�tveszi a Mol az ir�ny�t�st az INA-ban

2009.01.30. 14:33

A tavaly �sszel kialakult r�szv�nyar�nyoknak megfelel�en a Mol lesz a felel�s az INA horv�t olajv�llalat m�k�dtet�s��rt a p�nteken al��rt szerz�d�sek szerint. A horv�t korm�ny az ell�t�s biztons�ga �rtek�ben fenntartja v�t�jog�t, egy�ttal �tveszi az INA vesztes�ges g�z�zlet�g�t.

Z�gr�bban al��rta a Mol a horv�t korm�nnyal az INA olajv�llalat g�z�zlet�g�nak lev�laszt�s�r�l, valamint a r�szv�nyesi meg�llapod�s m�dos�t�s�r�l sz�l� szerz�d�st. A h�r bejelent�se ut�n a Budapesti �rt�kt�zsde h�tf�t�l vissza�ll�totta a Mol-r�szv�nyek cs�t�rt�k�n�felf�ggesztett keresked�s�t.

A g�z-keretszerz�d�s �rtelm�ben az INA lev�lasztja a�g�zkereskedelmi �s f�ldalatti g�zt�rol�si tev�kenys�g�t, �s 514 milli� kun��rt (mintegy 20,5 milli�rd forint) 2009. j�lius 1-j�vel eladja a 100 sz�zal�kos �llami tulajdonban l�v� Plinacro c�gnek. Az INA 47,15 sz�zal�k�t birtokl� Mol ezzel a horv�t t�rsas�g �vr�l �vre jelent�s vesztes�get termel��tev�kenys�g�t�l szabadul meg.

Er�sebb jogok a Molnak

A r�szv�nyesi�meg�llapod�s m�dos�t�s�nak jelent�s�ge, hogy a magyar c�g ezent�l er�sebb jogokkal rendelkezik a horv�t t�rsas�g ir�ny�t�s�ban, amelynek�2008 okt�bere �ta a legnagyobb r�szv�nyese. A Mol az �j szerz�d�s�alapj�n �t tagot deleg�lhat az INA kilenctag� fel�gyel� bizotts�g�ba, a korm�nynak ugyanakkor v�t�joga lesz a test�letben, hogy belesz�lhasson a strat�giai eszk�z�ket �rint� d�nt�sekbe.

A v�llalatir�ny�t�si jogok ezzel t�kr�zik az INA �j tulajdonosi szerkezet�t. "A Mol lesz felel�s az INA m�k�dtet�s��rt, �gy a tranzakci� z�r�sa ut�n a Mol Csoport teljesk�r�en konszolid�lja az INA-t" - sz�gezi le a Mol �ltal a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n megjelentetett k�zlem�ny.

A Mol a hatf�s igazgat�s�gba h�rom f�t deleg�l -�k�zt�k az eln�k�t, akinek a szavazata egyenl�s�g eset�n d�nt. A z�gr�bi korm�ny szint�n h�rom f�t deleg�l. A r�szv�nyesi meg�llapod�s hat�rozatlan id�re sz�l, �s addig hat�lyos, am�g mindk�t f�l legal�bb 25 sz�zal�k plusz 1 szavazattal rendelkezik az INA-ban.

Mivel a r�szv�nyesi meg�llapod�s m�dos�t�s�hoz versenyhivatali j�v�hagy�s sz�ks�ges, v�rhat�an 2009 els� fel�ben ker�lhet sor az INA k�zgy�l�s�nek �sszeh�v�s�ra annak �rdek�ben, hogy az �j fel�gyel� bizotts�got megv�lassz�k a tulajdonosok.

Egy�tt s�rnak, egy�tt nevetnek

"Ma arr�l d�nt�tt�nk, mik�nt�tessz�k az INA-t versenyk�pesebb� tenni, �gy, hogy az �sszes �rintett el�gedett legyen az eredm�nnyel. Mostant�l kezdve a Mol Csoport �s az INA egy�tt s�r, egy�tt nevet" - mondta az al��r�s ut�n Hern�di Zsolt, a Mol igazgat�s�g�nak eln�ke. Egyszersmind k�z�lte, meggy�z�d�se, hogy igazi "win-win" helyzet �llt el�.

A horv�t korm�nyt k�pvisel� Damir Polancec gazdas�gi miniszter, egyben�minisztereln�k-helyettes felid�zte, az �j meg�llapod�s egy�ves t�rgyal�ssorozat eredm�nyek�ppen j�tt l�tre, amely nem volt k�nny� -�akadtak tal�lkoz�sok, amikor az elv�l�s nem volt sz�v�lyes. Hangs�lyozta, az �j fejlem�nyek a horv�t lakoss�g biztons�gos g�zell�t�s�nak biztos�t�s�t�szolg�lj�k.

A horv�tok bizonyos �truh�z�si korl�toz�sokat k�rtek a Molt�l, �gy a felek az INA-pap�rok tov�bbi �t�ves elad�si tilalm�ban egyeztek meg, amely k�t �vre cs�kkenhet abban az esetben, ha ezen id�szak alatt nem ker�l sor r�szv�nycser�re. (A r�szv�nycser�t egy�bk�nt egyel�re nem tervezik, mert a jelenlegi gazdas�gi helyzetben neh�z re�lisan meg�t�lni a pap�rok val�s �rt�k�t - mondta a minisztereln�k-helyettes.) Az elad�si tilalom lej�rta ut�n a korm�ny el�v�s�rl�si jogot �lvez, a Mol esetleges ellens�ges felv�s�rl�sa eset�n pedig visszav�s�rl�si joga van.

"Megl�tjuk, mit hoz a j�v�"

E pillanatban a horv�t korm�ny m�g nem gondolkozik 44,85 sz�zal�kos r�szv�nycsomagja elad�s�n, de "megl�tjuk, mit hoz a j�v�" - eml�tette Damir Polancec.�Eml�keztetett r�, hogy a�vonatkoz�t�rv�ny��rtelm�ben az uni�s csatlakoz�sig 25 sz�zal�knyi plusz egy r�szv�nyt mindenk�ppen meg kell tartania.

Hern�di Zsolt�megjegyezte, szerinte okosan teszi a horv�t korm�ny, hogy v�r az esetleges �rt�kes�t�ssel,�hiszen nyilv�n meg kell v�rni, hogyan mozdul el az INA-r�szv�ny �rfolyama, ha a Mol elkezdi a fejleszt�seket. A Mol egy�bk�nt vehet �jabb INA-pap�rokat a piacon, ha akar - de hogy akar-e, arra a k�rd�sre Hern�di Zsolt nem v�laszolt.

Kijelentette viszont, az INA mostant�l a nem szab�lyozott �zlet�gakra tud koncentr�lni,�csakis att�l t�ve f�gg�v� a tev�kenys�g�t,�hogy milyenek a vil�gpiaci viszonyok. Ezzel az eln�k alighanem arra utalt, hogy a politikai szempontok alapj�n meghat�rozott lakoss�gi g�z�r roppant kock�zatoss� teszi a g�z�zletet Horv�torsz�gban�(is).

Re�lis vesz�ly az ellens�ges felv�s�rl�s

Hern�di Zsolt az [origo] k�rd�s�re teljesen jogos ig�nynek nevezte, hogy az OMV pr�b�lkoz�sainak ismeret�ben a horv�tok ragaszkodtak az ellens�ges felv�s�rl�sr�l sz�l� kit�telhez - f�ggetlen�l att�l, hogy most van-e es�lye egy �jabb hasonl� akci�nak ak�r az OMV, ak�r m�s v�llalat r�sz�r�l. "Amikor megvett�k az INA 25 sz�zal�k�t,�csak az�rt nem ker�lt bele ez a lehet�s�g�az akkori szerz�d�sbe, mert senki sem gondolta, hogy az ellens�ges felv�s�rl�s k�s�rlete re�lis vesz�ly" - tette hozz�.

"A r�szesed�s n�vel�se a Mollal strat�giai partners�gben l�v� INA-ban a Mol region�lis n�veked�si strat�gi�j�nak alapvet� eleme" - �ll a m�r�id�zett k�zlem�nyben, amely kit�r arra is, hogy a kiskereskedelemben a Mol t�mogatni k�v�nja az INA-t k�th�l�zat�nak fejleszt�s�ben. Ennek kapcs�n Hern�di Zsolt bejelentette, hogy febru�r els� het�ben a horv�t hat�r k�zel�ben megny�lik az els� magyarorsz�gi INA-benzink�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK