s fog megjelenni a v�llalat minden telev�zi�s hirdet�s�n is.

A Provident a febru�r 23-i h�ten nem haszn�l term�khirdet�st a telev�zi�ban, hanem a gyorsk�lcs�n�kkel kapcsolatos f�lre�rt�sek tiszt�z�sa �rdek�ben t�j�koztat� filmet k�sz�tett �s fog bemutatni, ezzel is hozz�j�rulva a gyorsk�lcs�n�kkel kapcsolatos ismeretek b�v�t�s�hez.

A c�g elleni t�ntet�s kapcs�n a Provident Zrt. k�z�lte: a t�rsas�g mindig is nyitott volt az �rdekelt felek v�lem�ny�nek megismer�s�re, �gy az elm�lt hetekben is nyitott volt arra, hogy a (meggy�z�d�se szerint) inform�ci�hi�nyb�l ad�d� f��re�rt�seket tiszt�zza azokkal a polg�rmesterekkel �s civil szervez�d�sek k�pvisel�ivel, melyek a c�g m�k�d�s�vel kapcsolatban kifog�sokkal �ltek. Sajn�latos, hogy a t�rgyal�s lehet�s�g�vel a Provident Zrt. m�k�d�s�t kritiz�l�k egy csoportja nem volt hajlan� �lni.

A Provident Zrt. nem tartja j� �tletnek az utc�ra vonul�st; a n�zetelt�r�seket szerint�k t�rgyal�asztaln�l kellene egyeztetni. A Provident nem enged az ultim�tumoknak - hangs�lyozza a k�zlem�ny. A most meghozott int�zked�seivel azonban bizony�tani k�v�nja: saj�t innovat�v term�k- �s �gyf�lt�j�koztat�si megold�sait a glob�lis �s hazai gazdas�gi k�rnyezet k�v�nalmainak megfelel�en miel�bb el�rhet�v� teszi, �s m�g alaposabb t�j�koztat�st k�v�n ny�jtani j�vend�beli �gyfelei sz�m�ra.