Egymilli� forintra b�ntette a Globust a PSZ�F

2006.03.24. 11:42

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) egymilli� forint b�rs�gra b�ntette a Globus Konzervipari Rt.-t, �s k�l�n hat�rozatban 300 ezer forintra J�hn J�zsefet, a t�rsas�g igazgat�s�g�nak aleln�k�t.

A PSZ�F meg�llap�totta, hogy a Globus Rt. megs�rtette a bennfentes inform�ci�khoz hozz�f�r� szem�lyekr�l vezetett nyilv�ntart�sra vonatkoz� szab�lyokat, amelyeket a kapcsol�d� hat�s�gi ellen�rz�s el�seg�t�se �rdek�ben kellett volna betartania.

A PSZ�F a k�telez� �rv�ny� szab�lyok megs�rt�se miatt a Globus Rt.-t egymilli� forint fel�gyeleti b�rs�g megfizet�s�re k�telezte, �s felsz�l�totta, hogy a bennfentes inform�ci�hoz hozz�f�r� szem�lyekr�l vezetett nyilv�ntart�st halad�ktalanul a t�rv�nyi el��r�soknak megfelel� tartalommal k�sz�tse el �s 2006. m�rcius 27-ig a fel�gyelet r�sz�re k�ldje meg. A b�rs�got a hat�rozat k�zbes�t�s�t�l sz�m�tott harminc napon bel�l kell befizetni, befizet�s�nek elmulaszt�sa eset�n a fel�gyelet a b�rs�g �sszeg�re v�grehajt�st foganatos�t.

J�hn J�zsefet, a t�rsas�g igazgat�s�g�nak aleln�k�t pedig az�rt b�rs�golta meg a Fel�gyelet, mert az aleln�k febru�r 22-�n �nk�t�st k�t�tt a t�zsd�n, �s ezt nem tehette volna meg a 2005. �vi m�rleg fordul�napj�t�l az �ves rendes k�zgy�l�sig tart� id�szakban.

Az indokl�s szerint, miut�n a fel�gyelet m�rcius 7-�n a Globus Rt. sz�khely�n megkapta a bennfentes inform�ci�hoz hozz�f�r� szem�lyekr�l k�telez�en vezetett nyilv�ntart�st, a tartalmi elemeket vizsg�lva meg�llap�totta, hogy az nem felel meg a k�telez� �rv�ny� szab�lyoknak. A nyilv�ntart�s ugyanis nem tartalmazza a k�lf�ldi term�szetes szem�ly magyarorsz�gi tart�zkod�si hely�nek megjel�l�s�t, jogi szem�ly vagy jogi szem�lyis�ggel nem rendelkez� gazdas�gi t�rsas�g eset�n az azonos�t� okirat sz�m�t, a nyilv�ntart�sba v�tel ok�nak megjel�l�s�t �s a nyilv�ntart�s �ssze�ll�t�s�ra, illetve friss�t�s�re vonatkoz� el��r�sokat.

A fel�gyelet ez�rt 2006. m�rcius 8-�n felf�ggesztette a Globus Rt. t�rzsr�szv�nyeit nyilv�nos v�teli aj�nlat �tj�n megszerezni k�v�n� francia Union Fermi�re Morbihannaise Soci�t� Cooperative Agricolea t�rsas�g, illetve a Concorde �rt�kpap�r Zrt. k�relm�re indult v�teli aj�nlatot j�v�hagy� elj�r�st.�(A nyilv�nos v�teli aj�nlat�febru�r 22-�n �rkezett a Globus Rt. legal�bb 51 sz�zal�knyi r�szv�ny�re, r�szv�nyenk�nt 460 forintos �ron.)

A piacfel�gyeleti elj�r�s c�lja annak meg�llap�t�sa volt, hogy a Globus Rt. r�szv�nyeire k�t�tt �gyletek sor�n megval�sult-e a bennfentes kereskedelem, illetve a piacbefoly�sol�snak min�s�l� t�rv�nyi t�ny�ll�sok valamelyike a v�teli aj�nlat beny�jt�s�t megel�z� 180 nap t�zsdei kereskedelme sor�n. Az indokl�s szerint, miut�n a mulaszt�s nem mutatott a t�kepiac m�k�d�s�re olyan vesz�lyess�gi fokot, amely s�lyosabb szankci� alkalmaz�s�t ig�nyelte volna, a PSZ�F a b�rs�g �sszeg�t a kiszabhat� b�rs�g�sszeg als� harmad�ban hat�rozta meg.

A Globus Rt. a konszolid�lt nem audit�lt, a nemzetk�zi p�nz�gyi jelent�si szabv�ny (IFRS) alapj�n k�sz�lt 2005. �vi gyorsjelent�s�ben 4,375 milli�rd forint ad�zott vesztes�gr�l sz�molt be, m�g egy �vvel kor�bban 995,77 milli� forint volt a vesztes�g. A Globus a cs�t�rt�ki t�zsdenapon 440 forinton, az el�z� napival megegyez�en z�rt, �s forgalma el�rte a 15 milli� forintot. Az elm�lt 52 h�tben a pap�r �rfolyama a n�v�rt�k, 250 forint �s 480 forint k�z�tt mozgott.

[origo]/MTI

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK