MTelekom: 80 milli�rd felett a nyeres�g

2006.02.13. 2:28

Vezet�kes �zlet�g

A magyar vezet�kes szolg�ltat�sok �sszbev�tele 4,5 sz�zal�kkal cs�kkent az elm�lt egy �vben. A kimen� belf�ldi forgalmi bev�tel els�sorban az alacsonyabb �tlagos d�jak �s az alacsonyabb percforgalom k�vetkezt�ben cs�kkent. A kimen� nemzetk�zi forgalmi bev�telek is visszaestek a k�l�nb�z� d�jcsomagok alacsonyabb d�jai �s az alacsonyabb kimen� percforgalom eredm�nyek�nt. A bej�v� belf�ldi forgalmi bev�telek n�veked�s�t els�sorban az egy�b helyi szolg�ltat�kt�l sz�rmaz� magasabb h�v�skezdem�nyez�si �s h�v�sv�gz�dtet�si forgalom magyar�zta, amelyet azok magasabb �gyf�lsz�ma eredm�nyezett.

A b�relt vonali �s adat�tviteli szolg�ltat�sok bev�telei 2004-hez k�pest 20,5 sz�zal�kkal emelkedtek 2005-ben. A b�relt vonali �s adat�tviteli szolg�ltat�sok bev�teleinek n�veked�s�t els�sorban az ADSL csatlakoz�sok �s az internet el�fizet�k sz�m�nak jelent�s emelked�se indokolja.

A magyar vezet�kes szolg�ltat�sok m�k�d�si eredm�nye 213,5 sz�zal�kkal n�vekedett f�k�nt a szem�lyi jelleg� r�ford�t�sok, tov�bb� a m�s h�l�zati �zemeltet�knek t�rt�nt alacsonyabb kifizet�sek, valamint az �rt�kcs�kken�si le�r�s cs�kken�se k�vetkezt�ben. Ezeket a pozit�v hat�sokat r�szben�rontott�k az alacsonyabb forgalmi bev�telek, illetve a megn�vekedett egy�b m�k�d�si k�lts�gek.

Mobil �zlet�g

A 100 lakosra jut� mobil vonalsz�m 92,4 sz�zal�kot �rt el Magyarorsz�gon 2005-ben. Ebb�l a T-Mobile Magyarorsz�g piaci r�szesed�se 45,0 sz�zal�kot tett ki . A magyar mobil szolg�ltat�sok bev�telei 2004-hez viszony�tva 2,8 sz�zal�kkal n�vekedtek 2005-ben a magasabb �rt�kn�velt szolg�ltat�sokb�l sz�rmaz� bev�tel �s a mobil el�fizet�k sz�m�nak emelked�se miatt. A T-Mobile Magyarorsz�g el�fizet�inek sz�ma 4,0 sz�zal�kkal emelkedve, el�rte a 4,193 milli�t bele�rtve a 2,870 milli� k�rty�s el�fizet�t is. A T-Mobile Magyarorsz�g egy el�fizet�re jut� �tlagos havi percforgalma 10,4 sz�zal�kkal n�vekedett a 2004. �vi 115 percr�l .

Fot�: EPA
Magyarorsz�gon 100 lakosra t�bb mint 92 mobilk�rtya jut

�A T-Mobile Magyarorsz�g egy el�fizet�re jut� �tlagos havi �rbev�tele 0,6 sz�zal�kkal����� 4 917 forintra cs�kkent. A h�v�sv�gz�dtet�sekb�l sz�rmaz� bev�tel v�ltozatlan maradt a magyar mobil szolg�ltat�sokn�l. M�g az alacsonyabb v�gz�dtet�si percd�jaknak k�sz�nhet�en a Magyar Telekom Rt.-t�l kapott �sszekapcsol�si d�jak cs�kkentek, addig a magasabb mobil penetr�ci� �s percforgalom miatt a t�bbi mobilszolg�ltat�t�l nagyobb bev�tel keletkezett a h�v�sv�gz�dtet�si d�jakb�l.

A m�k�d�si eredm�ny 29,8 sz�zal�kos n�veked�st mutatott, annak k�sz�nhet�en hogy a m�k�d�si k�lts�gek 9,4 milli�rd cs�kkentek, m�g a bev�telek 7,3 milli�rd forinttal n�vekedtek a k�t id�szakot �sszehasonl�tva.

A Monet megv�s�rl�sa pozit�van befoly�solta a nemzetk�zi mobil szolg�ltat�sok eredm�nyeit. A Monet konszolid�ci�s kisz�r�sek el�tti kilenc havi bev�tele 8,8 milli�rd forintot tett ki. A m�k�d�si eredm�ny 1,4 milli�rd forintot, m�g az EBITDA 3,3 milli�rd forintot �rt el. A Mobimak maced�n d�n�rban sz�m�tott konszolid�ci�s kisz�r�sek el�tti �sszbev�tele 1,6 sz�zal�kkal n�vekedett, melyet r�szben ellens�lyozott a forint maced�n d�n�rral szembeni 1,0 sz�zal�kos er�s�d�se. A forintban sz�m�tott 0,6 sz�zal�kos bev�teln�veked�st 2005-ben els�sorban a magasabb �tlagos �gyf�lsz�m eredm�nyezte. A Mobimak �gyfeleinek sz�ma 16,6 sz�zal�kkal emelkedett, el�rve a 877 142 f�t. A Mobimak piaci r�szesed�se 69,2 sz�zal�kot tesz ki a maced�n mobil piacon, m�g a mobil penetr�ci� 61,3 sz�zal�kot �rt el 2005. december 31-�n.

(Az [origo] kiad�ja a T-Online Magyarorsz�g, amely a Magyar Telekom-csoport tagja.)

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK