Bankszámla- és betétszerződések

2001.09.05. 10:33

A folyószámla-szerződés a bankszámlaszerződés speciális fajtája, amelyben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy meghatározott jogviszonyból származó kölcsönös pénzköveteléseiket egységes számlán számolják el, a folyószámlán levő egyes követeléseikkel azonban nem rendelkezhetnek, e joguk csak a folyószámla egyenlegére nézve áll fenn. A számlanyitáskor a személyi azonosság igazolásával és a szerződésblanketta kitöltésével egyidejűleg el kell helyezni a nyitóösszeget a számlán, amely később részt vesz a számlaforgalomban, szabadon felhasználható. A számlanyitáskor egyszeri számlanyitási díjat is felszámolnak a bankok. A számla vezetéséért havi rendszeres díjat, míg a pénztári kifizetésekért az egyes kifizetésekkel egyidejűleg egyszeri díjat kell fizetni. A számlán lévő összeg kamatozik, a folyószámlán lévő lekötetlen összegek kamata azonban igen alacsony.

Megbízások teljesítése, átutalás

Tekintettel arra, hogy a folyószámla-szerződés a bankszámlaszerződés egyik fajtája, ezért a bankszámlaszerződésnél írtak megfelelően irányadóak a folyószámla-szerződésre is. A számlatulajdonos mind egyszeri, mind pedig rendszeres átutalásokra megbízást adhat számlavezető bankjának. A megbízások mindaddig élnek, amíg a számlatulajdonos meg nem szünteti azokat. Ezért ha az ügyfél nem kívánja, hogy továbbra is rendszeresen megterheljék számláját, írásban kell megszüntetnie az erre vonatkozó megbízását. Rendszeres átutalási megbízásnál ügyelni kell arra is, hogy a bankok általában két-három hónapos átfutási idővel tudják teljesíteni az első átutalást, tehát ez alatt az idő alatt gondoskodni kell fizetési kötelezettség csekkes vagy készpénzes befizetéséről.

Téves utalások a folyószámláról

Előfordulhat, hogy az átutalási megbízás kitöltésekor az ügyfél rossz számlaszámot ad meg, s ezért az átutalni kívánt összeg nem a rendeltetési helyére érkezik. A bank az átutalási megbízás teljesítésekor nem köteles vizsgálni, hogy a bankszámlának az elnevezése és a pénzforgalmi jelzőszáma egyezik-e. Ezért ha a számlatulajdonos nem megfelelő adatszolgáltatása miatt a bank tévesen teljesíti az utalást, az ebből eredő következményekért a számlatulajdonos felel.

A bank is tévedhet. Ők az ebből eredő felelősségüket az üzletszabályzataikban igyekeznek korlátozni, illetve kizárni. Előfordulhat, hogy a számlavezető bank jogosulatlanul vagy többször terheli meg a számlatulajdonos folyószámláját, esetleg tartozatlan összeget ír jóvá, más számláján írja jóvá a szerződés szerinti összeget, vagy jogosulatlanul teljesít azonnali beszedési megbízást. Nem zárható ki a felelősség, ha a számlatulajdonost abból kifolyólag éri kár, hogy a bank nem megfelelően teljesíti a megbízásokat, illetve jogosulatlanul terheli meg a számláját. A számlatulajdonos ilyenkor felmondhatja a szerződést, és kártérítést is követelhet. Ha a bank észleli tévedését, külön rendelkezése nélkül helyesbítheti azt. Ellenkező esetben, amikor a tévedést a számlatulajdonos észleli, utasítania kell a bankját a helyesbítésre. Ha a tévedésből kifolyólag kár keletkezik, követelheti annak megtérítését is.

Az egyenleget, illetve az annak alapjául szolgáló tartozásokat és követeléseket a felek a közléstől számított tizenöt napon belül írásban kifogásolhatják. A kifogásolás alapján született megállapodás vagy bírósági ítélet a folyószámla-egyenleget véglegessé teszi azzal, hogy az egyenleg alapjául szolgáló követelések megszűnnek. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a felek határidő alatt nem éltek a kifogásolás jogával.

Folyószámla-hitelszerződés

A folyószámla-szerződéshez hitelszerződés is kapcsolódhat, amelynek az alapján a bank meghatározott hitelkeretet tart a számlatulajdonos rendelkezésére, amelynek terhére külön rendelkezése nélkül kölcsönt folyósít a számlatulajdonos részére. A folyószámlahitel igénybevétele úgy történik, hogy a bank a hitelkeret terhére teljesíti azokat a fizetési megbízásokat, amelyekre a számlatulajdonos bankszámlakövetelése nem nyújt fedezetet.

A keretből fel nem használt összeg után a bank rendelkezésre tartási jutalékot, az igénybe vett hitel után pedig kamatot számol fel. Amennyiben a folyószámlán jóváírt összegek meghaladják az aznap teljesítendő fizetési megbízások összegét, automatikusan (a számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül) csökkentik az igénybe vett hitelt. A szerződés biztosítékaként a hitelintézet bankhitelt biztosító zálogjoggal terhelheti a számlatulajdonos meghatározott vagyontárgyait.

Előző
Következő