Működési engedélyek

2002.09.24. 15:16

Bizonyos gazdasági tevékenységek folytatásához hatósági engedélyre - a társasági törvény fogalomrendszere szerint működési engedélyre - van szükség. Az adott tevékenység kizárólag az engedély birtokában végezhető.

A gazdasági társaságok vonatkozásában a cégeljárásról szóló törvény kötelezően előírja, hogy a tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedélyt az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor a cégbírósághoz kell benyújtani. Ennek elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást, a működési engedély beszerzésének az elmulasztása pedig egyéb hatósági eljárást vonhat maga után.

 

Azon ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységek folytatásához, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt

 • egészségártalom,
 • tűz- és robbanásveszély,
 • levegő-, víz-, talajszennyezés, vagy
 • zajhatás

léphet fel, úgynevezett telepengedély beszerzésére van szükség.

Telepengedélyhez kötött tevékenységek körét túlnyomórészt feldolgozóipari tevékenységek alkotják, így:

 • dohánygyártás,
 • textilgyártás,
 • ruházati és bőripari termékek gyártása,
 • fafeldolgozás, papíripari termékek gyártása,
 • kőolajfeldolgozás, vegyipari, gumi, műanyagtermékek gyártása,
 • üveg-, kerámiatermékek gyártása,
 • egyéb nemfém ásványi termékek gyártása,
 • fémtermékek gyártása,
 • gépgyártás,
 • villamos gép, műszer gyártása,
 • járműgyártás,
 • bútorgyártás, játékgyártás,
 • hulladékfeldolgozás

körébe tartozó egyes tevékenységek.

Telepengedély alapján végezhetők továbbá a következő szolgáltatások

 • gépjárműjavítás,
 • tárolás, raktározás, csomagolás,
 • mosás, tisztítás,
 • szennyvíz- és hulladékkezelés is.

A tevékenységi körök pontos, TEÁOR szám alapján történő felsorolását a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet Melléklete tartalmazza.

Az engedélyhez kötött tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni. A vonatkozó jogszabály 1999. október elsején lépett hatályba. Azok, akik ebben az időpontban már működő telepen a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végeztek, az engedély beszerzésére 2003. június 30-áig kaptak határidőt.

A telepengedélyt az engedélyköteles tevékenység folytató gazdálkodó - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, természetes személy (egyéni vállalkozó, bedolgozó), bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végző, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe - köteles beszerezni. A kérelmet a telep fekvése szerinti önkormányzat (fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjének kell benyújtani.

Új telep létesítése esetén a használatba vételét követően, a tevékenységi kör bővítése, megváltoztatása vagy módosítása esetén pedig a tevékenység megkezdését megelőzően kell a telepengedélyt kérni. Fontos szabály, hogy jogerős telepengedély nélkül engedélyköteles tevékenységet megkezdeni, folytatni, illetve módosítani nem lehet. A telepengedélytől függetlenül a jogosult köteles a szükséges más hatósági (építési, használatba vételi, a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyeket is megszerezni.

Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

 • a telep három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját,
 • a telep használatára vonatkozó egyéb jogcím (pl. bérlet) annak igazolását,
 • az ÁNTSZ előzetes tevékenységi engedélyét,
 • környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,
 • a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.

Amennyiben a telepen a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt anyagokat használnak, a szennyvíz közcsatornába való bevezetésének a vízügyi hatóság által megfelelőnek minősített szennyvíz-előtisztító berendezés megléte az előfeltétele.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja meg, ha a különböző szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep különösen műszaki szempontból megfelel a - munkavégzésre (munkahelyre), valamint a környezetvédelmi, vízügyi és az építésügyi követelményekre - vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelembe vett nyugalmát nem zavarja, a dolgozók, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti. Az építésügyi és a környezetvédelmi szakhatóságok szakvéleménye alapján - az abban foglalt feltételekkel - ideiglenes vagy meghatározott időtartamra érvényes telepengedély is adható.

Az engedély megadására vonatkozó határozatot a kérelmezőn kívül az eljárásban részt vevő hatóságoknak és szervezeteknek, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség területi szervének is megküldik.

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az alapeljárásban 5000 forint, a fellebbezési eljárásban 6000 forint, mely általános forgalmi adót nem tartalmaz.

A telepengedély meglétét a jegyzőn kívül az eljárásban résztvevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek is ellenőrizhetik. Szükség esetén gyakorolhatják hatósági jogkörüket, továbbá indokolt esetben a jegyzőnél kezdeményezhetik a telepengedély visszavonását

Abban az esetben, ha a telepengedély jogosultja

 • a tevékenységi körét engedély nélkül változtatta meg, illetve további tevékenységgel bővítette, vagy
 • a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy
 • a telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, vagy a jegyző előírt követelményeket nem teljesíti, továbbá
 • felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket,

a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti vagy korlátozhatja (különös tekintettel a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartamra), vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. A meghatározott időtartam eredménytelen elteltét követően a jegyző a telepengedély visszavonásáról határoz, amelyről értesíti az érintett szervezeteket, valamint az egyéni vállalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzőt is.

Előző
Következő