Gy�jt�s �s befektet�s - meg�ri a m�t�rgy

2008.05.22. 10:33

M�kincseket v�s�rolni kiv�lts�gnak t�nhet sokaknak, egyesek szerint azonban �rdemes egy m�g ismeretlen m�v�sz alkot�s�t megvenni - j�val olcs�bban. A kock�zat ugyan nagyobb, de elk�pzelhet�, hogy k�s�bb b�ven megt�r�l a befektet�s. A nagy nevek term�szetesen m�g "kifizet�d�bbek", de j�val dr�g�bbak is, nem besz�lve arr�l, hogy egy m�r nem kort�rs m�v�sz darabjaihoz sokkal nehezebben lehet hozz�jutni �s m�r a rem�ny sincs meg �jabbak elk�sz�lt�re.

K�t amerikai kutat� egy saj�t maguk �ltal el��ll�tott m�kincspiaci index seg�ts�g�vel arra a meg�llap�t�sra jutott, hogy jobban j�r az, aki m�kincsekbe fektet ann�l, aki marad a hagyom�nyosabbnak mondott t�zsdei r�szv�nyv�s�rl�sn�l. Az elm�lt �ten �ven ugyanis magasabb volt a m�kincspiaci befektet�sek hozama.

Mik�zben k�lf�ld�n m�r t�bb olyan befektet�si alap l�tezik, amely portf�li�j�ban m�t�rgyakra specializ�l�dik, Magyarorsz�gon m�g gyerekcip�ben j�r a befektet�si c�l� m�t�rgyv�s�rl�s. A szakemberek azonban rem�nykednek �s der�l�t�ak. Felh�vj�k azonban a figyelmet arra, hogy a m�t�rgy v�s�rl�sa el�tt mindenk�ppen �rdemes kiterjed� ismereteket szerezni.

Egy, az [origo] �ltal megkeresett m�gy�jt� szerint a tud�s hi�nya nagy kock�zattal j�r. V�lem�nye szerint �tv�zni kell az ismereteket �s a szem�lyes �rdekl�d�st. M�t�rgyat v�s�rolni lehet ugyan szigor�an p�nzszerz�si c�llal, ki �r�lne azonban egy olyan k�pnek vagy szobornak, ami meg�ri ugyan a befektet�st, a tulajdonosnak viszont nem tetszik. Az ember nem a p�nc�lszekr�nynek v�s�rol, akkor m�r a t�zsde is jobb - tette hozz�.

Gyorsabb meggazdagod�s - t�zsde

Azoknak pedig, akik a gyorsabb vagyonszerz�sre hajtanak szint�n megfelel�bb a t�zsde - folytatta. Az ember egy m�t�rggyal �vekre, s�t �vtizedekre tervez. Nem �rdemes adni-venni, "p�r�gni", az alkot�sok az �vek m�l�s�val n�velik �rt�k�ket.

K�ster D�niel, a Koller Gal�ria vezet�je szerint azonban sokan vesznek a trezornak, f�leg k�peket. V�lem�nye szerint Magyarorsz�gon 5-10 �vnek kell eltelnie ahhoz, hogy a m�v�szetet j� befektet�si alapnak gondolj�k az emberek.

Ink�bb gy�ny�rk�dni

Ma is akadnak ugyan olyanok, akik komoly gy�jtem�nnyel rendelkeznek, �k azonban nagyobb r�szben gy�ny�rk�dni szeretn�nek a megszerzett kincsekben, nem pedig p�nz�gyii helyzet�k fellend�l�s�t v�rj�k szenved�ly�kt�l. Nyilv�nval�an nincsenek is r�szorulva.

Forr�s: MTI

A gal�riavezet� szerint is ink�bb az "egy�tt�l�s" a c�l, kev�s a p�nc�lszekr�nyben elrejtett kincs Igaz ugyan, hogy nem lehet bel�tni a bez�rt trezorokba, m�gsem jellemz�, hogy valaki hajlamos legyen elz�rva tartani ak�r 30 �vig is egy festm�nyt vagy szobrot, csak abban b�zva, hogy egyszer m�g sokat �rhet.

K�lm�n Borb�la m�v�szett�rt�n�sz m�r optimist�bbnak t�nt a V�rfok Gal�ri�ban. A gal�ria ugyanis nemcsak rendszeres hazai �s nemzetk�zi m�v�szk�rrel, de gy�jt�k�rrel is rendelkezik. Emiatt lehetnek sikeresek a ki�ll�t�sok is.

Fiatalokt�l rizik�s

A m�v�szett�rt�n�sz elismerte, hogy val�ban rizik�s lehet fiatal fest�t�l v�s�rolni, a m�r m�lttal rendelkez� alkot�kkal nehezebb "mell�ny�lni". Elk�pzelhet� ugyanakkor, hogy a friss diplom�sok m�vei a j�v�ben jelent�s �rt�kesebb� v�lnak, a kock�zat mell� teh�t t�rsul egyfajta kellemes izgalom is.

Az antik piacokt�l manaps�g egyre t�bben fordulnak a kort�rs fel�, mivel a r�gi m�v�szek alkot�sai egy id� ut�n "elfogynak", kiker�lnek a piacr�l, ak�r �vekre is, az ifjakba fektetett p�nz �s t�relem pedig b�ven megt�r�lhet.

A m�v�szek magukt� lterm�szetesen nem lesznek felkapottak, a gal�ri�k szerepe jelent�s a befuttat�sban. Fontos az is, hogy a magyar alkot�k jelenl�t�t a k�lf�ldi piacokon is meger�s�ts�k, a hazai piacon pedig min�l t�bb lehet�s�get ny�jtsanak a megmutatkoz�sra.

KAPCSOLÓDÓ CIKK