A Magyar Telekom megtartotta éves rendes közgyűlését

2010.04.08. 11:20

A Magyar Telekom 2010. április 7-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Telekom Csoport 2009. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az igazgatóság 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2009. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről. A részvényesek új igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választottak, továbbá módosításokat fogadtak el az lapszabályban, és könyvvizsgálót is választottak.

A részvényesek a napirend elején ismételten jóváhagyták a társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokat. A határozatok ismételt meghozatala szükséges volt mindazon határozatokkal kapcsolatban, amelyeknek a jövőben hatályosnak és alkalmazandónak kell lenniük. Egyes határozatok a jövőben már nem fejtenek ki joghatást, ugyanakkor az ilyen határozat alapján történt eljárás megerősítésére, illetve az eljárás jóváhagyására volt szükség azért, hogy a társaság kizárja vagy minimalizálja a határozatokkal kapcsolatos további jogviták lehetőségét.

A részvényesek meghallgatták az igazgatóság jelentését a társaság ügyvezetéséről, a társaság és Magyar Telekom Csoport 2009. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre került továbbá a felügyelő bizottság, az audit bizottság és a könyvvizsgáló jelentése.

A közgyűlés 1 166 377 millió forint mérlegfőösszeggel és 93 253 millió forint adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport IFRS szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolóját. A részvényesek jóváhagyták a társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített egyedi éves beszámolóját is.

A közgyűlés ezután döntött a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról. A társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 forint névértékű részvényenként) 74 forint osztalékot fizet a 2009. évi eredmény után. A társaság a 77 051 686 148 forint osztalékot a nettó eredményből, a fennmaradó 2 824 611 967 forint részt pedig az eredménytartalékból fizeti ki. Az osztalék kifizetésének első napja 2010. május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2010. április 30. A Magyar Telekom igazgatósága 2010. április 21-én részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közgyűlés felhatalmazta az igazgatóságot legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására, az igazgatóság javaslatában foglalt feltételeknek megfelelően.

A közgyűlés áttekintette és elfogadta a társaság 2009. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, majd - értékelve az igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2009-es üzleti évre.

A részvényesek döntést hoztak a Magyar Telekom Nyrt. alapszabályának módosításáról, ezt követően jóváhagyták a felügyelő bizottság egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét.

A közgyűlés új igazgatósági és felügyelő bizottsági, valamint új audit bizottsági tagokat választott, mert a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága, valamint audit bizottsága tagjainak megbízatása a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejárt.

A részvényesek döntése alapján az igazgatóság tagjai lettek:  Christopher Mattheisen, dr. Ferri Abolhassan, dr. Földesi István, Dietmar Frings, dr. Gálik Mihály, Guido Kerkhoff, Thilo Kusch, dr. Klaus Nitschke, Frank Odzuck, dr. Ralph Rentschler, dr. Steffen Roehn.

A felügyelő bizottság tagjai lettek: dr. Bitó János, Bujdosó Attila, dr. Illéssy János, dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Lichnovszky Tamás, Martin Meffert, dr. Pap László, dr. Salamon Károly, Varga Zsoltné, Varju György.

Az audit bizottság tagjai lettek: dr. Bitó János, dr. Illéssy János, dr. Kerekes Sándor, dr. Pap László, dr. Salamon Károly.

A megválasztott tisztségviselők megbízatása 2013. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatás lejártának évében a közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a közgyűlés napjával jár le.

A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2010. év vonatkozásában, azaz 2011. május 31. napjáig, illetve a 2010. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az [origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. kizárólagos tulajdonosa a Magyar Telekom Nyrt.

KAPCSOLÓDÓ CIKK