Alapos Megtakar�t�s az MKB Bankt�l

2006.02.01. 15:20

A piacon megszokottn�l j�val magasabb - az els� kamatperi�dusban ak�r k�t sz�mjegy� - hozam �rhet� el az MKB Bank �j befektet�si konstrukci�j�nak bet�ti r�sz�vel. Az MKB Alapos Megtakar�t�s a befektet�si alapok �s a lek�t�tt bet�tek el�nyeit �tv�zi.

Az MKB Alapos Megtakar�t�s befektet�si alappal kombin�lt bet�t: ennek l�nyege, hogy az �gyf�l megtakar�t�s�t 50-50 sz�zal�kos ar�nyban helyezi el legal�bb egy�ves id�tartamra egy egyszer�, h�rom h�napos ism�tl�d� lek�t�s� lakoss�gi bet�tben �s az MKB Alapok Alapja befektet�si alapban.

A konstrukci� hosszabb t�v�, legal�bb egy�ves befektet�s, amelynek honor�l�s�ra az MKB Bank a bet�ti r�szre, az els� h�rom h�napos peri�dusra a megszokottn�l l�nyegesen magasabb - 5 milli� Ft feletti bet�t elhelyez�se eset�n jelenleg 10,1 sz�zal�kos (EBKM: 10,24 sz�zal�k) - kamatot k�n�l. Az els� h�rom h�nap lej�rt�t k�vet�en a bet�ti kamatl�b az MKB Standard Lek�t�tt Bet�t kamatkond�ci�j�val egyezik meg.

Az MKB Alapos Megtakar�t�s ig�nyl�s�hez az �gyf�lnek egy lakoss�gi foly�sz�ml�t �s �rt�kpap�rsz�ml�t kell nyitnia, majd a meghat�rozott �sszegben - amely jelenleg legal�bb 200-200 ezer forintot jelent - egyszerre elhelyeznie a bet�tet �s azonos befektet�si �sszegben megv�s�rolnia az MKB Alapok Alapja befektet�si jegyeit.

Az MKB Alapok Alapj�ban elhelyezett �sszeg - vagyis az �gyf�l megtakar�t�s�nak fele - a befektet�si term�kek �ltal�nos kock�zatait hordozza. Tekintettel arra, hogy az Alap a vagyon�t az MKB Alapkezel� Befektet�si Alapjaiba, illetve a BLB Pharma Global Fonds befektet�si jegybe fekteti, �gy portf�li�ja r�szv�nykock�zatnak kitett befektet�si jegyet, illetve k�lf�ldi �rt�kpap�r alap� befektet�si jegyet is tartalmazhat, melynek k�vetkezt�ben az alap kock�zata az �ppen aktu�lis �sszet�tel f�ggv�ny�ben m�rs�keltnek tekinthet�. Ennek t�kr�ben �rdemes az �gyf�lnek a lek�t�tt bet�tekn�l magasabb hozam lehet�s�ge �rdek�ben m�rlegelnie a lehets�ges kock�zatokat.

A lehet�s�g bevezet�s�vel az MKB Bank a bet�ti, megtakar�t�si, illetve a befektet�si szolg�ltat�sok teljes palett�j�t k�n�lja �gyfeleinek. Az MKB Kiv�teles Foly�sz�mla lek�t�s n�lk�l biztos�t tulajdonos�nak magas l�tra sz�l�, �ves kamatot, a teljesen kock�zatmentes megtakar�t�si lehet�s�get keres� �gyfeleknek jelent megold�st�az MKB P�nzpiaci Bet�t �s a Standard Lek�t�tt Bet�t. A befektet�si lehet�s�geket keres� �gyfelek az alacsony kock�zat� fix �s v�ltoz� kamatoz�s� MKB K�tv�nyek �s a kock�zatv�llal�si hajland�s�ghoz illeszked� versenyk�pes hozamot biztos�t� MKB Befektet�si Alapok k�z�l v�logathatnak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK