Betett a r�szv�nyeknek a brit jegybank

2007.09.14. 13:10

Az egym�st �r�, nyugtat� c�l� hat�s�gi �s bankszektorbeli nyilatkozatok ellen�re meredeken zuhantak a Londoni �rt�kt�zsde (LSE) p�nteki nyit�sa ut�n a bankr�szv�nyek arra a h�rre, hogy a brit k�zpinti banknak kell kiseg�tenie a legnagyobb szakosodott brit jelz�logk�lcs�nz�t, mert az nem tudott r�vid t�v� p�nzpiaci refinansz�roz�shoz jutni, a nem els�rend� amerikai jelz�logad�si k�rb�l kiindult glob�lis bankk�zi �s t�kepiaci likvidit�ssz�ke miatt.

Az �gyben az a f� �jdons�g, hogy a Northern Rocknak nincsenek nem els�rend� saj�t kintlev�s�gei, �s nem els�rend� jelz�logad�ss�gokra alapozott nemzetk�zi �rt�kpap�rokban sincsenek �rz�kelhet� m�ret� befektet�sei, m�gis megroggyant a hitelpiac �j kelet� sz�k�ss�ge miatt. A newcastle-i sz�khely� Northern Rock az els� brit bankpiaci szerepl�, amelynek - kifejezetten a bankk�zi forr�sok elapad�sa miatt - a Bank of Englandhez mint utols� finansz�roz�si mentsv�rhoz kellett fordulnia.

Az ut�bbi hetekben az egyik legnagyobb brit lakoss�gi bank, a Barclays is ig�nybe vette az Angol Bank likvidit�sp�tl� forr�s�t, ami komoly felt�n�st keltett a londoni p�nz- �s t�kepiacon, de a Barclays vezet�s�nek akkor siker�lt meggy�znie a piaci szerepl�ket - �s a bet�teseket -, hogy erre csak a napi elsz�mol�rendszer technikai probl�m�i miatt volt sz�ks�g, �s a banknak nincsenek likvidit�si gondjai.

A Northern Rocknak azonban, amely region�lis lak�stakar�k-sz�vetkezetb�l alakult �t az elm�lt t�z �vben orsz�gos jelz�logbankk�, a hagyom�nyos lakoss�gi bankok�n�l ar�nylag kisebb a bet�t�llom�nya. Napi finansz�roz�s�t nagyr�szt a piacr�l fedezi, de mivel a bankk�zi piacon a szerepl�k igen sz�kmark�ak az ut�bbi id�ben, �s a londoni bankk�zi kamatok emiatt kilenc�ves cs�csra h�gtak, a Northern Rocknak t�nyleges r�vid t�v� refinansz�roz�si gondjai t�madtak.

A h�rre p�ntek d�lel�tt 23,3 sz�zal�kkal, 1,4875 fonttal 4,9025 fontra zuhant a Northern Rock r�szv�ny�nek �ra a londoni �rt�kpiacon. A pap�r m�r az el�z� napi keresked�st is meredek, 4,91 sz�zal�kos vesztes�ggel z�rta, 6,39 fonton.

A Northern Rock komoly felt�n�st kelt� finansz�roz�si probl�m�it megszenvedte p�nteken a t�bbi nagy jelz�log-hitelint�zet is, j�llehet nem ilyen m�rt�kben. Az Alliance & Leicester pap�rja a p�ntek d�lel�tti keresked�sben 5,39, a Bradford & Bingley-� 2,10 sz�zal�kos vesztes�gben j�rt. A nem els�sorban jelz�loghitel-kihelyez�sre szakosodott nagybankok is vesztettek a p�nteki nyit�s ut�n. a Barclays pap�rja 2,85 sz�zal�kkal, a Lloyds TSB-� 1,87 sz�zal�kkal gyeng�lt.

A bankszektort s�jt� elad�si nyom�snak nem tudta elej�t venni a Brit Banksz�vets�g vez�rigazgat�j�nak nyugtat� c�l� nyilatkozata sem. Angela Knight p�nteken azt mondta a BBC-nek: a Northern Rock bet�tesei �s jelz�loghitel-ad�sai teljesen biztosak lehetnek abban, hogy "nagyon szil�rd l�bakon �ll� p�nzint�zettel" van dolguk. A Northern Rock a Londoni �rt�kt�zsd�n p�nteken maga is k�zz�tett egy nyilatkozatot, amely szerint a c�g kiz�r�lag "prime" - vagyis els�rend� ad�skock�zat� - �gyfeleknek k�lcs�n�z, �s k�zvetlen kintlev�s�ge az amerikai "subprime" - nem els�rend� - jelz�logpiacon alig 75 milli� font, 113 milli�rd font m�rlegf��sszeg mellett. A c�g hazai kintlev�s�g-�llom�ny�n bel�l a h�rom h�napn�l hosszabb h�tral�k� k�vetel�sek ar�nya 0,47 sz�zal�k volt augusztusban, a jelz�log-k�lcs�nz� szektor �tlag�nak a fele, �ll a t�zsdei k�zlem�nyben.

Mervyn King, a Bank of England korm�nyz�ja �pp a h�ten �rta az als�h�z p�nz�gyi bizotts�g�nak k�ld�tt level�ben, hogy a jegybank k�sz gyorshitelt foly�s�tani a finansz�roz�si neh�zs�gekbe �tk�z� bankoknak, abban az esetben, ha a probl�m�t �tmeneti piaci viszonyok okozz�k. Lesz�gezte ugyanakkor, hogy a bank nem v�ltoztat �ltal�nos p�nz�gypolitik�j�n az�rt, mert - mint mondta - "egyesek kor�bban rosszul m�rt�k fel a kock�zatokat".

A Northern Rock �s a t�bbi szakosodott brit jelz�logk�lcs�nz� �ltal�ban nincs jelen k�zvetlen�l az amerikai lak�ingatlan-hitelpiacon, a befektet�i kereslet azonban vil�gszerte dr�mai m�rt�kben elapadt az olyan befektet�si konstrukci�k ir�nt, amelyekben b�rmilyen kock�zati oszt�ly� �rt�kpap�ros�tott jelz�log-k�vetel�s szerepel fedezetk�nt.

R�ad�sul a bankk�zi p�nzpiac szerepl�i is rendre vonakodnak r�vid t�v� finansz�roz�st ny�jtani egym�snak, nem tudv�n pontosan, hogy kinek mekkora �rintetts�ge van a v�ls�gban. A bankk�zi likvidit�ssz�k�t jelzi, hogy - amint a Northern Rock p�nteki londoni t�zsdei k�zlem�ny�ben is szerepel - az ir�nyad� londoni bankk�zi kamatl�b, a h�rom h�napos LIBOR jelenleg t�bb mint egy sz�zal�kponttal meghaladja a Bank of England 5,75 sz�zal�kos alapkamat�t.

A Moody's Investors Service e h�ten Londonban kiadott elemz�se szerint a kock�zatter�t�s c�lj�b�l �rt�kpap�ros�tott "subprime" jelz�log-konstrukci�k - vagyis a fedezetk�nt nem els�rend� amerikai jelz�log-k�telezetts�geket is tartalmaz� p�nzpiaci term�kek - befektet�it csak az amerikai piacon 100 milli�rd doll�r vesztes�g �rheti a k�vetkez� egy �vben, miut�n a nem teljes�t�v� v�l� lakoss�gi jelz�log-k�telezetts�gek �rt�ke v�rhat�an el�ri a 400 milli�rd doll�rt.