J�v�hagyt�k a Globusra tett v�teli aj�nlatot

2006.04.11. 11:27

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete azt k�vet�en hagyta j�v� a kozervgy�rra tett nyilv�nos aj�nlatot, hogy megsz�ntette az elj�r�st, amely azt vizsg�lta, hogy az aj�nlatt�telt megel�z� 180 napon t�rt�nt-e bennfentes keresked�s a Globus r�szv�nyeivel.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSz�F) j�v�hagyta a francia Union Fermi�re Morbihannaise Soci�t� Cooperative Agricole (UFM) r�szv�nyenk�nt 460 forintos, nyilv�nos v�teli aj�nlat�t a Globus Rt. legal�bb 51 sz�zal�knyi r�szv�ny�re. A r�szv�nyesek a PSz�F j�v�hagy�s�t k�vet� m�sodik munkanapt�l sz�m�tva, 30 napon kereszt�l aj�nlhatj�k fel r�szv�nyeiket. Az aj�nlattev� a z�r�st k�vet�en tervezi a Globus-r�szv�nyek t�zsdei kivezet�s�t. A 2732 milli�rd forint jegyzett t�k�j� Globus 250 forint n�v�rt�k� r�szv�nyei h�tf�n 440 forinton z�rt�k a keresked�si napot.

A Globus t�bbs�gi tulajdonosi k�re febru�rban �llapodott meg a CECAB csoporthoz tartoz� UFM-mel. A meg�llapod�st a n�met Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG, 25,45 sz�zal�k), Temesf�i Istv�n (16,67 sz�zal�k), a Temesf�i �rdekelts�g�be tartoz� TEBIMPEX GmbH (11,61 sz�zal�k) �s J�hn J�zsef (3,62 sz�zal�k) �rta al�. A febru�r 24-�n k�zz�tett aj�nlati felh�v�sb�l kider�l az is, hogy a f� tulajdonosok olyan meg�llapod�st k�t�ttek az aj�nlattev� csoporttal, amely szerint sikeres v�teli aj�nlat eset�n, legk�s�bb 2011-ig a Globus 100 sz�zal�kban a francia c�g tulajdon�ba ker�l.

Az aj�nlati �r 31 sz�zal�kkal magasabb az aj�nlat kelt�t, 2006. febru�r 22-�t megel�z� 180 keresked�si nap forgalommal s�lyozott t�zsdei �tlag�r�n�l, �s 13 sz�zal�kkal haladja meg a febru�r 21-i t�zsdei z�r��rat.

A k�zvetlen aj�nlattev� a CECAB csoporthoz tartoz� Union Fermi�re Morbihannaise Soci�t� Coop�rative Agricole (UFM), egy francia mez�gazdas�gi termel�sz�vetkezet. Az UFM-et mint aj�nlattev�t a Globus jelenlegi f� tulajdonosai, a n�met �llami befektet�si bank tulajdon�ban l�v� DEG, Temesf�i Istv�n, a Temesf�i Istv�n �rdekelts�g�be tartoz� Tebimpex GmbH, J�hn J�zsef �s a CECAB magyarorsz�gi c�ge, a CECAB Holding Hung�ria Kft. (CHH) �ltal k�t�tt meg�llapod�sban jel�lt�k ki. Az UFM-nek �s a CHH-nak jelenleg egyetlen Globus r�szv�nye van.

A keretmeg�llapod�s tartalmazza azt, hogy amennyiben a nyilv�nos v�teli aj�nlatban az UFM nem kapja meg az 51 sz�zal�kos t�bbs�get, akkor az aj�nlat z�r�s�t megel�z�en, a f� tulajdonosok is felaj�nlanak r�szv�nyeket a tulajdoni ar�nyuknak megfelel�en �gy, hogy az UFM el�rje az 51 sz�zal�kos r�szesed�st. A f� tulajdonosok egy�ttesen 57,35 sz�zal�k Globus r�szv�nnyel rendelkeznek. Az UFM a r�szv�nyek megv�s�rl�s�ra 5,028 milli�rd forint k�szp�nzt helyezett let�tbe a magyarorsz�gi Calyon Bankn�l.

Az aj�nlatban k�zz�tett�k azokat a szerz�d�seket, amelyeket az UFM a jelenlegi tulajdonosokkal k�t�tt. Amennyiben az UFM megszerezte a Globus 51 sz�zal�k�t, akkor a 2008. �prilis 30-t�l 2010. m�jus 31-ig tart� id�szakra sz�l�an a jelenlegi f� tulajdonosoknak elad�si opci�juk van a tulajdonukban marad� r�szv�nyekre, m�g az UFM 2009. �prilis 30. �s 2011. m�jus 31. k�z�tt v�teli opci�val rendelkezik ezekre.

Az UFM �s a 11,61 sz�zal�k Globus r�szv�nnyel rendelkez� Templeton Strategic Emerging Markets v�teli opci�s meg�llapod�st k�t�tt, amely a nyilv�nos v�teli aj�nlat z�r�s�t k�vet�en 90 napig �ll fenn a r�szv�nyenk�nt 460 forintos nyilv�nos v�teli aj�nlati �ron.

Az UFM egy m�sik opci�s meg�llapod�st is al��rt a 10,87 sz�zal�k Globus r�szv�nnyel rendelkez� Magyar-Amerikai V�llalkoz�si Alappal (MAVA). Ez 2007. m�jus 15. �s 2007. j�nius 20. k�z�tti id�szakra v�teli �s elad�si opci�t jelent, amelyet a felek 460 forint plusz r�szv�nyenk�nt 23 forint kamattal gyakorolnak.

A PSz�F �ltal esetleg j�v�hagyott ellenaj�nlat eset�n az UFM nyilv�nos v�teli aj�nlata hat�ly�t veszti, �s ebben az esetben a k�l�n szerz�d�sek automatikusan megsz�nnek, vagy felmondhat�ak lesznek.

A CECAB �vente 460 ezer tonna z�lds�gkonzervet gy�rt, amivel Franciaorsz�gban 40 sz�zal�k a piaci r�szesed�se, de Kelet-Eur�p�ban mind�ssze egy sz�zal�k. A gyorsfagyasztott z�lds�gekb�l �vi 74 300 tonn�t �ll�t el� a francia c�gcsoport, �telkonzervb�l pedig 61 ezer tonn�t. A 8000 r�szv�nyes tulajdon�ban l�v� �lelmiszeripari csoport 1,36 milli�rd eur�s �ves forgalm�nak 30 sz�zal�ka az exportb�l sz�rmazik. A bev�telek 39 sz�zal�k�t a konzervek �s a gyorsfagyasztott term�kek �rbev�tele adja. A sert�sh�s k�sz�tm�nyekb�l sz�rmazik a bev�telek 31 sz�zal�ka, a pulykah�s k�sz�tm�nyekb�l az �t sz�zal�ka, a toj�s �s toj�sk�sz�tm�nyekb�l a h�t sz�zal�ka, a fennmarad� h�nyad pedig a gabonatermeszt�s �s mez�gazdas�gi term�kek elad�s�nak bev�tele.

A Globus az elm�lt �vet a nem audit�ltan, a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�nyok (IFRS) szerint konszolid�ltan 31,1 milli�rd forint nett� �rbev�tellel �s 4,336 milli�rd forint vesztes�ggel z�rta. Az �rbev�tel 7,3 sz�zal�kkal cs�kkent egy �v alatt, mik�zben a vesztes�g k�zel megn�gyszerez�d�tt. Ugyanakkor a 14,851 milli�rd forint �rt�k� export 25,1 sz�zal�kkal haladta meg az egy �vvel kor�bbit.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK