Tiltakozik a PSZ�F az MNB-f�zi� ellen

2009.05.27. 14:54

A p�nz�gyi fel�gyelet �s a jegybank egybeolvad�s�nak hat�rozott elutas�t�sak�nt is �rt�kelhet� a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek szerdai k�zlem�nye, amely a k�z�pt�v� strat�gia kidolgoz�s�r�l sz�l " az �n�ll�, f�ggetlen, er�s �s hat�kony PSZ�F tov�bbi tev�kenys�g�nek el�k�sz�t�se" �rdek�ben.

K�zlem�ny�ben a fel�gyelet ismerteti, hogy megkezdte a 2010-t�l kezd�d� id�szakra sz�l� k�z�pt�v� strat�gi�j�nak kidolgoz�s�t. A Fel�gyeleti Tan�cs 2009. �prilis 9-i d�nt�s�nek megfelel�en a munk�latok c�lja az �n�ll�, f�ggetlen, er�s �s hat�kony PSZ�F tov�bbi tev�kenys�g�nek el�k�sz�t�se - �ll a k�zlem�nyben. A projekt munk�j�t elismert szak�rt�kb�l �ll� f�ggetlen tan�csad� test�let seg�ti - f�zik hozz�.

A PSZ�F �s az MNB esetleges �sszeolvad�s�r�l a napokban jelentek meg h�rek, amelyet sem az MNB, sem a P�nz�gyminiszt�rium nem er�s�tett meg. Az MTI inform�ci�i szerint ilyen �rtelm� t�rgyal�sokat nem is folytatnak a felek, a fel�gyelet meger�s�t�s�re vonatkoz�t azonban igen.

Az MTI �ldal megk�rdezett szak�rt�k is egyet�rtettek ugyan a fel�gyeleti jogk�r er�s�t�s�nek sz�ks�gess�g�vel, de a szervezeti megold�sr�l megoszlottak a v�lem�nyek. Suppan Gergely, a Takar�kbank elemz�je elmondta, hogy mindk�t megold�sra van p�lda a vil�gban: van ahol egy szervezetbe, van ahol k�l�n szervezetbe tartozik a jegybank �s a p�nz�gyi fel�gyelet. �gy v�lte, hogy a jelenlegi helyzetben az MNB �s a PSZ�F szorosabb egy�ttm�k�d�se k�v�natos, a szervezeti megold�s azonban m�s k�rd�s.

M�s szak�rt�i v�lem�ny szerint azonban az MNB �s a PSZ�F �sszevon�s�ra nincs szakmai indok �s amellett, hogy alkotm�nyoss�gi probl�m�kat is felvet, szembe megy a korm�ny �s az EU t�rekv�seivel. R�ad�sul a gazdas�gi v�ls�g idej�n k�l�n�sen vesz�lyes lehetne egy szervezeti �talak�t�s, amely hossz� h�napokra meggyeng�thetn� a piacok fel�gyelet�t.

Az Eur�pai Gazdas�gi T�rs�g (EGT) 30 tag�llam�b�l mind�ssze Csehorsz�gban �s Szlov�ki�ban m�k�dik a teljes integr�lt fel�gyelet a jegybankon bel�l, a t�bbi tag�llamban m�s megold�st v�lasztottak. Ebb�l 15 tag�llamban - k�z�tt�k Anglia, N�metorsz�g, Lengyelorsz�g - az integr�lt fel�gyelet nem a jegybank r�sze, hanem f�ggetlen, �gy, mint Magyarorsz�gon. A t�bbi tag�llamban is jellemz�en legfeljebb a bankfel�gyel�s k�z�s, az egy�b szektorok fel�gyel�se nem.