Bankszámla- és betétszerződések

2001.09.05. 10:33

Bankszámlaszerződés

A belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek pénzforgalmi bankszámlaszerződést kötni, mivel pénzeszközeiket (a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével) bankszámlán kell tartaniuk, pénzforgalmukat pedig bankszámlán kell lebonyolítaniuk. Ez a szabály az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyekre (ideértve az egyéni vállalkozókat) is vonatkozik a gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos pénzeszközeik tekintetében. A kötelezettek szabadon választhatják meg, hogy a számlanyitásra melyik bankkal kötnek szerződést, a hitelintézeteket e vonatkozásban szerződéskötési kötelezettség terheli.

A bankszámlaszerződés olyan pénzkezelési szerződés, amelynek elsődleges funkciója a pénzforgalom lebonyolítása. A szerződés alanyai egyrészt a hitelintézet, másrészt pedig a vele szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve más jogi vagy természetes személy. A szerződés alapján a hitelintézet kötelessége, hogy a számlán lévő pénzt kezelje és nyilvántartsa; a számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesítse és a számla terhére adott megbízásokat teljesítse, jogosult ugyanakkor arra, hogy a számlán lévő összeget használja, hasznosítsa. Az így keletkező kamattal/haszonnal szabadon rendelkezik, azzal a szerződés megszűnésekor sem köteles elszámolni. A bankot emellett jutalékra, valamint a költségeinek a megtérítésére is igényt tarthat.

Pénzforgalmi bankszámla fenntartására nem kötelezett szervezetek, illetve természetes személyek is köthetnek bankszámlaszerződést (lakossági bankszámla), ebben az esetben azonban egyik felet sem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Számlanyitás

A hitelintézet akkor nyithat pénzforgalmi bankszámlát a jogi személy és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére, ha a jogi személy igazolja, hogy a cégbírósági bejegyzés iránti kérelmét, illetve - ha létrejöttéhez más hatóság nyilvántartásba vétele szükséges - a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal közölte már az egységes statisztikai számjelét. Általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély részére akkor nyitható pénzforgalmi bankszámla, ha az APEH nyilvántartásba vette.

A fentieknek megfelelően a bankok a számlanyitáshoz általában az alábbi dokumentumok csatolását kérik:

  • létesítő okirat (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány)
  • a cégbírósági bejegyzésről, illetve a bírósági nyilvántartásba vételről szóló végzés
  • adószám és KSH-szám kiadásáról szóló igazolás
  • az aláírásra jogosultak közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya
  • a bank által rendszeresített, kitöltött számlanyitási adatlap és aláíráskarton

A számlatulajdonos, illetve annak képviseletre jogosult vezetője a bank által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be, hogy ki(k) rendelkezhet(nek) a pénzforgalmi bankszámla felett. A számlatulajdonos vezetője bejelentési és rendelkezési jogosultságát akkor gyakorolhatja, ha hitelt érdemlően igazolja a megválasztását (kinevezését) és aláírását (pl. aláírási címpéldánnyal). Amennyiben megszűnik a vezető megbízása, az általa bejelentett aláírók rendelkezését a bank mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új vezető másként nem rendelkezik.

Rendelkezés a számla felett

A bankszámla feletti rendelkezéshez a cégjegyzékbe vagy más nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név betű szerinti használata szükséges, valamint - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik vagy a bankszámlaszerződésben a felek másképpen nem állapodnak meg - két, képviseleti joggal felruházott személy aláírása.

A számlatulajdonos szabadon rendelkezik bankszámlája felett, azzal, hogy a meghatározott célra lekötött, illetve elkülönítve kezelt olyan pénzeszközök, amelyek már kikerültek szabad rendelkezése alól (pl. bankletét, kezességvállalással vagy fedezetigazolással kapcsolatos lekötés), a lekötés ideje alatt csak a jelzett célra használhatók fel.

A számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a hitelintézet kizárólag végrehajtható bírósági és államigazgatási határozatok alapján, külön jogszabályban meghatározott esetekben, valamint a banki tevékenységgel kapcsolatos követelés (kezelési költség) érvényesítése érdekében terhelheti meg a bankszámlát.

Megbízások teljesítése, számlakivonat

Amennyiben a számlatulajdonos másként nem rendelkezik, a hitelintézet az érkezés sorrendjében teljesíti a bankszámla megterhelésére vonatkozó utasításokat. A számlatulajdonos rendelkezésére tekintet nélkül teljesíti a bank az alábbi megbízásokat:

  • saját tévedésének helyesbítése,
  • a számlatulajdonos gazdálkodási köréhez nem tartozó vagyonkezelésből eredő követelés teljesítése,
  • a bírósági és a közigazgatási eljárás szerinti jogosult, illetve a végrehajtó által benyújtott végrehajtható bírósági és közigazgatási határozat végrehajtása,
  • a társadalombiztosítási szerv, az adóhatóság és a vámhatóság által benyújtott társadalombiztosítási, adó- és vámkövetelés, valamint
  • a bírósági végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői okiraton alapuló követelés végrehajtása.

A bank az üzletszabályzatában, illetve hirdetményben határozza meg azt a kezdő és záró időpontot az adott munkanapon belül, amelyek között befogadja a fizetési megbízásokat. A bank köteles - a saját bankszámláján történt jóváírás napján - oly módon jóváírni az átutalt összeget, hogy a számlatulajdonos legkésőbb a következő munkanap reggelén (a bank nyitvatartásától kezdődően) rendelkezhessen a jóváírt összeg felett. A bankjegykiadó automatán keresztül történő készpénzfelvétel lehetőségét legkésőbb a következő napon reggel 8 órától biztosítani kell. Ha olyan bank végzi a terhelést vagy a jóváírást, amely nem közvetlenül csatlakozik a hitelintézetek közötti országos elszámolásforgalom lebonyolítását végző elektronikus átutalási rendszerhez (GIRO), az elszámolás legfeljebb további egy munkanappal meghosszabbodhat. Amennyiben a terhelést és a jóváírást is ilyen bank végzi, az elszámolás legfeljebb két munkanappal lehet hosszabb. Ha a jogosult és a kötelezett bankon belül bonyolít le fizetést, egy munkanap alatt teljesíteni kell az ezzel kapcsolatos terhelési és jóváírási feladatokat.

Eltérő megállapodás hiányában a bankszámlák közötti elszámolás akkor teljesül, amikor a hitelintézet megterheli a fizetésre kötelezett bankszámláját; a készpénzfizetés pedig akkor, amikor a pénzt befizetik a hitelintézet pénztárába vagy a postán.

A bank bankszámlakivonattal értesíti a számlatulajdonosokat a terhelésekről, illetve a jóváírásokról. A számlakivonat tartalmaz minden olyan adatot, amely a számlán végrehajtott bankművelet azonosításához szükséges. Minden munkanapon bankszámlakivonatot kell készíteni, amikor terhelés vagy jóváírás történt, és ezt a számlatulajdonosnak haladéktalanul továbbítani kell.

Kamatok, költségek, díjak

A bankszámla pozitív egyenlege után a bank - általában negyedévente - kamatot fizet. Tekintettel azonban arra, hogy a számla egyenlege folyamatosan változik, a kamat viszonylag alacsony, 6-13 százalék között mozog. A számlanyitásért és -vezetésért, valamint a kiküldött értesítésekért a bankok a szerződésben meghatározott díjakat és költségeket számolják fel, az esetleges változásokról hirdetményben értesítik a számlatulajdonosokat. A tartós jogviszony sajátosságából eredően a számla kimerülése önmagában nem szünteti meg a bankszámlaszerződést

Előző
Következő