Nincs �sszer� magyar�zat az �sszeoml�sra

2008.10.11. 16:11

Londoni elemz�k nem�tudnak �sszer� magyar�zatot�adni a vil�g t�zsd�in az elm�lt h�ten bek�vetkezett elk�peszt� zuhan�sra, amely 500 ezer milli�rd forintos �rt�kveszt�st okozott.��

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az elm�lt h�ten�a vezet� nemzetk�zi t�zsd�ken jegyzett r�szv�ny�llom�ny piaci �rt�ke �sszesen 2700 milli�rd doll�rral - az Magyar Nemzeti Bank hivatalos �rfolyama szerint 524 ezer milli�rd forinttal -�esett.

A londoni��rt�kt�zsde ir�nyad� indexe, a�FTSE-100 (Footsie) �t �s f�l �ve el�sz�r n�gyezer pont alatt, 3932 ponton z�rt p�nteken. Az index kosar�ban szerepl� c�gek�t�zsdei �ssz�rt�ke az ut�bbi �t keresked�si napon 250 milli�rd fonttal (82 ezer milli�rd forint) cs�kkent.

Ezerpontos hull�mz�s

P�nteken sorrendben nyolcadik napot z�rt�k vesztes�ggel�az amerikai b�rz�k.�A�Dow Jones ipari �tlag�a valaha volt legnagyobb ingadoz�st mutatta, egyetlen napon bel�l, ezerpontos intervallumban hull�mzott az index. �

A sz�lesebb mer�t�s�, 500 r�szv�nyt tartalmaz� Standard & Poor's 500 index 1933 �ta a legrosszabb het�t z�rta a Bloomberg szerint. A Marketwatch.com��ssze�ll�t�sa alapj�n pedig�sem a Dow, sem az S&P nem z�rt m�g enn�l rosszabb hetet.

Recesszi�s id�szakot jellemz� s�vban a Footsie

A Footsie�pontosan 2800 ponttal, t�bb mint 40 sz�zal�kkal ker�lt lejjebb a tavaly j�niusban m�rt 6732 pontos - legut�bbi z�r�si - cs�cs�hoz k�pest,��s most m�r m�lyen a recesszi�s id�szakokra jellemz� - bear market (medve piac) - s�vban tart�zkodik.

�ltal�nosan elfogadott�piaci meghat�roz�s szerint a "bear market" �llapotr�l akkor van sz�, ha�valamely t�zsde egy vagy t�bb r�szv�nyindexe a�kor�bban el�rt cs�csr�l�- az id�szaki kileng�sekt�l f�ggetlen�l - trendszer�en�legal�bb 20 sz�zal�kot esik.���

K�tszer volt hasonl� hatvan �v alatt

A JP Morgan�legfrissebb elemz�s�b�l kider�l,�a vil�g�legfontosabb r�szv�nyb�rz�inek�indexei�is t�bb mint 40 sz�zal�kkal tavalyi cs�cs�rt�keik alatt v�geztek.�

Az elm�lt�hatvan �vben csak k�tszer�- 1973-ban �s 2001-ben - volt p�lda arra, hogy a m�lt hetin�l�nagyobb m�rt�kben zuhanjanak�a�vezet� mutat�k. Az 1973-ban�s�lyos�glob�lis recesszi� alakult ki,�ennek sor�n az amerikai�S&P 500-as t�zsdeindex �sszesen 46 sz�zal�kkal - a mostanihoz hasonl� m�rt�kben - esett.

�nmegval�s�t� p�nik

A hatalmas �rt�kveszt�s�arra utal, hogy a piacok m�ly recesszi�t �raznak - v�lik a JP Morgan szak�rt�i, akik szerint�sem egy�rtelm� kiv�lt� oka, sem �sszer� magyar�zata nincs az �rt�kpiacok elm�lt napokban l�tott��sszeoml�s�nak.�A gazdas�gi helyzet alakul�s�r�l tan�skod� makroadatok�- j�llehet nem voltak t�l kedvez�ek�- a piaci v�rakoz�sok k�zel�ben voltak.

Az elemz�s alapj�n egyed�l az �nmegval�s�t� p�nik �s a befektet�i kapitul�ci��ll az �ri�si �rt�kveszt�s h�tter�ben.�A rem�lt int�zked�sek - kamatcs�kkent�sek, t�ke- �s likvidit�sinjekci�k, �llami garanciav�llal�sok - z�me m�r megt�rt�nt, m�gpedig gyorsan �s jelent�s m�rt�kben.�A befektet�k azonban�belef�radtak a gazdas�gpolitikai l�p�sekbe, �s miel�tt ism�t v�s�rl�sba fogn�nak, a k�l�nb�z� hangulatjav�t� int�zked�sek eredm�nyeit szeretn�k l�tni.�Ez azonban id�be telik: a bevezet�s heteket vesz ig�nybe, a gazdas�gi eredm�nyek pedig negyed�vek m�lt�n lesznek l�that�ak�-�v�lik a�JP Morgann�l.

T�lf�radt kisgyerekhez hasonl�tja a piacot az FT

A Financial Times (FT) is gyakorlatilag �nmegval�s�t� p�niknak min�s�tette a t�rt�nteket. A neves�gazdas�gi napilap elemz�se szerint e p�nik f� oka m�r nem csup�n az a k�tely, hogy biztons�gos-e b�zni a bankokban. A nagy, kimondatlan f�lelem sz�lesebb k�r�: lehet-e b�zni abban, hogy a korm�nyok k�pesek megf�kezni ezt a p�nikot.

A lap szerint k�l�n�sen kir�v�, hogy a megannyi null�t tartalmaz� korm�nyzati seg�lycsomagok hat�sa is napr�l napra halv�nyul. A piac minden nyugtat� sz�nd�k� int�zked�s ut�n meg�llt egy�id�re, hogy azt�n "�jabb hiszt�ri�t rendezzen". Ez a viselked�si minta egy t�lf�radt kisgyerek sz�leinek is ismer�s lehet - fogalmaz a lap.


KAPCSOLÓDÓ CIKK