Tartja �ves terv�t a Synergon

2005.11.09. 2:04

A harmadik negyed�vben cs�kkent a Synergon-csoport �rbev�tel�nek elmarad�sa a tavalyi �vhez k�pest, �s�hossz� id� ut�n a cseh le�nyv�llalat is nyeres�get termelt. �sszess�g�ben a c�g 138 milli� forint nett� nyeres�get �rt el, szemben az egy �vvel kor�bbi 85 milli� forintos vesztes�ggel. A k�pet rontja, hogy az els� f�l�v v�g�n m�g 300 milli� forint felett volt a nyeres�g, ami 175 milli�s vesztes�g terhelt meg a harmadik negyed�vben.

Sz�ray Lor�nt, a Synergon vez�rigazgat�ja� a negyed�vet �rt�kel� szerdai sajt�t�j�koztat�n elmondta: a c�g egyel�re nem v�ltoztat �ves profit tervein, mivel lehet�s�g l�t arra, hogy a negyedik negyed�vben siker�l kompenz�lni az eddigi id�szak negat�v tendenci�it. Hampl Viktor kereskedelmi igazgat� hozz�tette, hogy a negyedik negyed�v eddigi r�sz�ben k�t�tt megrendel�sek �s a kisz�ml�zott t�telek,�alapj�n az �v utols� h�napj�ban a b�zis id�szakin�l magasabb bev�tel v�rhat�. A tavalyi �v utols� harmad�ban 242 milli� forintos ad�zott eredm�nyt �rt el a c�g.

A Synergon csoport 2005. �vi els� h�romnegyed �ves eredm�nyeiben a kedvez�tlen piaci folyamatok mellett az �rt�kes�t�s szerkezet�nek pozit�v v�ltoz�sai is j�l t�kr�z�dnek - �ll a t�rsas�g szerd�n k�zz�tett els� h�romnegyed�ves gyorsjelent�s�ben. A t�rsas�g egy�bk�nt az els� f�l�vben is ugyanezeket az okokat emelte ki. Az eg�sz �vre jellemz� ugyanis, hogy az �rbev�tel visszaes�s�ben j�l megmutatkozik az �llamigazgat�si szektor IT megrendel�seinek jelent�s r�sz�nek elhalaszt�sa. Ez kedvez�tlen helyzetet teremt a hazai informatikai piac valamennyi �rintett szerepl�j�nek.

Ugyanakkor az �rbev�tel �sszet�tele a Synergonn�l az el�z� �vin�l j�val kedvez�bben alakult: a szolg�ltat�startalom csaknem el�rte az 50 sz�zal�kot, ami a fedezeth�nyad enyhe n�veked�s�ben is megjelenik. A t�rsas�g �gy az els� h�rom negyed�vet m�rs�kelt ad�z�s ut�ni nyeres�ggel, 138 milli� forinttal z�rta. Az els� f�l�v v�g�n a nyeres�g m�g 300 milli� forint felett volt, a m�sodik negyed�vben c�ltartal�kb�l felszabad�tott 370 milli� forintnak k�sz�nhet�en.

Sz�ray L�r�nt, a c�g vez�rigazgat�ja m�r�akkor is�azt k�z�lte: nem v�ltoztatnak a norm�l m�k�d�sb�l sz�rmaz� idei nyeres�gterven. �gy a m�sodik negyed�vben elk�nyvelt 370 milli� forintos egyedi nyeres�ggel egy�tt a kor�bbi 110-170 milli� forint helyett 480 �s 540 milli� forint k�z�tti nett� eredm�ny v�rhat� 2005 v�g�n. (A Synergon m�g 2003-ban k�pzett c�ltartal�kot az akkori vez�rigazgat�, Szal�czy Zsolt fikt�v sz�ml�z�si �gye miatt, ebb�l a m�sodik negyed�vben 370 milli� forintot szabad�tottak fel az egy�b bev�telek c�msz� alatt.)

A sz�mokat n�zve pozit�vum viszont, hogy a Synergon csoport �rt�kes�t�si �rbev�tele 2005 els� kilenc h�napj�ban mintegy 12,4 milli�rd forint volt, ami 8 sz�zal�kkal marad el az egy �vvel kor�bbi �rt�kt�l. (Az els� f�l�v v�g�n a tavalyi �vhez k�pest m�g 13 sz�zal�kkal maradt el az �rbev�tel.)

A lemarad�s egy�bk�nt d�nt�en az �llamigazgat�si szektor elmarad� megrendel�seivel magyar�zhat�: v�laszt�si �v k�sz�b�n hagyom�nyosan cs�kken� a kev�sb� l�tv�nyos �llami IT beruh�z�sok volumene, ezt a hat�st jelenleg sz�mottev�en er�s�ti a k�lts�gvet�s egyens�ly�t meg�rizni igyekv� p�nz�gypolitika is, amely els�sorban az �llampolg�rokat k�zvetlen�l nem �rint� int�zm�nyi keretekn�l igyekszik megtakar�t�st el�rni. Ek�zben egyel�re az EU p�ly�zati lehet�s�gek hat�sa sem �rezhet� sz�mottev�en.

Forr�s: MTI
Az �rbev�tel elmarad�s�t cs�kkenteni tudta a Synergon

Az �llami szektor kies�s�t els�sorban az ipar �s szolg�ltat�si, illetve a p�nz�gyi szektorban el�rt kiemelked� teljes�tm�ny tudta r�szben ellens�lyozni. Szint�n fejl�d�st mutat a szerz�d�sek �sszet�tele: a szolg�ltat�startalom imm�r csaknem fele a teljes szerz�d�ses �rt�knek. Ennek, illetve a kor�bban megkezdett hat�konys�gjav�t� l�p�seknek k�sz�nhet�en a nett� fedezeth�nyad el�rte a 22 sz�zal�kot. (Egy �vvel kor�bban 21 sz�zal�k volt)

A tagv�llalatok k�z�l egy�rtelm�en a Span �s a Fibex teljes�tm�nye emelkedik ki: el�bbi 43, ut�bbi 39 sz�zal�kkal nagyobb �rt�kes�t�si �rbev�telt realiz�lt, mint egy �vvel kor�bban. A cseh Infinityben zajl� jelent�s �tszervez�sek hat�sa lassan �rezhet�v� v�lik - �ll a c�g gyorsjelent�s�ben. A cseh le�ny egy�bk�nt a harmadik negyed�vben hossz� id� ut�n ism�t nyeres�get termelt. Ennek ellen�re elk�pzelhet�, hogy az er�s utols� h�rom h�nap ut�n sem fogja �ves szinten el�rni a nyeres�get az Infinity.

De�k B�lint

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK