Felf�ggeszti a devizahitelez�st a K&H

2009.07.03. 15:21

Felf�ggeszti a lakoss�gi devizaalap� hitelek befogad�s�t, k�zt�k a devizaalap� lak�shitelek�t is a K and H Bank j�lius 3-t�l - k�z�lte a hitelint�zet. A bank c�lja, hogy a j�v�ben olyan forint alap� term�kekkel b�v�tse k�n�lat�t a lakoss�gi �gyfeleknek, amelyek val�s �s vonz� alternat�v�i a devizahiteleknek.

A v�ls�g h�reit itt olvashatja!

A bank k�zlem�nye szerint a K and H meggy�z�d�se, hogy k�z�pt�von a mostanin�l nagyobb teret nyer a forint alap� hitelez�s a lakoss�g k�r�ben, ak�r az �j, �llamilag t�mogatott hitelek, ak�r - a kamatszint cs�kken�s�vel - a piaci felt�tel� forinthitelek ism�t kedvez� v�laszt�si lehet�s�get jelentenek.

A bank k�zlem�ny�ben hangs�lyozza: hossz� t�von az orsz�g �s a lakoss�g is a forint alap� hitelez�sben �rdekelt, hiszen ezeket a term�keket nem �rintik a megj�solhatatlan deviza�rfolyam mozg�sok, amelyek - egyebek k�z�tt - a magyar h�ztart�sok p�nz�gyi helyzet�t jelent�sen befoly�solj�k.

A K and H Csoport - a kor�bbi t�j�koztat�s szerint - 2009 els� negyed�v�ben 5,9 milli�rd forint ad�z�s ut�ni eredm�nyt �rt el, 37,3 sz�zal�kkal kevesebbet, mint egy �vvel kor�bban. A konszolid�lt, nem audit�lt, nemzetk�zi sz�mviteli elvek (IFRS) alapj�n elk�sz�tett jelent�s szerint az eredm�ny visszaes�s�t nagyr�szt az indokolja, hogy a bank 10,6 milli�rd forinttal n�velte c�ltartal�kait 2009 els� h�rom h�napj�ban.

A csoport m�rlegf��sszege 47,7 sz�zal�kkal 3.675 milli�rd forintra emelkedett az els� negyed�v v�g�re 2008. m�rcius 31-hez�� k�pest, amelyben szerepe volt az �zleti b�v�l�s mellett a belga anyabankt�l, a KBC-t�l bevont��eur�-forr�soknak is. A megmaradt forintlikvidit�st a bank �llampap�rokba �s az MNB-bet�tekre helyezte el, ezek �llom�nya 170,1 sz�zal�kkal 1.311 milli�rd forintra emelkedett m�rcius v�g�re.

A teljes bet�t�llom�ny 40,6 sz�zal�kkal 2.120 milli�rd forintra, a teljes hitel�llom�ny 11,4 sz�zal�kkal 2.016 milli�rd forintra n�tt. Az els� negyed�vben a bankszektorban elhelyezett �sszes lakoss�gi bet�t 43 sz�zal�k�t a K and H bankn�l helyezt�k el. A lakoss�gi megtakar�t�sok (bet�tek �s befektet�sek) �llom�nya m�rcius 31-�n meghaladta az 1.000 milli�rd forintot, 6 sz�zal�kkal magasabb szinten �llt, mint 2008 v�g�n.

A lakoss�gi hitelek �llom�nya 801 milli�rd forint volt m�rcius v�g�n, 38 sz�zal�kkal t�bb, mint 2008 els� negyed�v�nek v�g�n, ebb�l 22 sz�zal�k az �rfolyamhat�s. A szem�lyi hitelek �llom�nya 52 sz�zal�kkal (�rfolyam-hat�s 24 sz�zal�k), a devizaalap� lak�shitelek �llom�nya 50 sz�zal�kkal (�rfolyam-hat�s 24 sz�zal�k) n�tt a tavalyihoz k�pest.

Kor�bban m�r felf�ggesztett�k az ingatlanfedezet mellett k�n�lt szem�lyi devizahitelez�st.

KAPCSOLÓDÓ CIKK