Nem k�sz�l�nk a nyugd�jas�vekre

2008.02.12. 13:29

A magyarok k�tharmada azt sem tudja, mikor lehet nyugd�jba vonulni, �s a fizet�sb�l levont��t ad�b�l �s j�rul�kb�l majdnem 30 sz�zal�kuk egyet sem tudott megnevezni - der�l ki a Magyarorsz�gi Volksbank legfrissebb kutat�s�b�l. Ezek ut�n nem meglep�, hogy az orsz�g lakosainak z�me sehogyan sem takar�koskodik nyugd�jas�veire, �s az emberek csaknem fel�t jelent�s elszeg�nyed�s fenyegeti akt�v �veik let�lt�se ut�n.

A felm�r�s sor�n a kutat�k az akt�v kor� magyar lakoss�g nyugd�jrendszerrel kapcsolatos t�j�kozotts�g�t, j�vedelmi helyzet�t �s megtakar�t�si hajland�s�gait vizsg�lt�k. Az ezerf�s mint�n v�gzett kutat�s meglehet�sen dr�mai k�pet mutat arr�l, mennyire t�j�kozatlan �s felk�sz�letlen a magyar lakoss�g a nyugd�j �gy�ben.

A kutat�s alapj�n a magyar lakoss�g jelent�s r�sze egy�ltal�n nem t�r�dik azzal, hogy nyugd�jba vonul�sa ut�n mib�l tud meg�lni. Ugyanis az akt�v kor� n�pess�gnek, vagyis 6,8 milli� embernek a fele egy�ltal�n nem, illetve alig k�sz�l nyugd�jaskor�ra.

A megk�rdezettek k�tharmada m�g a nyugd�jkorhat�rral sincs tiszt�ban, vagyis nem tudja, hogy h�ny �ves kor�ig kell dolgoznia. Csak minden 12. megk�rdezett tudott arra v�laszolni, hogy pontosan mennyi nyugd�jj�rul�kot fizet. Mind�ssze 17 sz�zal�k, vagyis minden 6. munkav�llal� fizet be p�nzt valamelyik �nk�ntes kieg�sz�t� nyugd�jp�nzt�rnak, s ugyanekkora h�nyad mondta azt, hogy egy�b nyugd�jc�l� megtakar�t�sai vannak.

A munkab�rt Magyarorsz�gon jelenleg t�zfajta ad� �s j�rul�k terheli, ezek k�z�l �t�t a brutt� b�rb�l vonnak le. A kutat�s eredm�nye szerint az orsz�g lak�i k�z�l 2,77 milli� ember az �t elvon�sb�l egyet sem tud megnevezni, 2,83 milli�an egyet, 910 ezren kett�t, 25 ezren h�rmat, 5 ezren 4-et tudnak megnevezni, a mind az �t�t ismer�k sz�ma pedig elhanyagolhat� m�rt�k�.

A legvesz�lyesebb jelens�g, hogy azoknak a dolgoz�knak, akik j�vedelm�ket sz�ml�ra vagy �ppen zsebbe kapj�k, ritk�bban vannak nyugd�jc�l� megtakar�t�sai. �k azok, akiknek nyugd�jba vonul�suk ut�n val�sz�n�leg jelent�s anyagi probl�m�kkal kell majd szemben�zni�k.

A kutat�s k�sz�t�i szerint munk�juk legfontosabb k�vetkeztet�se, hogy ez a t�j�kozatlans�g �s felk�sz�letlens�g komoly kock�zatokat jelent: nemcsak az egy�n, de az eg�sz t�rsadalom sz�m�ra. Riaszt�nak tartj�k, hogy nagyon sokan olyan szeml�lettel �llnak a k�rd�shez, amely "az �llam majd �gyis megseg�t" kijelent�ssel foglalhat� �ssze.

Szerint�k ha ez a szeml�let nem v�ltozik meg, akkor �ket nyugd�jba vonul�suk ut�n az id�skori szeg�nys�g fenyegetheti. Fontos lenne, hogy min�l t�bben felismerj�k: nagyobb tudatoss�ggal �s felel�ss�gv�llal�ssal kell a nyugd�j �gy�hez hozz��llni.

A kutat�s k�sz�t�i szerint a t�j�koztlans�g melllett az ad�- �s j�rul�krendszer bonyolults�ga �s �ttekinthetetlens�ge is jelent�s mn�rt�kben hozz�j�rul ahhoz, hogy a magyar munkav�llal�k nem k�sz�lnek fel takar�koskod�ssal nyugd�jas�veikre.

A tanulm�nyt bemutat� sajt�t�j�koztat�n a Magyarorsz�gi Volksbank vezet�i arr�l is besz�moltak, hogy az �ltaluk ir�ny�tott p�nzint�zet m�rlegf��sszege 361 milli�rd forintot tett ki tavaly �v v�g�n, ami az el�z� �vhez k�pest 31 sz�zal�kos n�veked�s. A bank ad�z�s el�tti eredm�nye 2,7 milli�rd forint volt 2008-ban, ez csaknem 30 sz�zal�kos n�veked�st jelent az el�z� �vhez k�pest.

A bet�t�llom�ny 47 sz�zal�kkal 208 milli�rd forintra, a hitel�llom�ny 35 sz�zal�kkal 270 milli�rd forintra, az �gyf�lsz�m 40 ezerrel 150 ezer f�re n�tt 2007-ben. A jelent�s n�veked�shez hozz�j�rult az �ltal�nos �rt�kforgalmi Bankt�l �tvett �gyf�lk�r beolvaszt�sa is.

KAPCSOLÓDÓ CIKK