Cs�nyi nem adta az OTP Bankot

2006.01.20. 16:29

Glob�lis banki piaci szerepl� �rdekl�d�tt az OTP Bank ir�nt, a magyar bank vezet�se azonban nemet mondott - �rta az egyik vezet� londoni gazdas�gi foly�irat, amely szerint n�h�ny �v m�lva az OTP Bank is elkelhet.

A londoni szaklap n�v n�lk�l id�z egy befektet�si bank�rt, aki glob�lis banki �gyfele nev�ben "vetett egy pillant�st" az OTP Bankra, de a magyar bank vezet�se nemmel v�laszolt az el�zetes megkeres�sre.

A Euromoney elemz�se szerint a lehets�ges akviz�ci� egyik akad�lya Cs�nyi S�ndor, az OTP Bank vez�rigazgat�ja, aki "vask�zzel ellen�rzi" az OTP Bankot, azzal egy�tt is, hogy a c�gvezet�snek �s az alkalmazottaknak csak 2,8 sz�zal�knyi r�szesed�s�k van a bankban.

A n�v n�lk�l id�zett bank�r szerint "sz�les k�rben ismert t�ny a szakm�ban", hogy Cs�nyi csak akkor fontolna meg egy aj�nlatot, ha az jelent�s fel�rat tartalmazna, �s neki igen magas poz�ci� - p�ld�ul az eln�ki - jutna az egyes�l�ssel l�trej�v� v�llalatban. Ez m�lt�nyosnak t�nhet, figyelembe v�ve, hogy az OTP Bank a legmagasabbra �rt�kelt bank K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban; piaci t�ke�rt�ke k�nyv szerinti �rt�k�nek n�gyszerese -��ll a Euromoney elemz�s�ben.

A londoni szaklap szerint azonban az OTP Bank v�s�rl�jel�ltjeinek nem kell feladniuk a rem�nyt. J�llehet egy ilyen tranzakci� jelenleg m�g val�sz�n�tlen, a bank k�r�lm�nyei v�ltozhatnak a k�vetkez� n�h�ny �vben.

"Egyszer Cs�nyi is lek�sz�n..."

A Euromoney �ltal id�zett egyik befektet�si banki forr�s azzal sz�mol, hogy az OTP Bank n�gy-�t �ven bel�l felv�s�rl�si jel�ltt� v�lhat. "Egyszer Cs�nyi is lek�sz�n ... �s van es�ly arra, hogy esetleg nagyszab�s� tranzakci�val akar levonulni a terepr�l" - mondta a n�v n�lk�l nyilatkoz� bank�r.

A Euromoney janu�ri kiad�s�nak eur�pai felt�rekv� piaci banki elemz�se szerint az olyan glob�lis szerepl�knek, mint a Citigroup vagy az HSBC - j�llehet sz�mos t�rs�gbeli piacon jelen vannak -, sehol nincs meghat�roz� poz�ci�juk a mind �g�retesebb lakoss�gi piaci szektorban, ugyanakkor megvan a p�nz�gyi erej�k ahhoz, hogy "egyetlen h�z�ssal" a cs�csra ker�ljenek.

Az elemz�s szerint megfigyel�k nem v�rnak ugyan r�vid id�n bel�l ilyen �t�t� erej� tranzakci�t a t�rs�gben, j�r�szt az�rt, mert a region�lis bankokra nem nehezedik elad�si nyom�s, s�t k�z�l�k sz�mosan maguk is terjeszkednek, n�h�ny �ven bel�l azonban nem elk�pzelhetetlen a helyzet megv�ltoz�sa.

A Euromoney �ltal megsz�laltatott elemz�k egyike szerint a t�rs�gben bev�s�rl� bankok, mint p�ld�ul a Soci�t� G�n�rale vagy a KBC, jelenleg �rdekelts�geik konszolid�l�s�ra �sszpontos�tanak, �s m�g legal�bb k�t-h�rom �v, mire egy�ltal�n megfontolj�k k�z�p- �s kelet-eur�pai befektet�seik elad�s�t, de ez v�g�l megt�rt�nhet.

A r�gi� egyre vonz�bb c�lpont a bankok sz�m�ra

Az elemz�s szerint a t�rs�g vonzereje egyre n�vekszik, �s a piacok m�g mindig viszonylag korai fejletts�gi szakaszban j�rnak. A GDP-ar�nyos lakoss�gi hitel�llom�ny Magyarorsz�gon, Csehorsz�gban, Lengyelorsz�gban, Szlov�ki�ban �s Szlov�ni�ban p�ld�ul alig 9-15 sz�zal�k, �s ezek m�g a fejlettebb piacok a t�rs�gben, id�zi a Standard & Poor's nemr�giben kiadott szektorelemz�s�t a Euromoney.

A vil�g legnagyobb hitelmin�s�t�je tavaly novemberben adta ki Londonban ezt a jelent�st, egyebek mellett meg�llap�tva: a teljes banki hitelkihelyez�sen bel�l a lakoss�gi hitel�llom�ny az eur��vezetben a GDP-�rt�k t�bb mint 50 sz�zal�ka, ugyanakkor a kelet-eur�pai t�rs�g legmagasabb r�t�j�t produk�l� Magyarorsz�gon �s Szlov�ni�ban is csak kev�ssel haladja meg ez az ar�ny a 10 sz�zal�kot.

A Euromoney janu�ri sz�m�nak elemz�se szerint �gy t�nik, hogy a glob�lis nagybankokat egyel�re ink�bb �zsiai jelenl�t�k fejleszt�se �rdekli, de elj�n az id�, amikor figyelm�ket jobban K�z�p- �s Kelet-Eur�pa fel� ford�tj�k.

Az OTP Bank tov�bb folytatja terjeszked�s�t

Az OTP Bank p�nteken 17 �rakor bejelentette, hogy el�zetes, nem k�telez� �rv�ny� aj�nlatot ny�jtott be a horv�torsz�gi HVB Splitska banka d.d. 99,75%-os r�szv�nycsomagj�nak megv�s�rl�s�ra az elad� Bank Austria Creditanstalt AG tan�csad�ja r�sz�re.Tavalyel�tt december 31-�n a HVB Splitska banka m�rlegf��sszege 2 799,0 milli�eur� saj�t t�k�je 183,5 milli� eur�, ad�zott eredm�nye pedig 25,6 milli�eur� volt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK