II/24/B/2002. számú határozat a Közlekedési Biztosító Egyesületnél lefolytatott helyszíni ellenőrzés lezárásáról

2002.06.04. 10:16

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által a Közlekedési Biztosító Egyesületnél - 1213 Budapest, Toboz u. 6. - (a továbbiakban: Egyesület) a 61/2001. számú megbízólevéllel elrendelt folyamatos helyszíni felügyeleti ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi határozatot hozom:

I.Megállapítom , hogy

1. az Egyesület nem tett eleget a II/93/2000. számú felügyeleti határozat 5. pontjában, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés közötti összhang megteremtésére vonatkozó kötelezésnek;

2. az Egyesület nem tett eleget a II/93/2000. számú felügyeleti határozat 7. pontjában foglalt kötelezettségének, mivel nem készítette el az 1999. évi főkönyvi kivonattal megfelelően alátámasztott éves beszámolóját;

3. az Egyesület nem tett teljes körűen eleget a II/93/2000. számú felügyeleti határozat 8. pontjában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (a továbbiakban: KGFB) termék elkülönítésére vonatkozó kötelezésnek;

4. az Egyesület megsértette a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló - módosított - 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) 56. § (1) bekezdés a) és d) pontjában a biztosítási tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételekre vonatkozó szabályokat;

5. az Egyesület megsértette a Bit. 97. § (1) bekezdésében foglaltakat és nem tett eleget a Bit. 6. számú mellékletének 14. pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének.

II. Kötelezem az Egyesületet, hogy határozatom rendelkező része I. pontjában felsorolt hiányosságok megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket az alább megjelölt határidőkig tegye meg és ezekről a Felügyeletet, a határidő leteltét követő 8 napon belül tájékoztassa.

1-hez/ Az Egyesület valósítsa meg az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés közötti összhangot, az analitikus nyilvántartások adatait rendszeres időközönként - legalább negyedévente - egyeztesse a főkönyvi könyvelés adataival, valamint a felügyeleti adatszolgáltatások adataival.

Határidő: 2001. évi beszámolóval egyidejűleg

2-höz/ Az Egyesület tárja fel az 1999. évi mérleg és az eredménykimutatás eltérésének okát és annak hatását a 2001. évi beszámoló kiegészítő mellékletében mutassa be.

Határidő: 2001. évi beszámolóval egyidejűleg

3-hoz/ Az Egyesület könyvvezetése során teljes körűen különítse el a KGFB terméket.

Határidő: folyamatosan

4-hez/ Az Egyesület tegyen eleget a Bit. 56. § (1) bekezdésének a) és d) pontjában előírt tárgyi feltételeknek, a biztosítási tevékenysége folytatásához alakítson ki, megfelelő színvonalú ügyfélszolgálati, kárrendezési, adminisztrációs tevékenység ellátására szolgáló helyiséget, valamint a biztosítási titok védelmét szolgáló megfelelő irattári helyiséget.

Határidő: 2002. április 30.

5-höz/ Az Egyesület maradéktalanul tegyen eleget a Bit. 97. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének.

Határidő: azonnal

III. Az Egyesületet 1.000.000.- Ft. (azaz egymillió forint), az első számú vezetőt 50.000.- Ft. (azaz ötvenezer forint) felügyeletibírságmegfizetésérekötelezem . A bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell a Magyar Államkincstár 10032000-00283834-00000000 számlaszám 310-es kincstári kódra befizetni.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, annak felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított harminc napon belül a bíróságtól lehet kérni.

Budapest, 2002. február 7.

Dr. Szász Károly s.k.

a PSZÁF elnöke

Forrás: PSZÁF