amely létrejött egyrészről a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága /1133. Budapest, XIII. Kun Béla rpk. 37-38./, mint átadó /a továbbiakban eladó /, valamint a Magyar úttörők Szövetsége Országos Tanácsa / 1133. Budapest, XIII. Kun Béla rkp. 37-38./, mint átvevő /a továbbiakban: vevő/ között az alábbi feltételek szerint.

1./ Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Budapest, XII. ker. Konkoly-Thege Miklós út krsz. 9121/15., 3215. tulajdoni lapszámon nyilvántartott /területe:8,200 ha/ kert; valamint a Budapest, XII. ker. Konkoly-Thege Miklós út krsz. 9121/7 a 3291. tulajdoni lapszámon nyilvántartott úttörőtábor /területe: 46,5 ha /, tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága.

2./ Szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1./ pontjában meghatározott ingatlanok tulajdonjogát a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága ingyenesen átruházza a Magyar Úttörők Szövetségének Országos Tanácsa javára.
A Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa az ingyenesen átruházott ingatlanok tulajdonjogát /ajándékként / elfogadja.

3./ Szerződőd felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel felmerülő összes költség, esetleges illeték, kizárólag a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsát terhelik.

4./ Szerződőd Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan átruházása az ingatlan törvényes kellékeivel és tartozékaival együttesen történik.

5./ A KISZ Központi Bizottsága a jelen szerződésben foglaltak alapján feltétlen beleegyezését adja ahhoz, hogy a jelen szerződés 1./ pontjában részletesen körülírt ingatlanokra a tulajdonjogot ajándék jogcímén minden további megkérdezés nélkül a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írtak alá.

Kelt, Budapesten, 1989. június hó 27. napján

Ajánló:

(2000. július 25.) Az eredeti szerződés