Tengizi �gyletre k�sz�lhet a Mol

2008.07.30. 8:44

A vil�g hatodik legnagyobb olajlel�hely�t, Tengizt a Fekete-tengerrel �sszek�t� olajvezet�kben szerezhet tulajdonr�szt a magyar olajt�rsas�g. Om�n ugyanis eladja 7 sz�zal�kos �rdekelts�g�t, �s az el�v�s�rl�si joggal rendelkez��Oroszorsz�g �s Kazahszt�n�mellett �ll�t�lag sz�ba ker�lt a Mol is potenci�lis vev�k�nt.

Magyarorsz�gon eddig nem volt visszhangja annak a lassan egy h�napja d�l� orosz-kazah vit�nak, amely egy Kazahszt�nt a Fekete-tengerrel �sszek�t�, strat�giai fontoss�g� olajvezet�k sors�r�l zajlik. Oroszorsz�g ugyanis bejelentte, hogy n�velni szeretn� a r�szesed�s�t a Kaszpi Cs�vezet�k Konzorciumban�(orosz r�vid�t�ssel: KTK).

Ha siker�lne Moszkv�nak a jelenlegi 24 sz�zal�kos tulajdoni h�nyad�t - amely hivatalosan ugyan a Roszimusesztvo�nev� orosz sz�vets�gi vagyonkezel��, de val�j�ban a Transznyefty�orosz �llami olajvezet�k-�zemeltet� kezel�s�ben van - h�t sz�zal�kkal emelni, akkor blokkol�, de nem abszol�t t�bbs�ghez jutna a KTK-ban.

Ez a r�szben mag�ntulajdonban l�v� cs�vezet�k a kazahszt�ni Tengizt,�a vil�g hatodik legnagyobb olajlel�hely�t k�ti �ssze az orosz fekete-tengeri kik�t�vel, Novorosszijszkkal. (A cs�vezet�kr�l t�rk�p a KTK honlapj�n�tal�lhat�.) Az �gylet nagys�grendj�t 700 milli� doll�rra teszik az orosz sajt�h�rek.

Strat�giai fontoss�g

A�KTK jelent�s�g�t azonban Kazahszt�n is felismerte, �s j�lius v�g�n olyan jogszab�lyv�ltoz�st k�sz�tett el�, amely a konzorciumot a strat�giai fontoss�g� vagyont�rgyak k�z� sorolta, m�rpedig ezek nem ker�lhetnek k�lf�ldi �llam ir�ny�t�sa al�, illetve ez csak a kazah korm�ny j�v�hagy�s�val t�rt�nhetne meg.

Eddig Kazahszt�nban a kisebbs�gi �llami tulajdonban l�v� hasonl� objektumok nem ker�ltek e szigor� list�ra, �m az �zsiai orsz�g most a KTK-val alighanem precedenst teremt, �s megakad�lyozhatja az orosz blokkol� t�bbs�g kialak�t�s�t. Az oroszok ugyanis m�r r�g�ta szeretn�k k�t taggal n�velni r�szv�tel�ket a konzorcium igazgat�tan�cs�ban, a 22 tag� menedzsmentben pedig h�tre akarj�k n�velni k�pviselet�ket.

Tenn�k ezt az�rt is, mert el�v�s�rl�si joggal rendelkeznek minden m�s tulajdonossal szemben, ha azok eladj�k r�szesed�s�ket. Ilyen el�v�s�rl�si joggal rajtuk k�v�l csak Kazahszt�n rendelkezik.

Nevet� harmadik lehet a Mol?

A KTK-ban eddig Oroszorsz�gnak 24, Kazahszt�nnak 19 sz�zal�ka volt, az Om�ni Szultan�tusnak pedig 7 sz�zal�ka. Ezt a 7 sz�zal�kos pakettet k�n�lta elad�sra id�n m�rciusban Om�n, m�ghozz� a szabad piacon, miut�n a Lenta.ru orosz h�rforr�s szerint egyik el�v�s�rl�si joggal rendelkez� �llam sem �lt a megadott hat�rid�n bel�l v�teli lehet�s�g�vel. A Kommerszant gazdas�gi lap�ugyanakkor �gy tudja: a Transznyefty�szerint m�g id�ben reag�lt Moszkva�a v�teli aj�nlatra.

J�liusban m�r mind az oroszok, mind pedig a kazahok jelezt�k �rdekl�d�s�ket a pakett ir�nt, amelyre a Kommerszant�szerint a harmadik p�ly�z� a magyar Mol olajt�rsas�g. Ha egy�bk�nt Kazahszt�n �s Oroszorsz�g is r�szt akar kapni a vezet�kben, akkor az om�ni tulajdont fel kell osztaniuk egym�s k�z�tt -��rja a Lenta.

Hol voltak eddig a kazahok?

A kazahok sok�ig nem t�ntek fontos szerepl�nek az �gyletben. Mint eml�tett�k, az �zsiai orsz�g kezdetben nem �lt az om�niak �ltal felk�n�lt v�s�rl�si lehet�s�ggel. �m m�rciust�l j�liusig jelent�sen v�ltozott az �ll�spont, �s a KazMunayGaz nev� kazah �llami c�g most m�r vizsg�lja a 7 sz�zal�kos pakett megszerz�s�nek lehet�s�g�t. A KazMunayGaz egy�bk�nt t�rs�g�nkben is igen akt�v, tavaly megszerezt�k a Rompetrol, a m�sodik legnagyobb rom�n olajc�g t�bbs�g�t.

A Molt t�bb sz�l is f�zheti a KTK-�gylethez. Egyr�szt Tengizben hagyom�nyosan j�l t�j�kozottak a magyar olajipari szakemberek, hiszen a rendszerv�lt�s el�tt hatalmas projektjeink zajlottak itt. (B�r Tengizben kor�bban ink�bb a Vegy�pszer volt�akt�v a hazai v�llalatok k�z�l.)

Bar�ti sz�lak: Mol �s Om�n

A Mol szerep�t er�s�theti az is, hogy k�l�nleges "bar�ti" sz�lak f�zik Om�nhoz. A szultan�tus, illetve annak 100 sz�zal�kos tulajdon�ban l�v� olajc�ge ugyanis nemr�giben seg�t� kezet ny�jtott a Mol menedzsmentj�nek az OMV-vel folytatott t�zsdei k�zdelemben. Az elm�lt 12 h�napban a Mol saj�t r�szv�nyei megv�tel�vel v�dekezett az osztr�k olajv�llalat 2007 k�zep�n ind�tott felv�s�rl�si k�s�rlete ellen.

T�l sok saj�t r�szv�nyt azonban nem tarthatott mag�n�l a Mol-menedzsment, �gy j�l j�tt az a lehet�s�g, hogy egy om�ni v�llalatnak adnak �t jelent�s r�szv�nypakettet (a m�sik seg�t� a cseh CEZ energiaipari �ri�s volt, amely szint�n hatalmas r�szesed�st kapott hirtelen a Molban).

Nyolcmilli� r�szv�nyt kaptak

Ami a r�szleteket illeti: a magyar olajt�rsas�g id�n m�rciusban jelentette be, hogy�az�Oman Oil Company-val (OOC)�megk�t�tt strat�giai egy�ttm�k�d�si meg�llapod�s r�szek�nt 2008. m�rcius 12-�n 8 milli� 774 ezer 40 darab "A" sorozat� Mol t�rzsr�szv�nyt �truh�zott az Oman Oil Budapest Limitedre, az OOC�le�nyv�llalat�ra.

A Mol Om�nban 100 sz�zal�kos le�nyv�llalattal is rendelkezik: a�Hawasina LLC Oman Branch a szultan�tusban foglalkozik sz�nhidrog�n-kutat�ssal.

Vannak m�s mag�n�rdekelts�gek is

A KTK konzorciumban a h�rom �llami h�tter� tulajdonos mellett mag�nc�gek is r�szt vesznek, ami tov�bb bonyol�tja a helyzetet. A Kaszpi-vezet�kben ugyanis �rdekelt (�tt�telesen) k�t r�szben brit tulajdon� c�g, a Shell �s a BP is. M�rpedig a brit-orosz viszony �vek �ta rendk�v�l fesz�lt. A�BP-vel szemben az orosz hat�s�gok �s a�brit�c�g�orosz��zleti partnerei�igen kem�nyen l�ptek fel az ut�bbi id�ben. A�BP oroszorsz�gi le�nyv�llalata, a TNK-BP vezet�je a napokban p�nikszer�en menek�lt el Oroszorsz�gb�l, a Shell pedig m�r kor�bban kiszorult m�s oroszorsz�gi projektekb�l.�

A KTK f� mag�ntulajdonosa a Chevron amerikai olajv�llalat 15 sz�zal�kkal. A Chevron sz�m�ra az�rt fontos a vezet�k, mert ez a c�g a tengizi olajmez� kitermel�s�ben 50 sz�zal�kos r�szesed�ssel rendelkezik az ExxonMobil 25 sz�zal�ka mellett.

A Vegy�pszer ut�n megy a Mol?

A Chevron tengizi projektjeiben vett r�szt a rendszerv�lt�s ut�n a magyar Vegy�pszer, r�szben folytatva ottani kor�bbi tev�kenys�g�t. A rendszerv�lt�s el�tt a magyarok az olaj k�ntelen�t�s�re kezdtek �zemet �p�teni Tengizben, az 1985-�s szovjet-magyar egyezm�ny �rtelm�ben.

Mindezek ut�n az [origo] megpr�b�lt �rdekl�dni a Moln�l, hogy igaz-e a Kommerszant nev� orosz gazdas�gi lap �rtes�l�se, miszerint a magyar c�g is �rdekl�dik az om�ni tulajdonban l�v� KTK-pakett�rt. A magyar olajt�rsas�gn�l lapunknak nem komment�lt�k a h�rt, csak annyit tudtunk meg: piaci pletyk�kkal nem foglalkoznak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK