Az MTelekom 65 milli�rd profitot �rt el

2005.11.09. 3:21

Az elemz�i v�rakoz�sokn�l is jobb harmadik negyed�vnek k�sz�nhet�en 65 milli�rd forintos nett� eredm�nyt �rt el szeptemberig a Magyar Telekom. A javul�s�hoz a Telekom Crne Gore (TCG) konszolid�l�sa mellett az is hozz�j�rult, hogy a m�k�d�si k�lts�geket a bev�tel cs�kken�s�n�l nagyobb m�rt�kben tudt�k m�rs�kelni - emelte ki a t�rsas�g szerd�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben Straub Elek, a c�g eln�k-vez�rigazgat�ja.

A m�sodik negyed�v ut�n a harmadikban is siker�lt a v�rakoz�sokat meghalad� nyeres�get el�rnie a Magyar Telekomnak. Az elemz�k ugyanis 63 milli�rd forint k�r�li janu�r-szeptemberi profitot v�rtak, ezzel szemben�a nyeres�g 65 milli�rd forint lett. Egy �vvel kor�bban 41,1 milli�rd forint volt az eredm�ny, azt azonban figyelembe kell venni, hogy a tavalyi �vi 10,1 milli�rd forintos harmadik negyed�vi nyeres�g nagyon alacsonynak sz�m�tott, egyebek mellett a Telekom Crne Gore konszolid�l�sa, �s a l�tsz�mle�p�t�sek miatt megk�pzett c�ltartal�k k�vetkezt�ben. A k�szp�nztermel� k�pess�get mutat� EBITDA 4,7 sz�zal�kkal 191,4 milli�rd forintra n�tt az id�n janu�r-szeptemberben, az EBITDA r�ta 41,7 sz�zal�k volt�a kilencedik h�nap�v�g�n.

Bev�telek

A Magyar Telekom konszolid�lt bev�tele 2,2 sz�zal�kkal 459,4 milli�rd forintra (1.861,3 milli� eur�ra) n�tt a b�zishoz viszony�tva. A f�bb tendenci�k egy�bk�nt nem v�ltoztak a magasabb mobil �s adat�tviteli bev�teleket ellens�lyozta a kimen� belf�ldi �s nemzetk�zi forgalmi bev�tel�nek a cs�kken�se. A m�sodik negyed�vt�l a TCG konszolid�l�sa pozit�v hat�ssal volt, mivel 14,4 milli�rd forinttal n�velte a bev�teleket.

A vezet�kes el�fizet�si, bekapcsol�si �s egy�b d�jakb�l sz�rmaz� bev�telek 2005. els� kilenc h�napj�ban 0,8 sz�zal�kkal cs�kkentek 2004 azonos id�szak�hoz k�pest, f�leg a Magyar Telekom Rt. alacsonyabb ISDN el�fizet�si d�jbev�telei miatt, mely az ISDN csatorn�k alacsonyabb �tlagos sz�m�nak k�vetkezt�ben cs�kkent - �ll a gyorsjelent�sben. A vezet�kes szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� kimen� belf�ldi forgalmi bev�telek 2005 els� h�rom negyed�v�ben 67,9 milli�rd forintot tettek ki, szemben az egy �vvel kor�bbi 87,5 milli�rd forinttal. A kimen� belf�ldi percforgalom 13,5 sz�zal�kkal cs�kkent a magyar vezet�kes szolg�ltat�sokn�l, els�sorban az egy�b vezet�kes szolg�ltat�k t�masztotta verseny, illetve a mobil helyettes�t�s k�vetkezt�ben. A h�v�sok �sszet�tele is kedvez�tlen�l v�ltozott, mivel a magasabb percd�j� t�vols�gi, �s vezet�kesb�l mobilba ir�nyul� h�v�sok jelent�sebben cs�kkentek, mint a helyi forgalom. Az alacsonyabb �tlagos percd�jak miatt a bev�telekn�l nagyobb ar�ny� cs�kken�s tapasztalhat�, mint a forgalom eset�ben.

A vezet�kes szolg�ltat�sok kimen� nemzetk�zi forgalmi bev�telei 2005 els� h�rom negyed�v�ben 9,8 sz�zal�kkal, 8,5 milli�rd forintra cs�kkentek, szemben az egy �vvel kor�bbi 9,4 milli�rd forinthoz viszony�tva.

A vezet�kes szolg�ltat�sok b�relt vonali, �s adat�tviteli bev�telei 2005 els� h�rom negyed�v�ben 46,8 milli�rd forintot �rtek el. Egy �vvel kor�bban ez a bev�tel m�g csak 37,4 milli�rd forintot tett ki. A n�veked�st els�sorban az ADSL vonalak, valamint az internet el�fizet�k sz�m�nak jelent�s emelked�se indokolja a magyar vezet�kes szolg�ltat�sokn�l. A Magyar Telekom Rt. �s az Emitel ADSL vonalainak egy�ttes sz�ma 280.137 volt (a 2004. szeptember 30-i 163.729 vonalhoz k�pest), a T-Online�internet csatlakoz�sok sz�ma pedig 23,1 sz�zal�kkal 301 047-re n�tt szeptember v�g�re. A bev�telek n�veked�s�hez hozz�j�rult az is, hogy a magasabb bev�telt hoz� b�relt vonali �s sz�less�v� internet csatlakoz�sok ar�nya jelent�sen n�vekedett az �sszes el�fizet�sz�mon bel�l.

Fot�: EPA
A mobil �zlet�g hozta j� form�- j�t

A mobil t�vk�zl�si szolg�ltat�sok bev�telei 2005. szeptember 30-ig 214,7 milli�rd forintot �rtek el a 2004 azonos id�szak�nak 197,3 milli�rd forintos bev�tel�vel szemben. A mobil szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� bev�telek emelked�s�ben fontos szerepet j�tszott montenegr�i mobilszolg�ltat�nk, a Monet bev�teleinek konszolid�l�sa 2005 m�sodik negyed�v�t�l - sz�gezi le a gyorsjelent�s. A mobil t�vk�zl�si szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� bev�telek jelent�s r�sze ugyanakkor a T-Mobile Magyarorsz�gt�l sz�rmazik, ahol a n�veked�s els�sorban az egy el�fizet�re jut� �tlagos havi forgalom 8,8 sz�zal�kos, �s az �tlagos el�fizet�i sz�m 4,8 sz�zal�kos n�veked�s�vel magyar�zhat�. B�r a 100 lakosra jut� mobil vonalsz�m emelked�se lelassult Magyarorsz�gon, a T-Mobile Magyarorsz�g 45,1 sz�zal�kos piaci r�szesed�s�vel megtartotta vezet� poz�ci�j�t.

A 2005. els� h�rom negyed�vi �sszes �j bekapcsol�s 73,4 sz�zal�k�t a Domin� k�rty�s el�fizet�k tett�k ki, valamint �k k�pviselt�k a T-Mobile Magyarorsz�g el�fizet�inek 69,1 sz�zal�k�t szeptember 30-�n.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK