Az Országgyűlés határozata a Magyar Köztársaságnak az Egyesült Államokkal szemben elkövetett terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről

Preambulum: "Mi, a Magyar Országgyűlés tagjai, megdöbbenéssel értesültünk az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosai elleni terrortámadásról.  A támadás ezrek halálát követelte, romba döntötte a Világkereskedelmi Központot és súlyos károkat okozott az Amrikai Védelmi Minisztérium épületében. Mélységesen együtt érzünk  az Amerikai Egysült Államok népével és osztozunk gyászában. Bizonyosak vagyunk benne, hogy az amerikai nép, amelynek történelme a szabadságért és az emberi jogokért vívott harcról szól, elkötelezettségében megerősödve viseli el ezt a rettenetes csapást. Nekünk, mint a szabadságszerető, a demokrácia mellett elkötelezett nemzetnek állást kell foglalkunk a történtekről, ezért az alábbiakat határozzuk."

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetért és támogatásáról biztosítja a Kormány eddigi állásfoglalásait és intézkedéseit, amelyekkel nemzetközi téren hozzájárult a terrortámadás következményeinek és veszélyeinek kezeléséhez, valamint Magyarország és polgárai biztonságának megerősítéséhez, továbbá a Magyarország területén található amerikai, egyéb szövetségesi és más külföldi érdekeltségű intézmények és állampolgárok biztonságának erősítéséhez.


2. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy tegyen meg minden olyan intézkedést, amely nyomatékosítja Magyarország maradéktalan szolidaritását a terrortámadás áldozatául esett szövetségesével.


3. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy támogassa szövetségeseinek és a nemzetközi közösség államainak, szervezeteinek minden erőfeszítését, amelynek célja a nemzetközi terrorizmussal szembeni következetes és hatékony fellépés. Ezzel összhangban a Kormány minden lehetséges nemzetközi fórumon mozdítsa elő a terrorizmus elleni nemzetközi jogi szabályozás szigorítását.


4. A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetért azzal, hogy a Kormány Magyarország szövetségeseivel és partnereivel tovább erősítse az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követően az együttműködést a nem katonai képességeket igénylő területeken.


5. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felhatalmazza a Kormányt, hogy a Washingtoni Szerződés V. cikkében foglalt kollektív védelem jogának érvényesítése és Magyarország ez irányú kötelezettségeinek teljesítése érdekében tegyen meg minden szükséges előkészületet.


6. A Magyar Köztársaság Országgyűlése felkéri a Kormányt, hogy mindezekről folyamatosan tájékoztassa az Országgyűlést és annak illetékes bizottságait.


7. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.


INDOKOLÁS

A Magyar Köztársaság Országgyűlése az Amerikai Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én ért terrortámadást gyáva gaztettnek, az egész szabad világ ellen elkövetett bűnnek tekinti. Ez az egész emberiség elleni szörnyű támadás volt, amit tragikusan tanúsít, hogy 62 ország ártatlan polgárának életét oltotta ki az esztelen terror. Ezt semmilyen politikai, vallási, vagy egyéb meggyőződés nem igazolhatja.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése leszögezi, hogy ez a brutális embertelenség nem maradhat megfelelő válaszlépés nélkül. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének szilárd meggyőződése szerint a barbár és könyörtelen cselekedet elkövetőit fel kell kutatni, hogy tettükért viseljék a következményeket. Ehhez szükséges minden olyan ország támogatása, amely elítéli a terrorizmust és eltökélt arra, hogy valamennyi rendelkezésére álló eszközzel küzdjön ellene.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése szolidaritását, feltétel nélküli támogatását és széles körű együttműködési készségét nyilvánítja ki az Amerikai Egyesült Államok és az amerikai nép iránt. Egyúttal kifejezésre juttatja legmélyebb együttérzését mindazokkal, akiknek szerettei áldozatul estek ennek az esztelen és barbár tettnek.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismeréssel adózik azért az összetartásért és a válság következményeinek mérséklését célzó gyors és hatékony fellépésért, amelyet az Egyesült Államok kormánya, politikai vezetése és egész népe a gyászoló világ előtt tanúsított.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése megerősíti a Magyar Köztársaságnak, mint az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagjának a szövetségese melletti, feltételek nélküli kiállását. E súlyos megpróbáltatások közepette, a Szövetség biztonságának oszthatatlansága elvét vallva, teljes méretékben támogatja a NATO egységes fellépését a megtámadott szövetséges védelmében. Ennek szellemében az Amerikai Egyesült Államok ellen elkövetett támadást a Szövetség valamennyi tagja ellen elkövetett támadásnak tekinti és készen áll arra, hogy a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyében foglaltaknak megfelelően segítséget nyújtson az Egyesült Államok kormányzatának.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése egyetértését fejezi ki azzal, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unió állam és kormányfőinek, az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökeinek valamint az Európai Unió Közös Kül- és Biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozatához. Ezzel összhangban leszögezi, hogy a terrortámadás fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra, ezért fokozni kell a terrorizmus elleni széles körű nemzetközi fellépést.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése meggyőződését fejezi ki, hogy a globális terrorizmussal szembeni fellépést szolgáló nemzetközi egyezmények rendelkezéseit a legkövetkezetesebben kell érvényre juttatni. A Magyar Köztársaság Országgyűlése támogatja a nemzetközi jogrend olyan irányú továbbfejlesztését, amelynek eredményeként az emberiség elleni bűntettnek nyilvánítja a nemzetközi terrorizmust és annak bármilyen formában történő támogatást.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése mélységesen és a leghatározottabban elítél minden olyan megnyilatkozást, amely az ártatlan áldozatok életét kioltó, emberiség ellenes, esztelen terrortámadás egyértelmű megbélyegzése helyett indokot próbál keresni erre a barbár cselekedetre. A Magyar Köztársaság Országgyűlése az ilyen megnyilatkozásokat ellentétesnek tartja a Magyarország által vállalt és követett politikai értékrenddel, szövetségesi kötelezettségeivel, valamint az egész emberiség legalapvetőbb eszméivel.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése méltatlannak tartja és elutasítja mindazokat a próbálkozásokat, amelyek az egész emberiséget megrázó terrorcselekménynek és az áldozatok tragédiájának bármilyen pártpolitikai célra történő felhasználására irányulnak.