A forint �s a t�zsde is meginoghat 2006-ban

2006.01.05. 8:29

Rendk�v�l �rdekes �v lesz 2006: a v�laszt�sok ut�n ugyanis eld�lhet, merre tart a magyar gazdas�g 2006-ban. A szak�rt�k komoly kileng�seket v�rnak a t�zsd�n �s a forint �rfolyam�ban is, viszont�a kamatszint stabil maradhat.A makromutat�kn�l nem v�rnak jelent�s elt�r�st a tavalyi �vhez k�pest.

Gazdas�gkutat�k �s elemz�k szerint az orsz�ggy�l�si v�laszt�sok mindenk�pp hat�st gyakorolnak id�n a magyar gazdas�gra, �s mindez megl�tszik majd a kialakul� mutat�kon is. Arr�l viszont m�r elt�r a v�lem�ny�k, hogy pontosan milyen folyamatok �s milyen hat�sok szeml�l�i lehet�nk 2006-ban.

K�t tekintetben is k�tarc� lesz az idei esztend� - �ll�tja Karsai G�bor, a GKI Gazdas�gkutat� Rt. vez�rigazgat�-helyettese. Egyr�szt a gyors n�veked�s, valamint az �llamh�ztart�s �s a foly� fizet�si m�rleg magas hi�nya egyszerre jellemzi id�n a magyar gazdas�got. M�sr�szt az orsz�ggy�l�si v�laszt�sok miatt az �v els� �s m�sodik fel�ben m�sk�pp alakulnak a gazdas�gi folyamatok.

A kutat� szerint ugyanis a v�laszt�sok el�tt a korm�ny m�r nem v�llalkozik l�nyeges, a k�lts�gvet�st �rint� reformokra. Ut�na viszont b�rmelyik politikai er� jut hatalomra, olyan k�lts�gvet�si kiigaz�t�sokat �s reforml�p�seket kell tennie, amelyek alapj�n 2008-ra megval�sulhatnak az eur� bevezet�s�nek a konvergenciaprogramban is v�llalt felt�telei.

A makrogazdas�gi mutat�k id�n nem m�dosulnak �rdemben a tavalyiakhoz k�pest, m�gis izgalmas �v lesz, mert most d�l el, merre tart a magyar gazdas�g - v�li Bartha Attila, a Kopint-Datorg tudom�nyos f�munkat�rsa. Szerinte az idei gazdas�gi folyamatokat �s mutat�kat kor�bbi d�nt�sek �s folyamatok hat�rozz�k meg, id�n azonban a v�laszt�sok ut�n komoly v�ltoz�sokat kell elind�tani a hivatal�ba l�p� korm�nynak.

Fot�: MTI
A gazdas�gi szakemberek szerint mindegy melyik p�rt gy�z, ugyanazt kell tennie

Nincs jelent�s�ge, melyik p�rt gy�z, ugyanazt kell megtennie - �ll�tja a kutat�. Szerinte els� l�p�sk�nt a k�lts�gvet�s kiad�sait cs�kkent� l�p�seket kell tenni, majd el�bb a k�zigazgat�s, k�s�bb pedig az eg�szs�g�gy, az oktat�s �s a nyugd�jrendszer gy�keres �talak�t�s�t kell megkezdeni. Bartha Attila szerint az �j korm�ny vagy �nk�nt, vagy pedig egy mini p�nz�gyi v�ls�got k�vet�en a t�kepiac nyom�s�nak hat�s�ra mindenk�pp megteszi ezt.

A lehet�s�gek �vek�nt �rt�kelte az idei esztend�t T�r�k Zolt�n, a Raiffeisen Bank vezet� elemz�je. Szerinte ugyanis a v�laszt�sokat k�vet�en lehet�s�ge ny�lik a korm�nynak olyan jelent�s �talak�t�sokat elind�tani, amilyenekre m�r kor�bban sz�ks�g lett volna, �m a v�laszt�si megm�rettet�s ett�l visszatartotta.

T�r�k Zolt�n �gy v�li, hogy a gazdas�gi mutat�k tekintet�ben nyugodt, kileng�sekt�l mentes �v lesz, a mutat�k �rt�ke a tavalyiakhoz hasonl�an alakul majd. Roml�sra azonban nem kell sz�m�tani: ha a korm�nyreformokat ind�t el javul�s, a v�ltoz�sok elmarad�sa eset�n a mostani kedvez�tlen adatok megmarad�sa v�rhat�.

A kor�bbi �vekben megszokottn�l �s a v�rakoz�sok �tlag�n�l is rosszabb �v lesz az idei -v�li Barcza Gy�rgy, az ING Bank elemz�je. A szakember 2006-ban a k�ls� �s a bels� gazdas�gi egyens�ly tov�bbi jelent�s roml�s�ra sz�m�t. El�rejelz�seit egyr�szt a v�laszt�si �v nagyobb �llami k�ltekez�s�vel, m�sr�szt a vil�gpiaci kamatszint n�veked�se miatt m�rs�kl�d� konjunkt�r�val magyar�zza.

Barcza Gy�rgy mindez alapj�n �gy v�li, hogy id�n az �llamh�ztart�s hi�nya �s a foly� fizet�si m�rleg is komoly m�rt�kben emelkedik, a nemzeti valuta pedig a�m�sodik �s a negyedik negyed�vben is j�val gyeng�bb lesz a jelenlegin�l, a kamatszint pedig magasabb a mostanin�l.

Előző
Következő