Oroszok� a Mol �t�de, kisz�llt az OMV

2009.03.30. 8:48

Az osztr�k OMV eladta 21,2 sz�zal�kos�Mol-r�szesed�s�t az orosz Szurgutnyeftyegaz�t�rsas�gnak, a v�tel�r 1,4 milli�rd eur�. Az osztr�k c�g egy hete m�g azt mondta, hogy nem akarja eladni a Mol-r�szv�nyeket. A Szurgut egyel�re nem nyilatkozik tov�bbi terveir�l, de sokan felv�s�rl�si aj�nlatra v�rnak.

A Reuters komment�rja szerint meglepet�sszer� tranzakci�r�l van sz�, b�r az orosz v�llalatr�l m�r kor�bban is rebesgett�k, hogy k�lf�ldi felv�s�rl�sra k�sz�l. A Mol r�szv�nyeinek keresked�s�t a nyit�s el�tt felf�ggesztette a B�T vezet�se, az OMV pap�rja t�bb mint 4 sz�zal�kos pluszban kezdett a b�csi parketten, a Szurgut� pedig 2,5 sz�zal�kos m�nuszban ind�tott. A Szurgut k�z�lte, hogy a Mol-r�szesed�s megv�s�rl�sa fontos l�p�s az orosz c�g vertik�lis integr�ci�t c�lz� strat�gi�j�nak v�ghezvitel�ben.

A Mol-felf�ggeszt�s egy �r�n �t tartott, 10 �rakor �jraindult a keresked�s, m�gpedig kisz�les�tett, azaz�+/- 30 sz�zal�kos s�v mellett. A magyar olajr�szv�ny 15 sz�zal�kos emelked�ssel kezdett, ami arra utalhat, hogy a t�zsde elkezdte be�razni a felv�s�rl�st - annak ellen�re, hogy az elemz�k szerint egyel�re nem lehet l�tni, hogy mik az orosz c�g tov�bbi tervei.

A bizonytalans�got mutatja mindek�zben, hogy az �rfolyam szinte r�gt�n vissza is esett a sz�rnyal�s ut�n. Az olajpap�r nem sokkal 12 �ra el�tt 8,6 sz�zal�kos pluszban volt, ami 10�795 forintos aktu�lis �rfolyamot jelentett. Ekkor a BUX 11 257 pontn�l j�rt, ami 0,7 sz�zal�kos t�bbletnek felel meg. (H�tf�n reggel a BUX 2 sz�zal�kos m�nuszb�l 2 sz�zal�kos pluszba ment, majd �jra a p�nteki z�r��r al� esett a Mol �rfolyam�nak kileng�sei miatt.)

Elemz�k az �gyletr�l: sok a k�rd�s

Sarkadi Szab� Korn�l, a Cashline r�szv�nyelemz�je az [origo]-nak �gy nyilatkozott, hogy nem tudni, milyen lapjai vannak m�g az oroszoknak, �s nem egy�rtelm�ek a k�z�pt�v� c�ljaik sem.�Elk�pzelhet�, hogy a�m�lt heti nagy �rfolyam-emelked�st a tranzakci� h�re motiv�lta, de err�l biztosat az elemz� nem tudott mondani.

S�re Bal�zs, a Buda-Cash br�kerh�z elemz�je szerint a kor�bbi nagy emelked�s m�g�tt a sz�k �rfolyamb�l val� kit�r�s �llt. A Mol-pap�rok �ra igen nyomott volt az elm�lt h�napokban, lefel� nem volt m�r �t. Az oroszokr�l az elemz� megjegyezte, hogy "nem szoktak kisebbs�gi r�szesed�st venni." K�rd�s, hogy a szigor� t�rv�nyi �s Mol-szab�lyoz�s mellett tudnak-e tov�bbi r�szesed�sre szert tenni.

"Egyel�re pontos r�szleteket nem tudni Szurgutnyeftyegaz Molban t�rt�n� befoly�sszerz�s�r�l, de mindenk�ppen pozit�v h�r.��rdekes, hogy a Szurgutnyeftyegaz a piaci �r dupl�j�t hajland� volt megadni az OMV-nek a Mol-csomag�rt" - komment�lta a tranzakci�t Herczenik �kos. A Raiffeisen Bank r�szv�nyelemz�je hozz�tette: az �gylet nyom�n ism�t lesz "sztori" a Molban, fel�ledhetnek a felv�s�rl�si spekul�ci�k, amelyek felfel� hajthatj�k majd az olajr�szv�ny �rfolyam�t.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a Mol fundament�lisan alul�rt�kelt, az orosz c�g tulajdonszerz�se miatt biztosabb lehet a felemelked�s. Ez nem jelenti azt, hogy hirtelen 20 ezer forint k�zel�be ugrik az �rfolyam - mondta Herczenik �kos, aki szerint k�z�pt�von, ha kil�balnak a g�d�rb�l a r�szv�nypiacok �s visszat�r az optimizmus, akkor fokozatos dr�gul�s v�rhat a Molra. A szakember r�mutatott�arra, hogy a szavazati ar�ny nem v�ltozott, az OMV-hez hasonl�an a Szurgutnyeftegaz is csak 10 sz�zal�kkal rendelkezik.

Nagyon sok p�nz�k van az oroszoknak

A Bloomberg arra h�vja fel a figyelmet, hogy az orosz c�gnek nagyon sok likvid eszk�ze van, a szak�rt�k szerint a mostani felv�s�rl�s el�tt 20 milli�rd doll�rnyi k�szp�nze �s r�vid lej�rat� pap�rja volt. A moszkvai Alfa Bank elemz�je azt mondta, hogy a bankbet�tn�l szinte mindenhol jobb helyen van ez a p�nz, �gy �rthet� a terjeszked�s, f�leg ilyen nyomott piaci k�rnyezetben.

A meglep�en magas �ron lebonyol�tott v�s�rl�s bejelent�se ut�n term�szetesen sokan arra sz�m�tanak, hogy az orosz nagytulajdonos felv�s�rl�si aj�nlatot tesz. Rajsza Hotcsenko, a Szurgut sz�viv�je a Bloombergnek azt mondta, hogy "nem hallottam semmit tov�bbi r�szv�nyek v�s�rl�s�r�l,�el�bb be kell fejezni a mostani pakett megv�s�rl�s�t". Mur�nyi Linda, a Mol sz�viv�je nem komment�lta a bejelent�seket. Az OMV-�gyletet a JPMorgan Chase bonyol�totta le, m�gpedig az OMV szerint j� �ron.

"A Szurgutnyeftyegaz sz�m�ra ez az els� k�lf�ldi beruh�z�s" - mondta el az MTI k�rd�s�re telefonon Hotcsenko. Ugyancsak k�rd�sre v�laszolva hozz�tette: a t�rsas�g nem z�rk�zik el tov�bbi hasonl� beruh�z�sokt�l, de egyel�re konkr�t tervei nincsenek: a felmer�l� lehet�s�geket alkalmank�nt fogj�k megvizsg�lni.

Forr�s: [origo]

A Mol tulajdonosai a�bejelent�s el�tt�(2008. december 31.) - Forr�s: Mol Nyrt.

Az Erste kalkul�ci�i szerint az osztr�k olajc�g k�r�lbel�l 15 sz�zal�kos nyeres�get �rt el a Mol-tranzakci�n. A szak�rt�k szerint "�rdekes, hogy van olyan piaci szerepl�, aki hajland� volt r�szv�nyenk�nt 19 600 forintot fizetni, mivel neh�z ezt a r�szesed�st b�rmire is felhaszn�lni". V�lem�ny�nk szerint tov�bbi tranzakci�kra ker�lhet sor, p�ld�ul valamilyen eszk�zcser�s meg�llapod�sra a Mol �s a Szurgut k�z�tt.

Egyetlen r�szv�nyt sem tart meg az OMV

Az OMV nem tart meg egyetlen Mol-r�szv�nyt sem �s visszavonja a tavaly augusztusban tett felv�s�rl�si aj�nlat�t is. A pakett elad�s�t azzal indokolta a c�g, hogy mind Br�sszel, mind pedig a Mol vezet�se ellenezte a k�t c�g �sszeolvad�s�t.

A Szurgutnyeftyegaz t�bb nagy orosz �llami energetikai v�llalat egyes�l�s�vel j�tt l�tre, mindenekel�tt Nyugat-Szib�ri�ban rendelkezik olajlel�helyekkel, �s r�sztulajdonosa az Oneximbanknak is. Elemz�k szerint a kezdetek �ta Vlagyimir Bogdanov �ltal vezetett c�g�j� kapcsolatokat �pol a moszkvai vezet�ssel.

Az OMV k�zlem�nye szerint az osztr�k c�g valamivel t�bb mint 22 milli� Mol-r�szv�nyt adott el 1,4 milli�rd eur��rt, azaz 428 milli�rd forint�rt. Ez r�szv�nyenk�nt csaknem 20 ezer forintos �rat jelent (19 212 forint), szemben a p�nteki 9940 forintos �rt�kkel. A m�lt h�ten 9200 forint alatt is j�rt a kurzus, de ezut�n igen j�l szerepelt a pap�r. Az [origo]-nak nyilatkoz� szakemberek ezzel kapcsolatban arra eml�kezettek, hogy az OMV aj�nlat�nak megt�telekor is t�bb napig emelkedett a kurzus, �s csak ezut�n v�lt hivatalosan is ismertt� a felv�s�rl�si sz�nd�k.

Ruttenstorfer meggondolta mag�t

Wolfgang Ruttenstorfer, az osztr�k olajv�llalat els� embere a Profil politikai-gazdas�gi hetilapban egy hete megjelent nyilatkozat�ban m�g azt mondta, hogy nem adj�k el a Mol-pap�rokat, majd hozz�tette: "persze ez nem lesz �r�kk� �gy, �m az id�n mindenk�ppen megtartjuk �ket".

Az OMV-vez�r akkor kijelentette, tov�bbra is szil�rd meggy�z�d�se, hogy be fog k�vetkezni a sz�tapr�z�dott k�z�p-eur�pai olaj�gazat konszolid�ci�ja - ez�rt j� lett volna, ha megval�sul a Mollal tervezett egyes�l�s.

Egyet�rtett ugyan azzal a felvet�ssel, hogy most, amikor annyira olcs�k a Mol r�szv�nyei, k�nnyebben fel lehetne v�s�rolni a magyar v�llalatot, de r�gt�n hozz� is f�zte: a sz�nd�k leker�lt a napirendr�l. Ruttenstorfer hozz�tette: annak idej�n �sszer� �ron vett�k meg a Mol-r�szv�nyeket, �s noha most l�nyegesen kevesebbet �rnek, �gy v�li, hogy �rfolyamuk ugyan�gy ism�t fel fog menni, mint a t�bbi r�szv�ny�.

B�lcs d�nt�s

Az orosz Szurgutnyeftyegaz a Kreml tan�cs�ra vagy nyom�s�ra vett Mol-r�szv�nyeket - v�lekedett h�tf�n Valerij Nyeszterov, a Troika Dialog befektet�si c�g elemz�je. A szak�rt� a Reuters orosz h�rszolg�lat�nak nyilatkozott. Szerinte az �gylet c�lja meger�s�teni Magyarorsz�g �s Oroszorsz�g egy�ttm�k�d�s�t az energiaszektorban. Hozz�tette, az �gylet j� befektet�s az orosz c�gnek, mert sz�ks�ge van p�tl�lagos feldolgoz� kapacit�sokra.

Orosz gazdas�gi h�rport�lok elemz�ket id�zve azt �rt�k, hogy a Szurgutnyeftyegaz ugyan t�lfizette a r�szv�nyeket, az �gylet m�gis igen kedvez� a sz�m�ra. Szvetlana Grizan, a BTB Kapital elemz�je szerint v�rhat� volt az orosz c�g l�p�se, sz�m�tani lehetett r�, hogy a Szurgutnyeftyegaz az eddig gy�jt�tt t�k�j�nek egy r�sz�t realiz�lja. Hangoztatta azonban, hogy az orosz c�g nem er�s�tette meg egyel�re az 1,4 milli�rd eur�s v�tel�rat, amelyet az osztr�k OMV olaj- �s g�zipari c�g eml�tett a sajt�nyilatkozat�ban. Ez�rt egyel�re csak el�zetes �rt�kel�sr�l lehet sz� - tette hozz� az elemz�.

Szvetlana Grizan arr�l is sz�lt, hogy a r�szv�nyek megv�tel�vel a Szurgutnyeftyegaz a Mol legnagyobb egyedi tulajdonosa lesz, hiszen a Mol-r�szv�nyek tulajdonosi szerkezete el�gg� szerte�gaz�, sok olyan c�g van, amelyik 5-7 sz�zal�kot birtokol. Ennek figyelembe v�tel�vel igen b�lcs d�nt�s a v�llalatvezet�s r�sz�r�l a v�s�rl�s - �ll�totta.

Vjacseszlav Bunykov, az Aton orosz befektet�si c�g elemz� r�szleg�nek vezet�je ugyancsak dics�r�leg nyilatkozott az �gyletr�l. Szerinte ez kezdete annak a folyamatnak, hogy Eur�p�ban r�szv�nyeket kezdenek v�s�rolni. Nincs kiz�rva, hogy a c�g Oroszorsz�gban �s az eur�pai piacokon tov�bb v�s�rol majd. Arr�l, hogy az OMV mi�rt adta el r�szv�nyeit, �gy v�lte, hogy ez az �gazatban tapasztalhat� neh�z helyzettel magyar�zhat�. Ezenk�v�l a r�szv�nyeket t�bb mint vonz� �ron vett�k meg t�le - mondta az elemz�.

A Mol a saj�t strat�gi�j�t k�veti

A Mol az OMV �s az orosz Szurgutnyeftyegaz tranzakci�j�t k�vet�en is saj�t strat�gi�j�t k�v�nja folytatni, amelynek c�lja a r�szv�nyesi �rt�kteremt�s �s a Mol-csoport fenntarthat� n�veked�s�ben �rdekelt m�s jelent�s �rintett felek �rdekeinek v�delme - k�z�lte a Mol a Budapesti �rt�kt�zsde hivatalos honlapj�n h�tf�n. A Mol igazgat�s�ga a Szurgutnyeftyegazt p�nz�gyi befektet�nek min�s�ti, �s �gy a k�t p�nz�gyi r�szv�nyese k�z�tti tranzakci�t nem k�v�nja komment�lni.

A Mol Nyrt. h�tf�n a sajt�b�l �rtes�lt az OMV AG �s ezzel p�rhuzamosan a Szurgutnyeftyegaz azon bejelent�seir�l, amelyben t�j�koztatt�k a piaci szerepl�ket, hogy a k�z�tt�k v�grehajtand� tranzakci� keret�ben a Mollal val� egyeztet�s n�lk�l az OMV a teljes Mol-r�szesed�s�t eladja a Szurgutnyeftyegaznak - olvashat� a Mol k�zlem�ny�ben.

A Mol a jelenlegi helyzetben az �rt�kteremt�s f� hajt�erej�nek az INA-val val� egy�ttm�k�d�s elm�ly�t�s�t tartja. Az �gy l�trej�v� megn�vekedett v�llalatcsoport egy�ttes m�k�dtet�se a Mol sz�m�ra lehet�s�get teremt egy nagyobb eszk�zportf�li� optimaliz�l�s�ra, a m�rethat�konys�gb�l, a rugalmasabb m�k�d�sb�l �s a k�z�s tud�sb�l ad�d� el�ny�k kiakn�z�s�ra.

A m�ltban k�l�nb�z� v�llalatokkal folytatott megbesz�l�sek sor�n a Mol mindig egy�rtelm�en kifejezte, hogy a stabil, k�lcs�n�s el�ny�k�n alapul� egy�ttm�k�d�st k�n�l� partnereket r�szes�ti el�nyben. A Szurgutnyeftyegaz �s a Mol k�z�tt nem volt �s jelenleg sincs sem strat�giai, sem �zleti kapcsolat, �s ennek megfelel�en nem �rtelmezhet�k a Szurgutneftegaz k�zlem�ny�ben szerepl� sz�nd�kok - olvashat� a Mol k�zlem�ny�ben.

KAPCSOLÓDÓ CIKK