Elt�ntek Magyarorsz�gr�l a sv�jcifrank-hitelek

2009.03.31. 9:35

Febru�rban kevesebb devizahitelt vett fel a magyar lakoss�g, mint egy h�nappal kor�bban, de aki hitelfelv�telr�l d�nt�tt, az tov�bbra is jellemz�en eur�ban tette azt meg - der�l ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelent�s�b�l. A frankhitelek gyakorlatilag elt�ntek a piacr�l.

A jegybank adatai szerint febru�rban a lak�sc�l� hitelek eset�ben a legt�bb hitelt�eur�ban vette fel a magyar lakoss�g, a k�z�s deviz�ban jegyzett �j k�lcs�n�k �rt�ke b�r cs�kkent, de �gy is meghaladta a 13 milli�rd forintot. A sv�jci frank alap� �j hitelek �rt�ke 10 milli�rd forint al� cs�kkent, szemben a tavaly okt�beri csaknem 80 milli�rd forintos �rt�kkel

��sszess�g�ben cs�kkent a h�ztart�sok �j lak�shitel szerz�d�seinek �rt�ke. A forint lak�shitelek ir�nti kereslet nem v�ltozott, a sv�jci frank �s az eur� alap� lak�shitelek �j szerz�d�ses �llom�nya pedig cs�kkent.

Az �tlagos lak�shitel THM-ek emelkedtek janu�rhoz k�pest. A szabad felhaszn�l�s� jelz�loghitelekn�l mindh�rom megfigyelt p�nznem eset�n cs�kkent az �j szerz�d�sek �rt�ke, �s n�ttek a THM-ek. Mind a forint, mind az eur� szem�lyi hitelek �j szerz�d�ses �llom�nya k�r�lbel�l a janu�ri szinten maradt, az eur� szem�lyi hitelek �tlagos THM-je cs�kkent.

A v�llalati hitelek �j szerz�d�seinek �rt�ke mind a forint-, mind az eurohitelek eset�n cs�kkent. Az �tlagos kamatok a legt�bb hitelkateg�ria eset�n cs�kkentek, egyed�l az 1 milli� eur� �rt�k feletti forinthitel-szerz�d�sekn�l volt n�veked�s.

Az �j h�ztart�si bet�tszerz�d�sek �rt�ke a szezon�lis hat�sokkal korrig�lva kism�rt�kben emelkedett mind a forint-, mind az eur�bet�tekn�l, mik�zben az �tlagos bet�ti kamatok tov�bb cs�kkentek. A v�llalati bet�tek �j szerz�d�ses �llom�nya �s az �tlagos kamatok is cs�kkentek a janu�rihoz k�pest.

Febru�rban a h�ztart�sok �ltal felvett forint, eur� �s sv�jci frank lak�sc�l� hitelek, valamint a szabadfelhaszn�l�s� jelz�loghitelek �tlagos hitelk�lts�g mutat�ja is emelkedett. Ez a n�veked�s a forint lak�sc�l� hitelekn�l meghaladta az 1 sz�zal�kpontot is. A szem�lyi hitelekn�l a forinthitelek hitelk�lts�g mutat�ja kiss� emelkedett, m�g az eur� �s sv�jci frank szem�lyi hitelek� cs�kkent. A forint �ruhitelek eset�ben a hitelek k�lts�ge cs�kkent, m�g a sv�jci frank g�pj�rm,hitelekn�l
emelkedett.

A nem p�nz�gyi v�llalati hitelek kamatl�ba az 1 milli� euro �rt�k feletti forinthitelek kiv�tel�vel cs�kkent. A h�ztart�sok eset�ben az eur� �s sv�jci frank �j lak�shitel-szerz d�sek �rt�ke tov�bb cs�kkent, m�g a forinthitel-szerz�d�sek� nem v�ltozott. Cs�kkentek a forint, eur� �s sv�jci frank szabadfelhaszn�l�s� jelz�loghitelek �j szerz�d�s�rt�kei is. A forint, eur� �s sv�jci frank szem�lyi hitelek �j szerz�d�sei az el�z� h�naphoz k�pest l�nyeg�ben nem v�ltoztak, hasonl�k�ppen a forint
�ruhitelek szezon�lis hat�sokkal korrig�lt �rt�ke sem.

A sv�jci frank g�pj�rm�hitelek �j szerz�d�seinek �rt�ke tov�bb cs�kkent. A nem p�nz�gyi v�llalatok �j forint- �s eur�hiteleinek �j szerz�d�sei a szezon�lisan igaz�tott adatok szerint cs�kkentek.

A bet�ti oldalon a havi �tlagkamatl�bak tov�bbi cs�kken�se volt megfigyelhet�. A h�ztart�sok lek�t�tt eur�bet�tei eset�ben a kamatl�bcs�kken�s majdnem el�rte az 1 sz�zal�kpontot, a forintbet�tek eset�ben pedig meghaladta a negyed sz�zal�kpontot. Az adott h�napban �jonnan elhelyezett bet�tek szezon�lisan igaz�tott �rt�ke a h�ztart�sok eset�ben emelkedett, m�g a nem p�nz�gyi v�llalatokn�l cs�kkent.

KAPCSOLÓDÓ CIKK