Közlekedési bűncselekmények, szabálysértések

2002.04.26. 14:02

"Aki vasúti vagy légi jármű, valamint gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy közúton gépi meghajtású jármű vezetését szeszes italtól befolyásolt állapotban levő vagy a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek engedi át, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz."

A bűncselekmény megállapítására akkor kerülhet sor, ha az elkövető a jármű vezetését szeszes italtól befolyásolt vagy vezetésre egyébként alkalmatlan személynek engedi át. A járművezetésre egyéb okból való alkalmatlanságon a fizikai, biológiai vagy pszichikai okból fennálló alkalmatlanság értendő, amely következtében az érintett személy nincs olyan állapotban, hogy a jármű biztonságos vezetésére képes legyen. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja értelmében azonban nem jelenti a járművezetésre való alkalmatlanságot, ha a jármű vezetője a vezetést olyan személyre bízza, akiről tudja, hogy nem rendelkezik érvényes járművezetői engedéllyel, igazolvánnyal (BH 1987. 296.). Ez a cselekmény csak szabálysértést valósít meg. Ugyancsak a Legfelsőbb Bíróság mutatott rá arra a körülményre, hogy a vezetést átengedő személy a későbbiekben meggyőződik arról, hogy a vezetést átvevő személy szeszes ital hatása alá kerül, kötelessége, hogy a tőle elvárható módon megakadályozza a jármű további vezetését. Ha ezt elmulasztja, ezzel a hallgatólagos beleegyezésével a járművezetés tiltott átengedését valósítja meg.

A bűncselekmény elkövetője lehet jármű üzembentartója mellett az a járművezető is, akinek a jármű felett rendelkezési lehetősége van, azaz aki a járművel ténylegesen vagy jogilag rendelkezik, a tulajdonos, a birtokos, akit a jármű ideiglenes őrzésével bíztak meg, de az is aki lopás utján jutott a jármű feletti rendelkezési lehetőséghez.

A járművezetés tiltott átengedése szándékos bűncselekmény. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy akinek a vezetést átengedi, szeszes italtól befolyásolt állapotban van, illetőleg a vezetésre egyéb okból alkalmatlan.

A szeszes italt fogyasztott, de alkoholos befolyásoltság alatt nem álló személy részére a járművezetés átengedése akkor valósítja meg a járművezetés tiltott átengedésének vétségét, ha az átvevő ténylegesen alkalmatlan volt a jármű vezetésére; ennek hiányában az átengedő magatartása szabálysértést valósít meg (BH 1994. 581.).

A járművezetés tiltott átengedésének vétsége nem állapítható meg, ha a terhelt a gépkocsi vezetését gépjárművezetői engedéllyel nem rendelkező, de arra alkalmas és képes személynek engedi át; ez a cselekmény csupán szabálysértésként értékelhető (BH 1989. 302.).