V�rakoz�sok felett teljes�tett az OTP

2006.02.14. 3:30

Az elemz�i v�rakoz�sokn�l is eredm�nyesebb tavalyi gazd�lkod�sr�l sz�molt be kedden az OTP Bank. A bankcsoport a�negyedik negyed�vben 40,9 milli�rd forint, �ves szinten pedig 158,3 milli�rd forint ad�zott eredm�nyt �rt el.

Az elemz�k 79,7 milli�rd forint nett� kamatbev�tel �s 38,9 milli�rd forint tiszta nyeres�g el�r�s�t v�rt�k az OTP Bankt�l a tavalyi negyedik negyed�vben. A bankcsoport azonban kis m�rt�kben t�lteljes�tette a v�rakoz�sokat �s 79,7 milli�rd forint nett� kamatbev�telr�l �s 40,9 milli�rd forint tiszta nyers�gr�l sz�molt be a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n, kedden k�zz� tett, a nemzetk�zi sz�mviteli szab�lyok alapj�n elk�sz�tett gyorsjelent�s�ben.

A p�nzint�zeti csoport tavaly 191,949 milli�rd forint ad�z�s el�tti �s 158,325 milli�rd forint ad�z�s ut�ni nyeres�get produk�lt. ( Az �ves nett� profit terv 155 milli�rd forint volt)�Ez 23,0, illetve 20,4 sz�zal�k n�veked�s az el�z� �v hasonl� id�szak�hoz k�pest �s azt jelenti, hogy a v�llalkoz�s, munkanaponk�nt 768 milli� forint brutt� �s 633 milli� forint nett� profitot termelt.

A kamatk�l�nb�zet az elm�lt esztend�ben 268,310 milli�rd forint volt, 9,6 sz�zal�kkal t�bb, mint egy �vvel kor�bban. A nyers�g termel�s�hez egyre nagyobb ar�nyban j�rulnak hozz� a d�j- �s jutal�kbev�telek, amelyek brutt� �rt�ke 29,9 sz�zal�kkal, 118,984 milli�rd forintra n�tt a b�zis �s a t�rgyid�szak k�z�tt.

A nyeres�ghez n�vekv� h�nyad�t adj�k a bankcsoport k�l- �s belf�ldi le�nyv�llalatai. A bolg�r DSK 16,6 milli�rd forint, a horv�t le�nybank 2,5 milli�rd forint, a szlov�k pedig 1,4 milli�rd forint tiszta nyeres�get termelt az el�z� esztend�ben. A rom�n le�nybank vesztes�ge viszont 2,1 milli�rd forintot tett ki. A hazai �rdekelts�gek k�z�l az OTP Jelz�logbank 11,2 milli�rd forint, a Merkantil csoport pedig 3,8 milli�rd forint profitot hozott.

Tavaly �v v�g�n a bankcsoport m�rlegf��sszege 5216,5 milli�rd forint volt, amely 1054,2 milli�rd forinttal, 25,3 sz�zal�kkal n�tt egy �v alatt. A csoport saj�t t�k�je 547,1 milli�rd forint volt, ez 113,5 milli�rd forinttal, 26,2 sz�zal�kkal t�bb a 2004 �v v�gi adatn�l.

A bankcsoport piaci r�szesed�se, a hazai hitelint�zeti rendszeren bel�l, m�rlegf��sszeg tekintet�ben ugyan 0,2 sz�zal�kkal 24,1 sz�zal�kra cs�kkent, de k�zben tartani tudta a bet�tek piac�n el�rt 26,9 sz�zal�kos �s a hitelek�n el�rt 21,4 sz�zal�kos el�z� negyed�vi r�szesed�s�t.

A gyorsjelent�s szerint az OTP Bank - a k�zgy�l�s j�v�hagy�sa eset�n - a magyar sz�mviteli szab�lyok szerinti sz�m�tott, nem konszolid�lt ad�zott eredm�ny�nek 40 sz�zal�k�t fizeti ki osztal�kk�nt, �gy a r�szv�nyesek id�n138,3 milli�rd forintos ad�zott eredm�ny mellett, 197 forint osztal�kra sz�m�thatnak r�szv�nyenk�nt.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK