Keresked�s az id�j�r�spiacon

2004.12.08. 7:34

Bizonyos t�rsas�gok, piaci szerepl�k k�lts�gvet�s�ben nagy �rv�g�st jelenthet a lanyha t�l, a h�v�s ny�r vagy ak�r egy asz�lyos id�szak. Ezek, a gy�rt�si, illetve termel�si �s elad�si tervekbe be nem kalkul�lhat� t�nyez�k sokat ronthatnak egy c�g eredm�ny�n, �s ez nagyon extr�m esetben ak�r cs�dh�z is vezethet. De mit tehet egy t�rsas�g, hogy kiv�dje az id�j�r�s okozta anyagi vesztes�get? T�zsd�zik, m�ghozz� meleggel vagy hideggel, es�vel vagy faggyal.

Az energiaell�t�st�l a mez�gazdas�gig sok �gazat ki van szolg�ltatva a term�szeti er�k v�ltoz�sainak. Egy l�gkondicion�l� berendez�seket gy�rt� c�g elad�sai p�ld�ul igen megs�nylik a h�v�s nyarat, ahogy egy asz�lyos id�szakban is kevesebb term�nyt takar�tanak be a gazd�k vil�gszerte. Ugyan�gy a hossz� meleg ny�r j�t tesz az �d�t�ital-gy�rt�knak �s a turizmusban �rdekelt t�rsas�goknak. A brit �llami id�j�r�skutat� int�zet, a Met Office szerint a brit c�gek 70 sz�zal�k�nak eredm�ny�t befoly�solja a szesz�lyes id�j�r�s, az amerikai gazdas�gi miniszt�rium adati szerint pedig az USA gazdas�g�nak 20 sz�zal�ka id�j�r�sf�gg�. Ez val�sz�n�leg igen nagym�rt�kben igaz a vil�g b�rmely r�sz�re, f�leg ha figyelembe vessz�k a glob�lis felmeleged�s okozta sz�ls�s�ges id�j�r�si viszonyokat.

A reformer CME

A term�szeti katasztr�f�k okozta k�rokra a t�rsas�gok felk�sz�lnek, bebiztos�tj�k magukat. A biztos�t� azonban nem fizet, csak az�rt, mert nem esik az es�. Eg�szen 1997-ig nem volt arra azonban megfelel� platform, hogy az id�j�r�s "term�szetesnek tekinthet�" v�ltoz�sai ellen megv�dj�k magukat a c�gek. A Chicago Mercantile Exchange (CME - a vil�g legnagyobb �rut�zsd�je) sok esetben reformernek bizonyult, ami az �gynevezett sz�rmaz�kos - vagy derivat�v - term�keket illeti. Itt vezett�k be el�sz�r a vil�gon az elektronikus devizakeresked�st, itt lehetett el�sz�r hat�rid�s �gyletet k�tni arra, hogy p�ld�ul a fonttal szemben er�s�dik vagy gyeng�l a doll�r. M�ra a nemzetk�zi devizapiaci keresked�s annyira elterjedtt� v�lt, hogy bizonyos c�gek kiz�r�lag ezen a piacon k�tnek �zleteket. �rdekes, hogy a devizapiaci �gyletek is szolg�lnak v�delmi eszk�zk�nt t�rsas�gok sz�m�ra, egy Amerik�ba export�l� c�g p�ld�ul ki tudja v�deni a gyenge doll�r negat�v hat�s�t egy doll�r gyenges�g�re k�t�tt �gylettel. Hasonl�k�ppen, v�delmi c�lb�l tud �gyletet k�tni egy t�rsas�g, ha att�l tart, hogy a 18 fokn�l melegebb vagy hidegebb h�m�rs�klet k�ros�tja eredm�ny�t.

70 milli�rdos �zlet az id�j�r�s

A CME honlapj�n tal�lhat� inform�ci�kb�l kider�l, hogy az els� ilyen �gyletet 1996-ban k�t�tte a Koch Energy �s az Enron, Milwaukee �llamban, a t�li �tlagh�m�rs�kletre. Ez m�g �gynevezett OTC (Over The Counter, t�zsd�n k�v�li) m�don t�rt�nt, a CME a lehet�s�get megl�tva felkarolta a kezdem�nyez�st, �s bevezette elektronikus rendszer�be, a GLOBEX-re a hat�rid�s keresked�st. Ezek ut�n a Chicago Board of Trade (CBOT) bevezette a katasztr�fa-k�tv�nyeket �s opci�kat. A t�zsdei t�rt�netben is viszonylag friss keresked�s hirtelen lend�letet kapott az El Nino jelens�gt�l, amely tov�bb gyors�totta az id�j�r�s derivat�v�k elterjed�s�t. 2001-ben a frankfurti �rt�kt�zsd�t �zemeltet� Deutsche B�rse ut�n �s a londoni LIFFE ut�n a Euronext is felvette k�n�lat�ba az id�j�r�si kontraktusokat. 1999-t�l 2001 v�g�ig sz�rmaz�kos id�j�r�s-term�kekkel 75 milli� doll�r �rt�kben kereskedtek az OTC-piacon Eur�p�ban, az Egyes�lt �llamokban �vente t�bb mint 4000 szerz�d�st k�tnek, �tlagosan 8 milli�rd doll�ros forgalomban. Szak�rt�k becsl�se szerint 2005-ben a sz�rmaz�kos id�j�r�si term�kek forgalma vil�gviszonylatban m�r 70 milli�rd doll�r lesz. J�l ismerte fel teh�t a lehet�s�get mintegy nyolc �vvel ezel�tt a CME.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK