T�vozik a PSZ�F eln�ke, Bajnai elfogadta a lemond�st

2009.06.18. 15:54

Beny�jtotta lemond�s�t a p�nz�gyi fel�gyelet eln�ke, Farkas Istv�n d�nt�s�t elfogadta Bajnai Gordon minisztereln�k. A t�voz�s oka feltehet�en az, hogy az int�zm�ny egyre t�bbsz�r keveredett konfliktusba a kabinettel, �s egyre t�bb kritik�t kapott.

Elfogadta Farkas Istv�n, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) fel�gyeleti tan�cs�nak eln�ke lemond�s�t Bajnai Gordon korm�nyf� - mondta az MTI k�rd�s�re Budai Bernadett korm�nysz�viv� cs�t�rt�k�n. Budai Bernadett hozz�tette: Farkas Istv�n lemond�sa cs�t�rt�k�n d�lel�tt �rkezett meg a minisztereln�kh�z, amelyet Bajnai Gordon j�lius elsejei hat�llyal fogadott el.

A korm�nyf� megk�sz�nte Farkas Istv�n eddigi munk�j�t, amit nagyra �rt�kel, de a PSZ�F szervezet�nek �talak�t�s�hoz, valamint m�k�d�s�nek megv�ltoztat�s�hoz �j vezet�re van sz�ks�g - mondta a sz�viv�.

J�lius 1-j�vel t�vozik Farkas

Farkas Istv�n�lev�lben t�j�koztatta Szili Katalint h�zeln�k�t a lemond�s�r�l.�A fel�gyeleti tan�cs eln�ki posztj�n elt�lt�tt �t �v sor�n�a PSZ�F�- m�s hat�s�gokkal egy�ttm�k�dve�- eredm�nyesen �rk�d�tt a magyar p�nz�gyi piac biztons�gos m�k�d�s�n, mik�zben az Eur�pai Uni� fel�gyeleti k�z�ss�g�nek megbecs�lt �s elismert tagj�v� is v�lt - �rja a lev�lben Farkas. Az ut�bbi m�sf�l �vben a glob�lis p�nz�gyi v�ls�g k�z�ppontba �ll�totta a fel�gyel� hat�s�gok szerep�nek �jragondol�s�t, m�k�d�s�k fel�lvizsg�lat�t.

"Magyarorsz�gon konszenzus van a tekintetben, hogy a p�nz�gyi fel�gyel�s meger�s�t�se, szab�lyoz� hat�s�gi funkci�j�nak kialak�t�sa elengedhetetlen. Nincs teljes egyet�rt�s ugyanakkor abban, hogy ezt a c�lt milyen �ton, milyen szervezeti, szervez�si ir�ny�t�si strukt�r�ban �rj�k el. Ez a v�lem�nyk�l�nbs�g �ll fenn a� p�nz�gyi jogszab�lyok kialak�t�s�t gondoz� p�nz�gyi korm�nyzat �s k�z�ttem is. A jogszab�lyalkot� �s a jogalkalmaz� felel�ss�g�nek elt�r�s�t figyelembe v�ve, a fel�gyel�s konfliktusmentes k�r�lm�nyeinek biztos�t�s�t szem el�tt tartva, a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�n �ldozatk�sz munk�t v�gz� munkat�rsaim nyugodt munkafelt�teleinek els�dlegess�g��rt viselt felel�ss�gem ismeret�ben �gy d�nt�ttem, hogy a�- vit�ban �ssze nem b�k�thet��- meg�t�l�sbeli k�l�nbs�gek kiiktat�sa �rdek�ben eln�ki munk�mat befejezem" -��ll�a lev�lben, amelyb�l kider�l az is, hogy a PSZ�F eln�ke j�lius 1-j�vel t�vozik posztj�r�l.��

Kor�bban is voltak jelek

A Vil�ggazdas�g cs�t�rt�ki sz�m�ban k�z�lte, hogy sz�mos ter�leten el�gedetlen a kabinet a p�nz�gyi fel�gyelet m�k�d�s�t illet�en, �s ez a lap szerint az int�zm�nyre vonatkoz� szab�lyoz�s jelent�s m�dos�t�s�ra enged k�vetkeztetni. A lap birtok�ba ker�lt munkaanyag szerint a fel�gyelet t�bb piaci jelens�gre is lassan, illetve helytelen�l reag�lt, �s a jelenlegi ir�ny�t�si mechanizmus sem mindig �llt a helyzet magaslat�n.

Nem tetszenek a korm�nyzatnak, p�ld�ul, a M�V �BE �s az ingatlanalapok �gy�ben hozott int�zked�sek.

A fel�gyelettel kapcsolatos probl�m�kra utalt az is, hogy az Orsz�ggy�l�s jelenleg t�rgyalja azt a t�rv�nyjavaslatot, amely egyebek mellett lehet�v� tenn� a fel�gyelet bev�teleinek elvon�s�t. Ez ellen a fel�gyelet tiltakozott, a PSZ�F k�zlem�nyt adott ki, miszerint "amennyiben a parlament elfogadja a fel�gyeleti d�jak elvonhat�s�g�t c�lz� t�rv�nyjavaslatot, a PSZ�F Fel�gyeleti Tan�cs�nak eln�ke a k�zt�rsas�gi eln�kh�z, sz�ks�g eset�n pedig az Alkotm�nyb�r�s�ghoz fordul a d�nt�s megsemmis�t�s��rt".

A PSZ�F �n�ll� akar maradni

Emellett kor�bban felvet�d�tt a PSZ�F kett�s ir�ny�t�si strukt�r�j�nak felsz�mol�sa, a jegybankkal val� �sszevon�sa. A fel�gyelet ezt sem t�mogatta, az int�zm�ny az �n�ll�, f�ggetlen, er�s �s hat�kony PSZ�F�mellett tette le a voks�t.

Az Orsz�ggy�l�s 2004. m�jus 10-�n v�lasztotta meg a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�t (PSZ�F) ir�ny�t� tan�cs eln�k�v� Farkas Istv�nt. Az okleveles k�zgazd�szk�nt v�gzett szakember ezt megel�z�en a P�nz�gyminiszt�riumban, a Magyar Nemzeti Bankban, illetve t�bb kereskedelmi bankban dolgozott vezet� beoszt�sban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK